Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại cty Cao su Sao Vàng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
sv: ng« thÞ t©m

§å ¸n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
1.TÝnh cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
NÒn kinh tÕ chuyÓn sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi tõ sau ®¹i héi §¶ng
toµn quèc lÇ thø IX. §ã lµ ®¹i héi cña tinh thÇn ®æi míi t duy vµ ®æi míi mäi
ho¹t ®éng cña §¶ng, toµn d©n trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi vµ b¶o vÖ tæ
quèc. Mêu chèt cña qu¸ tr×nh ®æi míi nµy chÝnh lµ cuéc c¸ch m¹ng vÒ c¬ chÕ
kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang qu¶n lý kinh tÕ. §ã lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ c¬
chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang vËn hµnh nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lý vü m« cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. Trong c¬ chÕ cña nÒn
kinh tÕ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh.
Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh
doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ.
Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn s¶n xuÊt kinh tÕ thÞ trêng ®ã lµ quy luËt
c¹nh tranh: Lµm thÕ nµo ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng? Lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ
®¸p øng ®îc nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt lîng cao,
gi¸ thµnh h¹? §©y lµ nh÷ng c©u hái lu«n ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp. ChÝnh v×
vËy mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt ngay tõ kh©u ®Çu
tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tøc lµ tõ khi t×m nguån nguyªn
vËt liÖu ®Ó thu mua ®Õn khi t×m nguån tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o thu håi
nhanh ®ång vèn lu ®éng vµ t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa
vô ®èi víi nhµ níc, më réng s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng t¨ng
lîi nhuËn cho doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tÜch luü, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh, ®iÒu ®ã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp ®÷ng v÷ng vµ
ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé
c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý mäi yÕu tè liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý
tèt c«ng t¸c cung øng , dù tr÷ vµ sö dông vËt t trong doanh nghiÖp còng lµ mét
ph¬ng ¸n gãp phÇn gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®em lîi nhuËn, tiÕt
§HBK-HN

khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý

1

sv: ng« thÞ t©m

§å ¸n tèt nghiÖp

kiÖm lao ®éng cho doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc thùc hiÖn qu¶n lý vËt t trong
doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®îc hoµn thiÖn tõ kh©u tæ chøc cung øng dù tr÷ ®Õn viÖc
tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vËt t lµm sao cho hîp lý tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ th×
míi ®¸p øng ®îc môc tiªu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Sau thêi gian häc tËp lý thuyÕt ë trêng em ®îc vÒ thùc t©p t¹i C«ng ty cao
su sao vµng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®îc tiÕp xóc víi thùc tiÔn c«ng ...
§å ¸n tèt nghiÖp sv: ng« thÞ t©m
Lêi më ®Çu
1.TÝnh cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
NÒn kinh chuyÓn sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi sau ®¹i héi §¶ng
toµn quèc thø IX. §ã ®¹i héi cña tinh thÇn ®æi míi t duy ®æi míi mäi
ho¹t ®éng cña §¶ng, toµn d©n trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ- héi b¶o vÖ
quèc. Mêu chèt cña qu¸ tr×nh ®æi míi nµy chÝnh cuéc c¸ch m¹ng vÒ chÕ
ho¹ch ho¸ tËp trung sang qu¶n kinh tÕ. §ã qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸
chÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang vËn hµnh nÒn kinh theo chÕ thÞ trêng
qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. Trong chÕ cña nÒn
kinh tÊt c¸c doanh nghiÖp ®Òu quyÒn chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh.
Muèn tån t¹i ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh
doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ.
Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn s¶n xuÊt kinh thÞ trêng ®ã quy luËt
c¹nh tranh: Lµm thÕ nµo ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng? Lµm thÕ nµo ®Ó thÓ
®¸p øng ®îc nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm chÊt lîng cao,
gi¸ thµnh h¹? §©y lµ nh÷ng c©u hái lu«n ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp. ChÝnh v×
vËy doanh nghiÖpn xuÊt cÇn ph¶i cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt ngay kh©u ®Çu
tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tøc lµ tõ khi t×m nguån nguyªn
vËt liÖu ®Ó thu mua ®Õn khi t×m nguån tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o thu håi
nhanh ®ång vèn lu ®éng t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa
vô ®èi víi nhµ níc, më réng s¶n xuÊt, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng t¨ng
lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ®iÒu kiÖn tÜch luü, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh, ®iÒu ®ã ý nghÜa quyÕt ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp ®÷ng v÷ng
ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng.
§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy, c¸c nhµ doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé
c¸c biÖn ph¸p qun mäi yÕu liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¶n lý
tèt c«ng t¸c cung øng , tr÷ dông vËt t trong doanh nghiÖp còng mét
ph¬ng ¸n gãp phÇn gi¶m chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®em lîi nhuËn, tiÕt
§HBK-HN khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại cty Cao su Sao Vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại cty Cao su Sao Vàng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại cty Cao su Sao Vàng 9 10 81