Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty 189 BQP

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

1

Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
HiÖn nay, trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®Æc biÖt
víi c¬ chÕ thÞ trêng më níc ta ®· vµ ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt tham gia vµo thÞ trêng tiÒm n¨ng míi. §©y chÝnh lµ nh÷ng c¬
héi, nh÷ng th¸ch thøc ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù kh¼ng ®Þnh, t×m chç ®øng v÷ng
ch¾c cña m×nh trªn thÞ trêng nhng ®ång thêi còng ph¶i chÊp nhËn kh«ng Ýt nh÷ng
khã kh¨n, bëi khi ®ã sù canh tranh gay g¾t lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. Muèn vËy,
mçi doanh nghiÖp ph¶i lu«n chñ ®éng t×m cho m×nh ph¬ng thøc ho¹t ®éng cã
hiÖu qu¶, nhanh nh¹y vµ thÝch øng kÞp thêi víi sù ph¸t triÓn s«i ®éng cña nÒn
kinh tÕ toµn cÇu. §Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc nµy, vÊn ®Ò ®Çu tiªn mµ mçi doanh
nghiÖp quan t©m, ®Æc biÖt coi träng lµ n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò trªn, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i sö dông hîp lý c¸c
nguån lùc ®Çu vµo, kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt s¶n phÈm. V× thÕ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng
vai trß quan träng trong hÖ thèng kÕ to¸n toµn doanh nghiÖp. Bëi lÏ nh÷ng th«ng
tin ®îc cung cÊp tõ bé phËn nµy kh«ng chØ nh»m môc ®Ých tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi
phÝ ®Ó tõ ®ã tÝnh to¸n ®îc gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c, linh ho¹t, mÆt kh¸c nã
cßn lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
còng nh t×nh h×nh sö dông vµ qu¶n lý c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp.
C¨n cø vµo ®ã, c¸c nhµ qu¶n trÞ sÏ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch phï hîp cho doanh nghiÖp, mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh vµ
®¹t ®îc lîi nhuËn kÕt qu¶ lîi nhuËn nh mong muèn.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh vËn t¶i ®êng
thuû, ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu còng cã nh÷ng bíc tiÕn kh«ng ngõng. §©y lµ
ngµnh c«ng nghiÖp cã vån ®Çu t lín víi quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p, bao gåm
rÊt nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau, thêi gian cho ra ®êi mét s¶n phÈm lµ kh¸ dµi,
®ßi hái cÇn ph¶i c¸c chi phÝ ®ã cÇn ph¶i ®îc kiÓm so¸t mét c¸ch chÆt chÏ ®Ó
phôc vô tèt cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Víi ph¬ng ch©m ho¹t ®éng
lu«n ®Æt chÊt lîng ®i ®Çu, gi¸ c¶ hîp lý ®· mang l¹i uy tÝn lín cho C«ng ty, c¸c
s¶n phÈm cña C«ng ty ®· xuÊt hiÖn trong c¶ níc vµ xuÊt khÈu ra níc ngoµi. §Ó

LuËn v¨n tèt nghiÖp

2

®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn th× kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß rÊt lín cña ®éi ngò c«ng
t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa thùc t...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
HiÖn nay, trong xu thÕ ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh thÕ giíi, ®Æc biÖt
víi chÕ thÞ trêng níc ta ®· ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt tham gia vµo thÞ trêng tiÒm n¨ng míi. §©y chÝnh nh÷ng
héi, nh÷ng th¸ch thøc ®Ó c¸c doanh nghiÖp kh¼ng ®Þnh, t×m chç ®øng v÷ng
ch¾c cña m×nh trªn thÞ trêng nhng ®ång thêi còng ph¶i chÊp nhËn kh«ng Ýt nh÷ng
khã kh¨n, bëi khi ®ã canh tranh gay g¾t ®iÒu kh«ng tr¸nh khái. Muèn vËy,
mçi doanh nghiÖp ph¶i lu«n c ®éng t×m cho m×nh ph¬ng thøc ho¹t ®éng
hiÖu qu¶, nhanh nh¹y thÝch øng kÞp thêi víi ph¸t triÓn s«i ®éng cña nÒn
kinh toµn cÇu. §Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc nµy, vÊn ®Ò ®Çu tiªn mçi doanh
nghiÖp quan t©m, ®Æc biÖt coi träng n©ng cao chÊt lîng h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò trªn, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i dông hîp c
nguån lùc ®Çu vµo, kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊtn phÈm. thÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng
vai trß quan träng trong hÖ thèng kÕ to¸n toµn doanh nghiÖp. Bëi lÏ nh÷ng th«ng
tin ®îc cung cÊp tõ bé phËn nµy kh«ng chØ nh»m môc ®Ých tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi
phÝ ®Ó ®ã tÝnh to¸n ®îc gi¸ thµnh mét c¸ch chÝnh x¸c, linh ho¹t, mÆt kh¸c
cßn nh÷ng chØ tiªu kinh tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
còng nh t×nh h×nh sö dôngqu¶n lý c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña mçi doanh nghiÖp.
C¨n vµo ®ã, c¸c nhµ qu¶n trÞ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch phï hîp cho doanh nghiÖp, mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh vµ
®¹t ®îc lîi nhuËn kÕt qu¶ lîi nhuËn nh mong muèn.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh vËn t¶i ®êng
thuû, ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu còng nh÷ng bíc tiÕn kh«ng ngõng. §©y
ngµnh c«ng nghiÖp vån ®Çu t lín víi quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p, bao gåm
rÊt nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau, thêi gian cho ra ®êi mét s¶n phÈm kh¸ dµi,
®ßi hái cÇn ph¶i c¸c chi phÝ ®ã cÇn ph¶i ®îc kiÓm so¸t mét c¸ch chÆt chÏ ®Ó
phôc tèt cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Víi ph¬ng ch©m ho¹t ®éng
lu«n ®Æt chÊt lîng ®i ®Çu, gi¸ hîp ®· mang l¹i uy tÝn lín cho C«ng ty, c¸c
s¶n phÈm cña C«ng ty ®· xuÊt hiÖn trong níc xuÊt khÈu ra níc ngoµi. §Ó
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty 189 BQP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty 189 BQP - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty 189 BQP 9 10 794