Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 184 trang   |   Lượt xem: 3060 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o tæng hîp
Thùc hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n
_____________________________

§Ò bµi
C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m lµ mét doanh nghiªp
h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty
TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai
thêng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, tÝnh gi¸ nguyªn vËt
liÖu theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt
kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc.
T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nguån vèn cña c«ng ty ®Çu th¸ng 1 n¨m 2005 ®îc
thÓ hiÖn qua c¸c sè d tµi kho¶n t«ng hîp vµ chi tiÕt sau (®¬n vÞ tÝnh: VN§)
A.Sè d tæng hîp cña mét sè tµi kho¶n:
Sè hiÖu
111
112
131
134
138
141
1421
1422
152
153
154
155
157
211
241
214
311
331
335
333
334
336
338

Tªn tµi kho¶n

D nî

TiÒn mÆt
TiÒn göi ng©n hµng
Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
Ph¶i thu néi bé
Ph¶i thu kh¸c
T¹m øng
Tr¶ tríc cho ngêi b¸n
Chi phÝ chê kÕt chuyÓn
Nguyªn vËt liÖu
C«ng cô- Dông cô
Chi phÝ SX- KD dë dang
Thµnh phÈm tån kho
Hµng göi b¸n
Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
X©y dùng c¬ b¶n dë dang
KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
Vay ng¾n h¹n
Ph¶i tr¶ ngêi b¸n
Chi phÝ tr¶ tríc
VAT ph¶i nép nhµ níc
Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
Ph¶i tr¶ néi bé
Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c

D cã

1.867.088.549
64.749.867
744.402.457
59.383.670
1.119.347
92.475.300
78.299.035
19.008.840
181.093.330
76.920.399
177. 412.702
1.307.569.000
818.184.550
11.680.930.958
775.119.697
2.261.070.002
3.937.005.121
166.419.912
655.202.296
8.727.316
12.081.112
93.000.000
57.707.275

1

B¸o c¸o tæng hîp
Sè hiÖu
341
342
411
414
415
421
461

Tªn tµi kho¶n

D nî

Vay dµi h¹n
Nî kh¸c
Nguån vèn kinh doanh
Quü ®Çu t ph¸t triÓn
Lç n¨m tríc
Lîi nhuËn cha ph©n phèi
Nguån kinh phÝ sù nghiÖp

5.840.001.503
1.000.385
4.625.269.074
113.080.539
1.810.236.686
156.418.731
18.041.500
17.943.757.701 17.943.757.701

Tæng céng

X

D cã

B. Sè d chi tiÕt trªn mét sè tµi kho¶n:
* Tµi kho¶n 131: Ph¶i thu kh¸ch hµng.
(§¬n vÞ tÝnh: VN§)
STT

M· kh¸ch

1
2
3
4

CTTL
CTLH
CTHP
CTAH

X

Tæng céng

Tªn kh¸ch hµng
C«ng ty Thanh LuËn
C«ng ty Long Hµ
C«ng ty Hµ Phong
C«ng ty An Hoµ
x

D nî
104.402.000
203.400.412
92.100.000
344.500.045
744.402.457

* Tµi kho¶n 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n.
(§¬n vÞ tÝnh: VN§)
STT

M· kh¸ch

1
2

CtP§
CtHT

X

Tæng céng

Tªn kh¸ch hµng
C«ng ty Ph©n §¹m
C«ng ty Hµ Tu
x

2

D nî
116.020.121
50.399.791
166.419.912

B¸o c¸o tæng hîp
* Tµi kho¶n 152: Nguyªn vËt liÖu.
(§¬n vÞ tÝnh: VN§)
STT

Tªn NVL

Ký hiÖu §VT Sè lîng

1
2

Xi m¨ng 1
Xi m¨ng th«

TR
TX

TÊn
TÊ...
B¸o c¸o tæng hîp
Thùc hµnh nghiÖp vô kÕ to¸n
_____________________________
§Ò bµi
C«ng ty TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m lµ mét doanh nghiªp
h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n. C«ng ty
TNHH Trang trÝ néi ngo¹i thÊt §ång T©m h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p khai
thêng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, tÝnh gi¸ nguyªn vËt
liÖu theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n tr÷ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm xuÊt
kho theo ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc.
T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ nguån vèn cña c«ng ty ®Çu th¸ng 1 n¨m 2005 ®îc
thÓ hiÖn qua c¸c sè d tµi kho¶n t«ng hîp vµ chi tiÕt sau (®¬n vÞ tÝnh: VN§)
A.Sè d tæng hîp cña mét sè tµi kho¶n:
Sè hiÖu Tªn tµi kho¶n D nî D cã
111 TiÒn mÆt 1.867.088.549
112 TiÒn göi ng©n hµng 64.749.867
131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 744.402.457
134 Ph¶i thu néi bé 59.383.670
138 Ph¶i thu kh¸c 1.119.347
141 T¹m øng 92.475.300
1421 Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 78.299.035
1422 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 19.008.840
152 Nguyªn vËt liÖu 181.093.330
153 C«ng cô- Dông cô 76.920.399
154 Chi phÝ SX- KD dë dang 177. 412.702
155 Thµnh phÈm tån kho 1.307.569.000
157 Hµng göi b¸n 818.184.550
211 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 11.680.930.958
241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 775.119.697
214 KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 2.261.070.002
311 Vay ng¾n h¹n 3.937.005.121
331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 166.419.912
335 Chi phÝ tr¶ tríc 655.202.296
333 VAT ph¶i nép nhµ níc 8.727.316
334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 12.081.112
336 Ph¶i tr¶ néi bé 93.000.000
338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 57.707.275
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
184 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm 9 10 336