Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP bao bì và in NN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

1

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña
Nhµ níc. ChÝnh s¸ch ®a ph¬ng hãa c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i, mét mÆt t¹o tiÒn ®Ò
cho nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn, mÆt kh¸c còng cã nhiÒu th¸ch thøc vµ ¸p lùc
cho c¸c doanh nghiÖp tham gia thÞ trêng. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ c¹nh tranh
®îc trªn thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra ®îc uy tÝn vµ h×nh ¶nh cho s¶n
phÈm, thÓ hiÖn qua: chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ c¶… trong ®ã chÊt lîng vµ gi¸ c¶
lµ vÊn ®Ò then chèt. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn ®îc môc
tiªu tèi ®a hãa lîi nhuËn vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, trong
®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ cã tÝnh toµn cÇu th× c¸c th«ng tin vÒ kinh tÕ c¸c
doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m.
Cïng víi c¸c C«ng ty in nãi chung. C«ng ty Cæ phÇn bao b× vµ in n«ng
nghiÖp nãi riªng ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u dµi vµ æn ®Þnh. Ho¹t ®éng trong
nÒn kinh tÕ thÞ trêng nµy C«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái sù c¹nh tranh gay
g¾t, C«ng ty lu«n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp em ®îc c¸c thÇy, c« truyÒn ®¹t lý thuyÕt, c¸c kh¸i
niÖm, c¸c nguyªn t¾c, c¸c c¸ch ph©n lo¹i, c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n, c¸c tr×nh
tù h¹ch to¸n, tæng hîp, kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸… nhiÖm vô còng nh ®¹o ®øc
nghÒ nghiÖp, nh÷ng kiÕn thøc ®ã lµ nÒn t¶ng, lµ kim chØ nam cho qu¸ tr×nh ®i
thùc tËp cña em. Qua ®ã ®· gióp em hiÓu vµ nh×n nhËn c¸c vÊn ®Ò tõ lý thuyÕt
®Õn thùc hµnh mét c¸ch toµn diÖn. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò
trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn vµ in n«ng nghiÖp em chän
®Ò tµi: "Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
t¹i C«ng ty Cæ phÇn bao b× vµ in n«ng nghiÖp". Thêi gian thùc tËp tuy ng¾n
nhng em ®· häc hái ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n.
Néi dung chuyªn ®Ò tèt nghiÖp, ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3
phÇn:
PhÇn 1: C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn bao b× vµ in n«ng nghiÖp.
PhÇn 3: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn bao b× vµ in n«ng
nghiÖp.
Qua bµi viÕt nµy em xin tr©n träng c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy
gi¸o Tr¬ng Anh Dòng cïng c¸c c¸n bé phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng kÕ
to¸n - tµi vô cña C«ng ty ®· híng dÉn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
nµy.

Bïi ThÞ B¹ch YÕn - KÕ to¸n 1 - K33

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña
Nhµ níc. ChÝnh s¸ch ®a ph¬ng hãa c¸c quan ®èi ngo¹i, mét mÆt t¹o tiÒn ®Ò
cho nÒn kinh níc ta ph¸t triÓn, mÆt kh¸c còng nhiÒu th¸ch thøc ¸p lùc
cho c¸c doanh nghiÖp tham gia thÞ trêng. §Ó thÓ ®øng v÷ng c¹nh tranh
®îc trªn thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra ®îc uy tÝn vµ h×nh ¶nh cho s¶n
phÈm, thÓ hiÖn qua: chÊt lîng, mÉu m·, gi¸ trong ®ã chÊt l îng gi¸
vÊn ®Ò then chèt. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Ó thùc hiÖn ®îc môc
tiªu tèi ®a hãa lîi nhuËn t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, trong
®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÝnh toµn cÇu th× c¸c th«ng tin kinh c¸c
doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m.
Cïng víi c¸c C«ng ty in nãi chung. C«ng ty phÇn bao in n«ng
nghiÖp nãi riªng ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng, l©u dµi æn ®Þnh. Ho¹t ®éng trong
nÒn kinh thÞ trêng nµy C«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái c¹nh tranh gay
g¾t, C«ng ty lu«n s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng.
Qua qu¸ tr×nh häc tËp em ®îc c¸c thÇy, truyÒn ®¹t thuyÕt, c¸c kh¸i
niÖm, c¸c nguyªn t¾c, c¸c c¸ch ph©n lo¹i, c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n, c¸c tr×nh
h¹ch to¸n, tæng hîp, kiÓm ®¸nh gi¸ nhiÖm còng nh ®¹o ®øc
nghÒ nghiÖp, nh÷ng kiÕn thøc ®ã nÒn t¶ng, kim chØ nam cho qu¸ tr×nh ®i
thùc tËp cña em. Qua ®ã ®· gióp em hiÓu nh×n nhËn c¸c vÊn ®Ò tõthuyÕt
®Õn thùc hµnh mét c¸ch toµn diÖn. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò
trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty phÇn in n«ng nghiÖp em chän
®Ò tµi: "Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊttÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
t¹i C«ng ty phÇn bao in n«ng nghiÖp". Thêi gian thùc tËp tuy ng¾n
nhng em ®· häc hái ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n.
Néi dung chuyªn ®Ò tèt nghiÖp, ngoµi lêi ®Çu kÕt luËn gåm 3
phÇn:
PhÇn 1: C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn bao b× vµ in n«ng nghiÖp.
PhÇn 3: Ph¬ng híng gi¶i ph¸p hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt tÝnh gi¸ thµnh n phÈm t¹i C«ng ty phÇn bao in n«ng
nghiÖp.
Qua bµi viÕt nµy em xin tr©n träng c¶m ¬n gióp ®ì tËn t×nh cña ThÇy
gi¸o Tr¬ng Anh Dòng cïng c¸c c¸n phßng chøc hµnh chÝnh, phßng
to¸n - tµi cña C«ng ty ®· híng dÉn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
nµy.
Bïi ThÞ B¹ch YÕn - KÕ to¸n 1 - K33
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP bao bì và in NN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP bao bì và in NN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP bao bì và in NN 9 10 465