Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cảng HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vò Mai Linh

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

lêi nãi ®Çu
*****

Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c, toµn diÖn cña ®Êt níc, cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc
®æi míi, tiÕn bé vµ gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt
níc.
§Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, kÕ to¸n ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß
quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ còng
nh trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ c«ng cô thiÕt yÕu ®Ó qu¶n lý
nÒn kinh tÕ.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang ngµy ®ªm diÔn ra sù c¹nh tranh gay
g¾t nh hiÖn nay, ®ßi hái c¸c Doanh NghiÖp kh«ng nh÷ng s¶n xuÊt ra nh÷ng
s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt, mÉu m· ®Ñp phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng mµ
cßn ph¶i cã gi¸ c¶ hîp lý.
C«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét chØ tiªu quan
träng,lu«n lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n lý trong doanh nghiÖp quan t©m chó träng,
v× chi phÝ s¶n xuÊt lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doamh nghiÖp. Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt
kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, nh÷ng ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp n¾m
®îc nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc tÕ cña tõng lo¹i ho¹t
®éng, cña tõng lo¹i s¶n phÈm lao vô còng nh kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh»m ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh
thùc hiÖn cña ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ, t×nh h×nh sö dông tµi s¶n,
vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó
cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ trong qu¶n lý.
VÊn ®Ò chi phÝ kh«ng chØ lµ sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp mµ cßn
lµ mèi quan t©m cña ngêi tiªu dïng, cña x· héi nãi chung. ChÝnh v× nhËn thøc
®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy vµ qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i doanh
nghiÖp C¶ng Hµ Néi em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "KÕ To¸n Chi PhÝ S¶n XuÊt
Vµ TÝnh Gi¸ Thµnh S¶n PhÈm".
Trang1

Vò Mai Linh

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Víi kh¶ n¨ng b¶n th©n cßn h¹n chÕ vµ trong ®iÒu kiÖn thêi gian kh«ng
cho phÐp nªn mÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng song kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu
sãt. RÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n
viªn phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi.
§Ó hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp
®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o. §Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña c« gi¸o : NguyÔn ThÞ
B×nh vµ c¶m ¬n c¸c c« chó c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n thèng kª t¹i
doanh nghiÖp C¶ng Hµ Néi.
Hµ Néi, th¸ng 8 n¨m 2002

Trang2

Vò Mai Lin...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Vò Mai Linh
lêi nãi ®Çu
*****
Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù ®æi míi s©u s¾c, toµn diÖn cña ®Êt n-
íc, cña chÕ qu¶n kinh tÕ, thèng to¸n ViÖt Nam ®· nh÷ng bíc
®æi míi, tiÕn gãp phÇn tÝch cùc vµo nghiÖp ph¸t triÓn kinh cña ®Êt
níc.
§Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, kÕ to¸n ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vai t
quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng kinh tÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ còng
nh trªn ph¹m vi toµn nÒn kinh quèc d©n, c«ng thiÕt yÕu ®Ó qu¶n
nÒn kinh tÕ.
Trong nÒn kinh thÞ trêng ®ang ngµy ®ªm diÔn ra c¹nh tranh gay
g¾t nh hiÖn nay, ®ßi hái c¸c Doanh NghiÖp kh«ng nh÷ng s¶n xuÊt ra nh÷ng
s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt, mÉu m· ®Ñp phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng mµ
cßn ph¶i cã gi¸ c¶ hîp lý.
C«ng t¸c qu¶n doanh nghiÖp chi phÝ s¶n xuÊt mét chØ tiªu quan
träng,lu«n lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n trong doanh nghiÖp quan t©m chó träng,
chi phÝ s¶n xuÊt chØ tiªu ph¶n ¸nh chÊt lîng cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña doamh nghiÖp. Th«ng qua nh÷ng th«ng tin chi phÝ s¶n xuÊt
kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, nh÷ng ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp n¾m
®îc nh÷ng chi p s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc cña tõng lo¹i ho¹t
®éng, cña tõng lo¹i s¶n phÈm lao còng nh kÕt qu¶ cña toµn ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh»m ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh
thùc hiÖn cña ®Þnh møc chi phÝ to¸n chi phÝ, t×nh h×nh dông tµi s¶n,
vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn, t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó
cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®¸nh gi¸ trong qu¶n lý.
VÊn ®Ò chi pkh«ng chØ quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp mµ cßn
mèi quan t©m cña ngêi tiªu dïng, cña héi nãi chung. ChÝnh nhËn thøc
®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy qua thêi gian t×m hiÓu thùc t¹i doanh
nghiÖp C¶ng Hµ Néi em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi "KÕ To¸n Chi PhÝ S¶n XuÊt
Vµ TÝnh Gi¸ Thµnh S¶n PhÈm".
Trang1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cảng HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cảng HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Cảng HN 9 10 470