Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu

3

PhÇn i: c¬ së lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n kÕ
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt

6

I. Sù cÇn thiÕt cña h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt

6

II. Kh¸i qu¸t chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n
phÈm trong doanh nghiÖp

6

1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt

6

2. Gi¸ thµnh vµ ph©n lo¹i gÝa thµnh

9

3. Ph©n biÖt sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸
thµnh s¶n phÈm.

11

4. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm

11

5. Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt

14

6. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh

15

III. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
1. NhiÖm vô kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm

19
19

2. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn.

19

3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú

28

VI. Sæ kÕ to¸n ¸p dông trong kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa
thµnh s¶n phÈm.

30

PhÇn ii. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty c¬
khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®êng bé ii

33

i. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh
cÇu ®êng bé II.

33

1

Chuyªn ®Ó thùc t¹p

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty.

33

2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty.

34

3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.

35

4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt, chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c
phßng ban cña C«ng ty.

37

II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng
ty.

41

1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n.

41

2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty
III. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i
C«ng ty.

43
48

1. §Æc ®iÓm ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ

48

2. Quy tr×nh vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt

48

3. §èi tîng tÝnh gi¸ vµ kú tÝnh gi¸ thµnh

50

4. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang.

51

5. 'Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh .
IV. Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty

52
52

1. H¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp

52

2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp

61

3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung

65

4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho ph©n xëng vµ cho toµn C«ng ty.

67

5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú
5. TÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty.
PhÇn iii. Ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
t¹i c«ng ty c¬ khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®êng bé II.
I. §...
Môc lôc
Trang
Lêi më ®Çu 3
PhÇn i: lý luËn chung h¹ch to¸n
to¸n chi phÝ n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt
I. cÇn thiÕt cña ch to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
II. Kh¸i qu¸t chung chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gÝa thµnh s¶n
phÈm trong doanh nghiÖp
1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt
2. Gi¸ thµnh vµ ph©n lo¹i gÝa thµnh
3. Ph©n biÖt gièng nhau kh¸c nhau gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt gi¸
thµnh s¶n phÈm.
4. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
5. Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
6. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh
III. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
1. NhiÖm vô to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm
2. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng pp kª khai thêng xuyªn.
3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng pp kiÓm kª ®Þnh kú
VI. to¸n ¸p dông trong to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gÝa
thµnh s¶n phÈm.
6
6
6
6
9
11
11
14
15
19
19
19
28
30
PhÇn ii. Thùc tr¹ng c«ng t¸c to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty
khÝ vµ söa ch÷a c«ng tr×nh cÇu ®êng bé ii
i. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t C«ng ty khÝ söa ch÷a c«ng tr×nh
cÇu ®êng bé II.
33
33
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty CT cầu đường bộ 2 9 10 158