Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP ximăng Tiên Sơn - T. Hà Tây

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 1232 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cïng víi chÝnh s¸ch më cöa héi nhËp ®· ®Æt
c¸c doanh nghiÖp trong níc, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tríc nh÷ng th¸ch
thøc mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt ®ã lµ quy luËt c¹nh tranh. Cuéc chiÕn
nµy kh«ng chØ diÔn ra ë nh÷ng doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh, mét lÜnh vùc
mµ cßn diÔn ra ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. §øng tríc t×nh thÕ ®ã, ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i
kh«ng ngõng ®æi míi s¸ng t¹o, nh»m h¹ thÊp chi phÝ c¸ biÖt so víi chi phÝ x·
héi, ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
Do vËy, nhiÖm vô ®Æt ra lµ ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt lµ ph¶i n©ng cao søc
c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. Tøc lµ bªn c¹nh viÖc chó ý tíi
chÊt lîng, kiÓu d¸ng, mÉu m· cña s¶n phÈm th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan
träng lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ tíi mäi kho¶n chi phÝ h¹ thÊp ®îc gi¸ thµnh s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó gióp doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng tån t¹i ®øng
v÷ng mµ cßn ph¸t triÓn trªn thÞ trêng.
XÐt trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp lµ ®iÒu kiÖn
®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý, tõ ®ã kh«ng nh÷ng gióp doanh nghiÖp ®Èy nhanh ®îc
qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ më
réng cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. V× vËy, song song víi viÖc n©ng cao chÊt lîng
s¶n phÈm, doanh nghiÖp cßn ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
XÐt trong ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, trong c¸c
doanh nghiÖp sÏ mang l¹i sù tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi, t¨ng tÝch lòy cho nÒn
kinh tÕ, t¨ng nguån thu cho quèc gia. Do ®ã kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm ®ãng mét vÝ trÝ v« cïng quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n
kinh tÕ ë mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nã cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸
thµnh cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ®èi s¸ch hîp lý vÒ chi phÝ vµ gi¸
thµnh s¶n phÈm, gióp doanh nghiÖp c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ
trêng. Mang l¹i kÕt qu¶ kinh tÕ cao cho doanh nghiÖp.

NguyÔn Quèc Trung - KÕ to¸n E - K13 VBII

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n
kinh tÕ ë tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng ®ã em ®· lµm ®Ò
tµi vÒ: "Hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn xi m¨ng Tiªn S¬n Hµ T©y".
§Ò tµi gåm c¸c phÇn chÝnh sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng, cïng víi chÝnh s¸ch cöa héi nhËp ®· ®Æt
c¸c doanh nghiÖp trong níc, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, tríc nh÷ng th¸ch
thøc mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt ®ã quy luËt c¹nh tranh. Cuéc chiÕn
nµy kh«ng chØ diÔn ra ë nh÷ng doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh, mét lÜnh vùc
cßn diÔn ra ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. §øng tríc t×nh thÕ ®ã, ®ßi hái c¸c
doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng, tån t¹i ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i
kh«ng ngõng ®æi míi s¸ng t¹o, nh»m thÊp chi phÝ biÖt so víi chi p
héi, ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
Do vËy, nhiÖm ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i n©ng cao søc
c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. Tøc lµ bªn c¹nh viÖc chó ý tíi
chÊt lîng, kiÓu d¸ng, mÉu m· cña s¶n phÈm th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan
träng ph¶i qu¶n chÆt chÏ tíi mäi kho¶n chi phÝ thÊp ®îc gi¸ thµnh s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó gióp doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng tån t¹i ®øng
v÷ng mµ cßn ph¸t triÓn trªn thÞ trêng.
XÐt trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp lµ ®iÒu kiÖn
®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n hîp lý, tõ ®ã kh«ng nh÷ng gióp doanh nghiÖp ®Èy nhanh ®îc
qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, cßn t¹o ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n
réng cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. vËy, song song víi viÖc n©ng cao chÊt lîng
s¶n phÈm, doanh nghiÖp cßn ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
XÐt trong ph¹m vi toµn nÒn kinh tÕ, gi¸ thµnh s¶n phÈm, trong c¸c
doanh nghiÖp mang l¹i tiÕt kiÖm lao ®éng héi, t¨ng tÝch lòy cho nÒn
kinh tÕ, t¨ng nguån thu cho quèc gia. Do ®ã to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm ®ãng mét trÝ cïng quan träng trong c«ng t¸c ch to¸n
kinh tÕ ë mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nã cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸
thµnh cho c¸c nhµ qu¶n trÞ ®Ó ®ã nh÷ng ®èi s¸ch hîp chi phÝ gi¸
thµnh s¶n phÈm, gióp doanh nghiÖp c¹nh tranh hiÖu qu¶ trong nÒn kinh thÞ
trêng. Mang l¹i kÕt qu¶ kinh tÕ cao cho doanh nghiÖp.
NguyÔn Quèc Trung - KÕ to¸n E - K13 VBII
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP ximăng Tiên Sơn - T. Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP ximăng Tiên Sơn - T. Hà Tây - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CP ximăng Tiên Sơn - T. Hà Tây 9 10 403