Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH TM Hùng Tưởng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong mçi chóng ta ai sinh ra vµ lín lªn ®Òu mong muèn cho m×nh cã ®îc cuéc
sèng Êm no h¹nh phóc. Nhng ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái mçi chóng ta kh«ng ngõng
cè g¾ng rÌn luyÖn vµ häc tËp. HiÖn nay víi viÖc ®æi míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng
th× viÖc cè g¾ng häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é th× l¹i cµng quan träng. V× sao, bëi lÏ
muèn thùc hiÖn ®îc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ th× ®ßi hái ph¶i ®æi míi ®ång
bé hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý mµ trong ®ã ta kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn sù ®æi
míi cña h¹ch to¸n kÕ to¸n.
Cã thÓ nãi, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng ®iÒu tra quan s¸t, tÝnh to¸n, ®o lêng vµ ghi chÐp c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, nh»m qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh ®ã ngµy mét chÆt
chÏ h¬n.
HÖ thèng th«ng tin h¹ch to¸n lµ dßng th«ng tin thùc hiÖn bao gåm ba lo¹i h¹ch
to¸n : h¹ch to¸n nghiÖp vô , h¹ch to¸n thèng kª vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n. Trong ®ã,
h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ ph©n hÖ cung cÊp th«ng tin chñ yÕu cho qu¶n lý.
C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng thuéc nhãm c¸c doanh nghiÖp
th¬ng m¹i. Còng nh bao c«ng ty kh¸c, c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng
Tëng mong muèn cho c«ng ty cña m×nh ngµy cµng lín m¹nh, ho¹t ®éng tèt, t¹o ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng vµ ®¹t ®îc doanh thu cao. Muèn vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ
to¸n l¹i cµng ph¶i ®îc chó träng h¬n. V×: c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c«ng ty
lµm nhiÖm vô qu¶n lý vµ kiÓm so¸t toµn bé t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, c¸c
th«ng tin cña h¹ch to¸n kÕ to¸n cung cÊp ®ãng mét vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ
thiÕu ®îc .

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp

PhÇn I
Kh¸i qu¸t chung vÒ doanh nghiÖp
I - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty TNHH VËn t¶i & th¬ng m¹i Hïng Tëng.
1) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh:
C«ng ty TNHH VËn t¶i & th¬ng m¹i Hïng Tëng ®îc thµnh lËp13/09/2001 víi
nghµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ vËn t¶i hµng hãa.
Trô së c«ng ty: 28 Quèc B¶o - ThÞ TrÊn V¨n §iÓn - Thanh Tr× - Hµ Néi
Tõ khi xãa bá c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tËp chung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh
tÕ hµng hãa vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, c«ng ty ®·
nhanh chãng ®i vµo æn ®Þnh ho¹t ®éng kÞnh doanh, b¾t kÞp víi sù biÕn ®éng cña
nÒn kinh tÕ, c«ng ty ®· lu«n lu«n ®Ò ra nh÷ng ph¬ng híng ph¸t triÓn theo kÞp c¬
chÕ thÞ trêng.
Víi chøc n¨ng lµ cÈu vµ chuyªn chë c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c
c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, c¬ së h¹ tÇng ë mäi cÊp tiªu chuÈn,
cïng víi bÒ dµy kinh nghiÖm cña ®éi ngò qu¶n lý vµ ®éi ngò l¸i xe lµnh nghÒ cã
tr×nh ®é chuyªn m«n cao vÒ n¨ng lùc, thiÕt bÞ ®îc ®Çu t hiÖn ®¹i.
N¨ng lùc vÒ tµi chÝnh lµnh m¹nh,...
Lêi nãi ®Çu
Trong mçi chóng ta ai sinh ra vµ lín lªn ®Òu mong muèn cho m×nh cã ®îc cuéc
sèng Êm no h¹nh phóc. Nhng ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã ®ßi hái mçi chóng ta kh«ng ngõng
g¾ng rÌn luyÖn häc tËp. HiÖn nay víi viÖc ®æi míi cña nÒn kinh thÞ trêng
th× viÖc cè g¾ng häc hái vµ n©ng cao tr×nh ®é th× l¹i cµng quan träng. V× sao, bëi
muèn thùc hiÖn ®îc ®æi míi chÕ qu¶n kinh th× ®ßi hái ph¶i ®æi míi ®ång
thèng c¸c c«ng qu¶n mµ trong ®ã ta kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn ®æi
míi cña h¹ch to¸n kÕ to¸n.
Cã thÓ nãi, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét hÖ thèng ®iÒu tra quan s¸t, tÝnh to¸n, ®o l-
êng vµ ghi chÐp c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, nh»m qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh ®ã ngµy mét chÆt
chÏ h¬n.
HÖ thèng th«ng tin h¹ch to¸n lµ dßng th«ng tin thùc hiÖn bao gåm ba lo¹i h¹ch
to¸n : h¹ch to¸n nghiÖp , h¹ch to¸n thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n. Trong ®ã,
h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ ph©n hÖ cung cÊp th«ng tin chñ yÕu cho qu¶n lý.
C«ng ty TNHH vËn t¶i vµ th¬ng m¹i Hïng Tëng thuéc nhãm c¸c doanh nghiÖp
th¬ng m¹i. Còng nh bao c«ng ty kh¸c, c«ng ty TNHH vËn t¶i th¬ng m¹i Hïng
Tëng mong muèn cho c«ng ty cña m×nh ngµy cµng lín m¹nh, ho¹t ®éng tèt, t¹o ®-
îc uy tÝn trªn thÞ trêng ®¹t ®îc doanh thu cao. Muèn vËy, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ
to¸n l¹i cµng ph¶i ®îc chó träng h¬n. V×: c«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n trong c«ng ty
lµm nhiÖm qu¶n kiÓm so¸t toµn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty, c¸c
th«ng tin cña h¹ch to¸n kÕ to¸n cung cÊp ®ãng mét vai trß quan träng vµ kh«ng thÓ
thiÕu ®îc .
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH TM Hùng Tưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH TM Hùng Tưởng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH TM Hùng Tưởng 9 10 143