Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP que hàn điện Việt Đức

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1537 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¶I thÝch ký hiÖu viÕt t¾t
CPSX
CPNVLTT
CPNCTT
CPSXC
CNTTSX
BHXH
BHYT
KPC§
SP
SPDD
KKTX
KK§K
NVLC
CPNVPX
TK

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Chi phÝ s¶n xuÊt
Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
Chi phÝ s¶n xuÊt chung
C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt
B¶o hiÓm x· héi
B¶o hiÓm y tÕ
Kinh phÝ c«ng ®oµn
S¶n phÈm
S¶n phÈm dë dang
Kª khai thêng xuyªn
KiÓm kª ®Þnh kú
Nguyªn vËt liÖu chÝnh
Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng
Tµi kho¶n

1

LêI NãI ®Çu
Sù ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ cña mét nÒn kinh tÕ më nh ViÖt Nam
trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®a c¸c doanh nghiÖp vµo mét thêi ®¹i míi - thêi
®¹i cña c¬ héi nhng còng ®Çy c¹nh tranh vµ th¸ch thøc. C¬ chÕ thÞ trêng ®· vµ
®ang lµ mét thay ®æi lín ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. §Æc biÖt, hiÖn nay,
®øng tríc ngìng cöa WTO, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn tù hoµn thiÖn vµ
n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh vÒ mäi mÆt ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn trong m«i trêng
míi ®Çy tiÒm n¨ng mµ tæ chøc nµy mang l¹i. §Çy tiÒm n¨ng bëi khi gia nhËp
WTO nghÜa lµ chóng ta sÏ héi nhËp hoµn toµn vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. ThÞ trêng thÕ giíi sÏ më cöa cho chóng ta tiÕn bíc vµo. Nhng trong s©n ch¬i nµy
chóng ta còng sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ mét trong nh÷ng khã kh¨n lín mµ
c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®èi mÆt sau khi gia nhËp WTO lµ viÖc xo¸
bá hµng rµo thuÕ quan, mËu dÞch. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ hµng ngo¹i nhËp sÏ trµn
lan trªn thÞ trêng ViÖt Nam víi nh÷ng c«ng ty ®a quèc gia, nh÷ng tËp ®oµn víi
tiÒm lùc tµi chÝnh khæng lå s½n sµng h¹ gi¸ b¸n thÊp h¬n CPSX trong vßng 35 n¨m ®Ó ®¸nh gôc hµng ho¸ trong níc. §iÒu nµy ®· ®îc kiÓm chøng t¹i
nh÷ng níc ®· gia nhËp WTO tríc ®ã, vµ gÇn ®©y lµ Trung Quèc - níc l¸ng
giÒng cña chóng ta. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vèn
®· ®ãng vai trß rÊt quan träng trong toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña
doanh nghiÖp nay cµng ®ßi hái ®îc hoµn thiÖn ®Ó trë thµnh mét c«ng cô ®Ó
c¸c doanh nghiÖp sö dông trong cuéc chiÕn kh«ng khoan nhîng ®ã.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm trong s¶n xuÊt hiÖn nay, ®îc sù ®ång ý cña thÇy c« gi¸o trong
khoa QTKD trêng §¹i häc C«ng §oµn vµ ban l·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn que
hµn ®iÖn ViÖt §øc, em chän ®Ò tµi: "Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn que hµn ®iÖn ViÖt §øc" lµm néi

2

dung nghiªn cøu vµ viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn,
luËn v¨n ®îc chia lµm 3 phÇn chÝnh:
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cña h¹ch to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong doa...
GiI thÝch ký hiÖu viÕt t¾t
CPSX : Chi phÝ s¶n xuÊt
CPNVLTT : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
CPNCTT : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
CPSXC : Chi phÝ s¶n xuÊt chung
CNTTSX : C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt
BHXH : B¶o hiÓm x· héi
BHYT : B¶o hiÓm y tÕ
KPC§ : Kinh phÝ c«ng ®oµn
SP : S¶n phÈm
SPDD : S¶n phÈm dë dang
KKTX : Kª khai thêng xuyªn
KK§K : KiÓm kª ®Þnh kú
NVLC : Nguyªn vËt liÖu chÝnh
CPNVPX : Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng
TK : Tµi kho¶n
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP que hàn điện Việt Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP que hàn điện Việt Đức - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP que hàn điện Việt Đức 9 10 797