Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP SX VLXD và XD

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi

1

Khoa Kinh TÕ

Lêi nãi ®Çu
Qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao
cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn, héi nhËp víi c¸c níc
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®æi míi,
hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ mµ trong ®ã kÕ to¸n lµ mét bé
phËn cÊu thµnh quan träng. KÕ to¸n cã vai trß quan träng ®èi víi qu¶n lý tµi s¶n,
®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng Doanh nghiÖp, lµ nguån
th«ng tin, sè liÖu tin cËy ®Ó Nhµ níc ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ vÜ m«, kiÓm tra, kiÓm
so¸t ho¹t ®éng cña c¸c Doanh nghiÖp, c¸c khu vùc. V× vËy, ®æi míi, hoµn thiÖn
c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng yªu cÇu nhËn ®Þnh cña qu¸ tr×nh ®æi míi
c¬ chÕ qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò thùc sù bøc xóc vµ cÇn thiÕt.
Cïng víi sù ®æi míi, ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, víi chÝnh s¸ch më
cöa, sù ®Çu t cña níc ngoµi vµ ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i
ho¸ c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p ®· cã sù chuyÓn biÕn, ®æi míi ph¬ng thøc s¶n
xuÊt kinh doanh, ph¬ng thøc qu¶n lý, kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ
trÝ, vai trß quan träng trong nÒn KTQD. Tuy nhiªn trong c¸c Doanh nghiÖp x©y
l¾p hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng cßn béc lé nh÷ng tån t¹i cha ®¸p øng yªu cÇu
qu¶n lý vµ quy tr×nh héi nhËp. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung,
kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nh»m ph¶n ¸nh ®óng
chi phÝ, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, cung
cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm tra chi phÝ vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cña Doanh nghiÖp lµ nhu cÇu cÇn thiÕt.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nªu trªn, sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ
phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy
gi¸o NguyÔn Minh Ph¬ng cïng c¸c anh chi Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, kÕt hîp
víi kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng, t«i ®· chän ®Ò tµi: “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ
phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.

LuËn V¨n Tèt NghiÖp

Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi

2

Khoa Kinh TÕ

Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia lµm ba ch¬ng:
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp
hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm...
Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ
Lêi nãi ®Çu
Qu¸ tr×nh ®æi i c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch htËp trung, bao
cÊp sang c¬ cthÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· i chñ
nga lµ ®éng lùc thóc ®Èyn kinh tÕ ViÖt Nam pt triÓn, héi nhËp i c¸c níc
trong khu vùc trªn thÕ giíi. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu u cÊp ch ph¶i ®æi i,
hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c ng cô qu¶n lý kinh mµ trong ®ã kÕ to¸n lµ mét
phËnu thµnh quan tng. KÕ tn cã vai trß quan tng ®èi víi qn lý tµi s¶n,
®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh trong tõng Doanh nghp, nguån
th«ng tin, sè liÖu tin cËy ®Ó Nhµ níc ®u hµnh nÒn kinh tÕ vÜ, kiÓm tra, kiÓm
st ho¹t ®éng cñac Doanh nghp, c¸c khu c. V× vËy, ®æi míi, hoµn thiÖn
c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó pp vµ ®¸p øng u cÇu nn ®Þnha qu¸ tnh ®æi míi
c¬ chÕ qn lµ t vÊn ®Ò thùc sù c xóc vµ cÇn tht.
ngi sù ®æii, ph¸t triÓn chung cñan kinh tÕ,i chÝnhch më
cöa, sù ®Çu t cña níc ngi vµ ®Ó tc hiÖn sù nghp c«ng nghiÖp h- hiÖn ®¹i
ho¸ c Doanh nghp x©y l¾p ®· cã sù chuyÓn biÕn, ®æi míi ph¬ng thøc s¶n
xuÊt kinh doanh, ph¬ng thøc qu¶n lý, kh«ng ngõng ph¸t trn kh¼ng ®Þnh
trÝ, vai trß quan träng trong n KTQD. Tuy nhn trong c¸c Doanh nghiÖp x©y
l¾p hiÖn nay, ng c to¸n i chung, to¸n chi phÝ n xuÊt vµ nh gi¸
thµnh s¶n phÈm y p i riªng cßn c lé nh÷ng n i cha ®¸p øng u cÇu
qu¶n vµ quy tnh i np. Do ®ã vc hn thiÖn ng t¸c to¸n i chung,
tn chi p s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nm pn ¸nh ®óng
chi p, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ tnh s¶n phÈm x©y l¾p, cung
cÊp tng tin phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh, km tra chi phÝ vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-
îc cña Doanh nghp lµ nhu cÇu n tht.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nªu trªn, sau thêi gian tc tËp i C«ng ty
phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng, ®îc sù gióp ®ì nhtnh cña thÇy
gi¸o NguyÔn Minh Ph¬ng cïng c¸c anh chi Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, t hîp
i kiÕn thøc ®· c ë nhµ trêng, i ®· chän ®Ò tµi: Hoµn thn ng c
tn p hîp chi phÝ n xuÊt nh gi¸ thµnh n phÈm i ng ty
pn sn xt t liÖuy ng vµ y ng m luËn v¨n t nghiÖp.
LuËn V¨n Tèt NghiÖp
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP SX VLXD và XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP SX VLXD và XD - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP SX VLXD và XD 9 10 264