Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tai cty cơ giới và xây lắp 13 - Tổng cty LICOGI

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Mét vµi thËp niªn gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã tèc ®é t¨ng trëng nhanh
chãng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, bªn c¹nh ®ã chóng ta còng thu ®îc nguån vèn
®Çu t lín níc ngoµi. Do ®ã vèn ®Çu t cho ngµnh x©y dùng c¬ b¶n còng t¨ng
nhanh.
X©y dùng c¬ b¶n (XDCB) lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o c¬ së vµ tiÒn ®Ò
ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ Quèc d©n. Hµng n¨m ngµnh XDCB thu hót gÇn 30%
tæng sè vèn §Çu t cña c¶ níc. víi nguån vèn ®Çu t lín nh vËy cïng víi ®Æc ®iÓm
s¶n xuÊt cña ngµnh lµ thêi gian th× c«ng kÐo dµi vµ thêng trªn quy m« lín ®· ®Æt
ra vÊn ®Ò lín ph¶i gi¶i quyÕt lµ: "Lµm sao ph¶i qu¶n lý vèn tèt, cã hiÖu qu¶ kh¾c
phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vµ l·ng phÝ trong s¶n xuÊt thi c«ng, gi¶m chi phÝ h¹ gi¸
thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp.
Mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®ã lµ kÕ to¸n víi
phÇn hµnh c¬ b¶n lµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
H¹ch to¸n kÕ to¸n cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, nã
cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh cho ngêi qu¶n lý ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi
riªng, gióp cho l·nh ®¹o ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý hîp lý vµ ®ång thêi kiÓm
tra sù ®óng ®¾n cña c¸c quyÕt ®Þnh ®ã sao cho doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i vµ
®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cña c¬ chÕ thÞ trêng.
Nh÷ng viÖc ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®îc trªn c¬ së h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp Ých rÊt nhiÒu cho h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé
cña doanh nghiÖp. Sö dông hîp lý th«ng tin nµy sÏ t¹o ®ßn bÈy kinh tÕ t¨ng
n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh
nghiÖp. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p th«ng tin nµy lµ c¬ së kiÓm so¸t vèn ®Çu
t XDCB. H¬n n÷a víi Nhµ níc th× th«ng tin nµy lµm c¬ së thu thu. V× vËy viÖc
tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng
viÖc quan trong gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ cña yÕu tè (tõng
®ång) chi phÝ ph¶i bá ra, tõ ®ã cã ®îc c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong viÖc tæ
chøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt.
VÒ thùc tËp t¹i c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 13 - Tæng c«ng ty x©y dùng
vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng - LICOGI, trong giai ®o¹n ®¬n vÞ ®ang tiÕn hµnh c¸c biÖn
ph¸p tæ chøc vµ qu¶n lý trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nh»m n©ng cao hiÖu

1

qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó vËn dông kiÕn thøc ®· häc mét c¸ch thiÕt thùc
vµo c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, gióp cho c«ng t¸c tæ
chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Trong ®...
Lêi më ®Çu
Mét vµi thËp niªn gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta tèc ®é t¨ng trëng nhanh
chãng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, bªn c¹nh ®ã chóng ta còng thu ®îc nguån vèn
®Çu t lín níc ngoµi. Do ®ã vèn ®Çu t cho ngµnh x©y dùng b¶n còng t¨ng
nhanh.
X©y dùng b¶n (XDCB) ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o tiÒn ®Ò
ph¸t triÓn cho nÒn kinh Quèc d©n. Hµng n¨m ngµnh XDCB thu hót gÇn 30%
tæng sè vèn §Çu t cña cníc. víi nguån vèn ®Çu t lín nh vËy cïng víi ®Æc ®iÓm
s¶n xuÊt cña ngµnh lµ thêi gian th× c«ng kÐo dµi thêng trªn quy m« lín ®· ®Æt
ra vÊn ®Ò lín ph¶i gi¶i quyÕt lµ: "Lµm sao ph¶i qu¶n lý vèn tèt, cã hiÖu qu¶ kh¾c
phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vµ l·ng phÝ trong s¶n xuÊt thi c«ng, gi¶m chi phÝ h¹ gi¸
thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp.
Mét trong nh÷ng c«ng ®¾c lùc ®Ó qu¶n hiÖu qu ®ã to¸n víi
phÇn hµnh c¬ b¶n lµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
H¹ch to¸n kÕ to¸n vai thÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý,
cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh cho ngêi qu¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi
riªng, gióp cho l·nh ®¹o ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n hîp ®ång thêi kiÓm
tra ®óng ®¾n cña c¸c quyÕt ®Þnh ®ã sao cho doanh nghiÖp lµm ¨n l·i
®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cña c¬ chÕ thÞ trêng.
Nh÷ng viÖc ®ã chØ thÓ thùc hiÖn ®îc trªn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp Ých rÊt nhiÒu cho h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé
cña doanh nghiÖp. dông hîp th«ng tin nµy t¹o ®ßn bÈy kinh t¨ng
n¨ng suÊt lao ®éng, gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh
nghiÖp. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p th«ng tin nµy së kiÓm so¸t vèn ®Çu
t XDCB. H¬n n÷a víi Nhµ níc th× th«ng tin nµy lµm c¬ së thu thu.vËy viÖc
tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng
viÖc quan trong gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qucña yÕu tè (tõng
®ång) chi phÝ ph¶i ra, ®ã ®îc c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong viÖc tæ
chøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt.
thùc tËp t¹i c«ng ty c¬ giíi x©y l¾p 13 - Tæng c«ng ty x©y dùng
ph¸t triÓn h¹ tÇng - LICOGI, trong giai ®o¹n ®¬n vÞ ®ang tiÕn hµnh c¸c biÖn
ph¸p tæ chøc vµ qu¶n lý trong c«ng t¸c h¹ch tn kÕ to¸n nh»m n©ng cao hiÖu
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tai cty cơ giới và xây lắp 13 - Tổng cty LICOGI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tai cty cơ giới và xây lắp 13 - Tổng cty LICOGI - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tai cty cơ giới và xây lắp 13 - Tổng cty LICOGI 9 10 342