Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty chế biến và KD Than HN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2340 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

ViÖt Nam ®· vµ ®ang chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp, kh«ng ph¸t huy
®îc néi lùc cña m×nh sang nÒn kinh tÕ më theo xu híng khu vùc ho¸, toµn cÇu
ho¸. §ã chÝnh lµ chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· thùc hiÖn nh»m
t¹o mét mét m«i trêng kinh doanh, s¶n suÊt míi ®Çy triÓn väng cho tÊt c¶ c¸c
doanh nghiÖp trong níc, ph¸t huy ®îc néi lùc cña m×nh, gãp phÇn vµo môc
tiªu chung lµ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
§øng tríc mét c¸nh cöa më réng nh vËy th× viÖc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt vµ
tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp v« cïng quan träng , lµ ®iÒu kiÖn
sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm míi ®¶m
b¶o ®îc viÖc thu håi vèn bá ra, tÝch luü s¶n xuÊt n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé
c«ng nh©n viªn. §ång thêi cßn ph¶i khai th¸c c¸c nguån lùc tµi chÝnh, huy
®éng nguån lùc ®ã vµ sö dông nguån lùc cã hiÖu qu¶.
Do ®ã mµ h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn rÊt quan träng cña c«ng cô
qu¶n lý kinh tÕ cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kÕ to¸n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh.
C«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh than Hµ Néi lµ mét c«ng ty võa mang
tÝnh chÊt th¬ng m¹i, võa mang tÝnh phôc vô nhiÖm vô chÝnh cña ngµnh. LÜnh
vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ mét lÜnh vùc lín ®Çy tiÒm n¨ng. Bëi v× than lµn
mét nguyªn liÖu truyÒn thèng ®îc sö dông nhiÒu ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt. Do vËy
mµ c«ng ty cã nhiÒu c¬ héi kinh doanh, nhng ®ång thêi ph¶i ®¬ng ®Çu víi
nhiÒu sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm thay thÕ trªn thÞ trêng ®ßi hái c«ng ty
ph¶i cã sù kÕt hîp nhanh nhÑn vµ khÐo lÐo dÓ gi÷ v÷ng vÞ trÝ cña m×nh trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

1

NhËn thøc ®îc vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n chóng t«i
tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “ H¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ ë
c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh than Hµ Néi” .
1.2. Môc tiªu nghiªn cøu

1.2.1 Môc tiªu chung
H¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh
doanh than Hµ Néi.
1.2.2. Môc tiªu cô thÓ
- HÖ thèng ho¸ c¬ së lý luËn vÒ H¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸
- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸,
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty
- §a ra mét sè gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty.
1.3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu

1.3.1 §èi tîng nghiªn cøu
- Hµng hãa
- C¸c qu¸ tr×nh tiªu thô hµng hãa
- C«ng t¸c h¹ch to¸n hµng ho¸ vµ tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty
1.3.2.Ph¹m vi nghiªn cøu
- Ph¹m vi kh«ng gian: Néi...
Më ®Çu
1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

 !"#$%&'()*#+
,-./"/&$-0*#1
2!!345&0&*+360
53* !"#$%.+7
8"2*,
-93*!:'3!;%<2&0)
87&0<$5=>36"
&?@3$5,A.87&0<*0
0 B?C3/"D&0)E4&?!
E8,-B4@0B"#/
!B"#.&:57B"#.>0,
F.2"!!;3>36$7
>0"G.3@/#3>0"G&
2!H"*2!/,
A5I!"!
/J2/777/$,KL
#2!$"!"L#"*+M,N'%"
!8"3? &:57'J&'&0),F;
.J!5B40J+*
&#23$&0<38O34@C
0.&# PQ"Q5RRO3/$%3
O34,
S
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty chế biến và KD Than HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty chế biến và KD Than HN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty chế biến và KD Than HN 9 10 960