Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1218 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸

Lª Kim Anh- HTX 04-4
Lêi më ®Çu

Níc ViÖt Nam ®ang trªn ®êng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Víi
nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn trong c«ng viÖc ®ã ®ßi hái c¸c ®¬n vÞ kinh doanh trong
níc ph¶i theo s¸t sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. §Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ ®a d¹ng
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh hiÖn nay, th× ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i thêng xuyªn t×m
hiÓu vµ n¾m b¾t ®îc nhu cÇu, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. §Ó tõ ®ã cã c¸c ph¬ng
ph¸p nh»m ph¸t triÓn kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh.
Nh×n chung doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn th× hä ph¶i ®¹t ®îc hiÖu qu¶
kinh doanh víi møc lîi nhuËn cao ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ t¸i ®Çu t. Muèn vËy th×
doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ra doanh thu lín h¬n chi phÝ
mµ doanh nghiÖp ®· bá ra.
Cïng víi sù ®i lªn cña ®Êt níc th× lÜnh vùc ®iÖn c¬ lu«n ph¶i chiÕm mét
vÞ trÝ quan träng, C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt
ra ®êi. Nh÷ng kÕt qu¶ mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµy
cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng, còng nh ®èi víi b¹n hµng.
Cã ®îc thµnh tùu nh v¹y ®ã còng lµ nhê sù nç lùc cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n
viªn toµn c«ng ty, h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n lu«n ®îc ®Æt lªn hµng
®Çu.
Díi ®©y lµ b¶n b¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ cña em víi néi dung chÝnh
nh sau:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét
thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt.
PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n
PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé phßng Tµi vô vµ c¸c phßng ban
kh¸c trong c«ng ty ®· gióp ®ì vÒ mäi mÆt ®Ó em cã ®iÒu kiÖn ®i s©u t×m hiÓu.
§Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TrÞnh ThÞ Thu NguyÖt ®· tËn t×nh
híng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt b¶n b¸o c¸o nµy.
Häc sinh
Lª Kim Anh

B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸

Lª Kim Anh- HTX 04-4
PhÇn I

Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH Nhµ níc
mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt
I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh, vÞ trÝ, nhiÖm vô cña doanh nghiÖp

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt gäi t¾t lµ
C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi.
C«ng ty ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1965 trªn c¬ së s¸p nhËp 2 xÝ nghiÖp c«ng t hîp
danh lµ xÝ nghiÖp §iÖn Thèng vµ XÝ nghiÖp §iÖn c¬ Tam Quang, lÊy tªn lµ xÝ
nghiÖp §iÖn khÝ Thèng NhÊt.
§Þa chØ: Sè 164 - phè NguyÔn §øc C¶nh - phêng T©n Mai - quËn Hoµng
Mai - Hµ Néi.
Tªn giao dÞch tiÕng Anh: Thongnhat Electro mechonical company
Email: dienc¬thongnhat@hn.vnn.vn
§iÖn tho¹i: 6622400

Fax: 6622473

Ngµy 1...
B¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ Lª Kim Anh- HTX 04-4
Lêi më ®Çu
Níc ViÖt Nam ®ang trªn ®êng héi nhËp vµo nÒn kinh ttrêng. Víi
nh÷ng bíc ®i ®Çu tiªn trong c«ng viÖc ®ã ®ßi hái c¸c ®¬n kinh doanh trong
níc ph¶i theo s¸t sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. §Æc biÖt nÒn kinh ®a d¹ng
ho¸ nhiÒu thµnh phÇn nh hiÖn nay, th× ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i thêng xuyªn t×m
hiÓu n¾m b¾t ®îc nhu cÇu, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. §Ó ®ã c¸c ph¬ng
ph¸p nh»m ph¸t triÓn kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh.
Nh×n chung doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®¹t ®îc hiÖu qu¶
kinh doanh víi møc lîi nhuËn cao ®Ó thÓ tån t¹i t¸i ®Çu t. Muèn vËy th×
doanh nghiÖp ph¶i nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ra doanh thu lín h¬n chi phÝ
mµ doanh nghiÖp ®· bá ra.
Cïng víi sù ®i lªn cña ®Êt níc th× lÜnh vùc ®iÖn lu«n ph¶i chiÕm mét
vÞ trÝ quan träng, C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn ®iÖn c¬ Thèng NhÊt
ra ®êi. Nh÷ng kÕt qu c«ng ty ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµy
cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng, còng nh ®èi víi b¹n hµng.
®îc thµnh tùu nh v¹y ®ã còng nhê lùc cña c¸c c¸n c«ng nh©n
viªn toµn c«ng ty, h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n lu«n ®îc ®Æt lªn hµng
®Çu.
Díi ®©y b¶n b¸o c¸o thùc tËp cuèi kho¸ cña em víi néi dung chÝnh
nh sau:
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung t×nhnh cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét
thµnh viªn §iÖn c¬ Thèng nhÊt.
PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n
PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n phßng Tµi c¸c phßng ban
kh¸c trong c«ng ty ®· gióp ®ì vÒ mäi mÆt ®Ó em cã ®iÒu kiÖn ®i s©u t×m hiÓu.
§Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬ngi¸o TrÞnh ThÞ Thu NguyÖt ®· tËn t×nh
híng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp vµ viÕt b¶n b¸o c¸o nµy.
Häc sinh
Lª Kim Anh
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất 9 10 812