Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty vận tải ôtô số 3

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1306 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I
Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3
1. LÞch sö ra ®êi cña c«ng ty
C«ng ty vËn t¶i vËn t¶i « t« sè 3 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn kinh
doanh vËn t¶i trùc thuéc côc ®êng bé viÖt nam – Bé giao th«ng vËn t¶i, quý
tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc ®¸nh bëi mèc thêi gian chÝnh sau:
Th¸ng 3 n¨m 1983 Bé giao th«ng vËn t¶i ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 531/Q§BGTVT thµnh lËp xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3, xÝ nghiÖp míi nµy ®îc h×nh thµnh
trªn c¬ së ®îc s¸t nhËp 3 xÝ nghiÖp ®· tån t¹i tõ tríc :
*XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 20
*XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 2
*XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ qu¸ c¶nh C1
Tõ khi thµnh lËp ®Õn n¨m 1986 duy tr× h×nh thøc c«ng ty víi hai xÝ nghiÖp
trùc thuéc 3-1vµ xÝ nghiÖp 3-2. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸, xÝ
nghiÖp ®· hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô vµ môc tiªu ®îc giao mét c¸ch xuÊt s¾c
vµo n¨m 1993 khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù
®iÒu tiÕt cña nhµ níc, chÊm døt døt thêi kú bao cÊp. §Ó ®¸p øngvµ theo kÞp bíc
chuyÓn chung cña nÒn kinh tÕ xÝ nghiÖp vËn t¶i « t« sè 3 ®æi tªn thµnh c«ng ty
vËn t¶i « t« sè 3, tªn giao dÞch quèc tÕ LORRIMEX N03. c«ng ty « t« vËn t¶i sè
3 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi s¶n riªng h¹ch to¸n
kinh tÕ ®éc lËp vµ ho¹t ®éng theo luËt kinh tÕ hiÖn hµnh.
Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i sè 65 phè c¶m héi phêng ®èng m¸c quËn
Hai Bµ Trng – Hµ Néi.
2. C¸c thµnh tÝch vµ chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®¹t ®îc
Tõ khi thµnh lËp c«ng ty ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch nh ®· ®îc §¶ng, Nhµ
níc , c¬ quan cÊp trªn tÆng thëng nhiÒu hu©n ch¬ng vµ b»ng khen.

1

-

Mét sè tËp thÓ c¸n bé, c¸ nh©n l¸i xe ®îc phong tÆng danh hiÖu

anh hïng tËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch trong lao ®éng
SXKD.Ngoµi ra c«ng ty cßn ®îc chän lµ m« h×nh thÝ ®iÓm cho c¸c chÝnh s¸ch
míi cña ®¶ng vµ nhµ níc vÒ kinh tÕ nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc, ®æi
míi khoa häc c«ng nghÖ, c¶i c¸ch c¬ cÊu qu¶n lý.
-

Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay c«ng ty vÉn lu«n lµ doanh nghiÖp

®øng ®Çu trong ngµnh vËn t¶i cña nhµ níc.Hµng n¨m c«ng ty nép ng©n s¸ch
hµng tû ®ång, tiÒn thuÕ vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m CBCNV vµ liªn
tôc c¶i thiÖn ®êi sèng cña CBCNV trong c«ng ty.
-

§Æc biÖt th¸ng 3 n¨m 2002 ®îc vinh dù ®îc nhµ níc tÆng hu©n

ch¬ng lao ®éng h¹ng 3
* Nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ kinh tÕ quan träng mµ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®¹t ®îc
trong vßng 3 n¨m 1999-2001:
BiÓu 1:
STT ChØ tiªu

§VT

Thùc hiÖn

Thùc hiÖn N¨m Thùc

N¨m 1999
90.555

2000
95.712

hiÖn

...
PhÇn I
Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3
1. LÞch sö ra ®êi cña c«ng ty
C«ng ty vËn t¶i vËn t¶i « t« sè 3 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn kinh
doanh vËn t¶i trùc thuéc côc ®êng viÖt nam giao th«ng vËn t¶i, quý
tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc ®¸nh bëi mèc thêi gian chÝnh sau:
Th¸ng 3 n¨m 1983 Bé giao th«ng vËn t¶i ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 531/Q§-
BGTVT thµnh lËp nghiÖp vËn t¶i « 3, nghiÖp míi nµy ®îc h×nh thµnh
trªn c¬ së ®îc s¸t nhËp 3 xÝ nghiÖp ®· tån t¹i tõ tríc :
*XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 20
*XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ sè 2
*XÝ nghiÖp vËn t¶i hµng ho¸ qu¸ c¶nh C1
Tõ khi thµnh lËp ®Õn n¨m 1986 duy tr× h×nh thøc c«ng ty víi hai xÝ nghiÖp
trùc thuéc 3-1vµ nghiÖp 3-2. Qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng vËn t¶i hµng ho¸,
nghiÖp ®· hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm môc tiªu ®îc giao mét c¸ch xuÊt s¾c
vµo n¨m 1993 khi nÒn kinh níc ta chuyÓn sang nÒn kinh thÞ trêng
®iÒu tiÕt cña nhµ níc, chÊm døt døt thêi bao cÊp. §Ó ®¸p øngvµ theo kÞp bíc
chuyÓn chung cña nÒn kinh nghiÖp vËn t¶i « 3 ®æi tªn thµnh c«ng ty
vËn t¶i « t« sè 3, tªn giao dÞch quèc tÕ LORRIMEX N03. c«ng ty « t« vËn t¶i sè
3 mét doanh nghiÖp nhµ níc t c¸ch ph¸p nh©n, tµi s¶n riªng h¹ch to¸n
kinh tÕ ®éc lËp vµ ho¹t ®éng theo luËt kinh tÕ hiÖn hµnh.
Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i65 phè c¶m héi phêng ®èng m¸c quËn
Hai Bµ Trng – Hµ Néi.
2. C¸c thµnh tÝch vµ chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty « t« vËn t¶i sè 3 ®¹t ®îc
khi thµnh lËp c«ng ty ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch nh ®· ®îc §¶ng, Nhµ
níc , c¬ quan cÊp trªn tÆng thëng nhiÒu hu©n ch¬ng vµ b»ng khen.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty vận tải ôtô số 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty vận tải ôtô số 3 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty vận tải ôtô số 3 9 10 851