Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty DC cắt và đo lường cơ khí

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o tèt nghiÖp

TrÇn Thu HuyÒn

Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi qui luËt c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái c¸c Doanh
nghiÖp nãi chung vµ c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng ph¶i tù vËn ®éng v¬n
lªn t×m chç ®øng trªn thÞ trêng. Muèn vËy c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m tßi mét híng ®i phï hîp cho m×nh ®ång thêi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
C¸c Doanh nghiÖp kh«ng thÓ lu«n b»ng lßng víi c¸i m×nh ®· cã mµ ph¶i
liªn tôc ®æi míi , n©ng cao chÊt lîng vµ nhÊt lµ ph¶i t×m mäi c¸ch tiÕt kiÖm chi
phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Bëi v× chi phi s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng yÕu tè
quan träng t¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch vÒ gi¸ b¸n, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .
XÐt trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c
Doanh nghiÖp ®· gãp phÇn tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi, tÝch luü cho nÒn kinh tÕ vµ
t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc .Nh vËy, vÊn ®Ò h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng
cßn lµ vÊn ®Ò riªng cña Doanh nghiÖp mµ cßn mang tÝnh x· héi. H¹ch to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß ®Æc biÖt trong c«ng t¸c h¹ch
to¸n kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp .
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ, t«i
nhËn thÊy râ vai trß vµ vÞ trÝ v« cïng quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c
kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong toµn bé c«ng
t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. Do ®ã t«i lùa chän ®Ò tµi “ Tæ chøc kÕ to¸n tËp
hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm” t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ
®o lêng c¬ khÝ cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
1

B¸o c¸o tèt nghiÖp

TrÇn Thu HuyÒn
Ch¬ng I:

C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh
s¶n phÈm.
1.1 §Æc diÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.
NÕu tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc s¶n xuÊt
lµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô trong xÝ nghiÖp ®ãng tµu biÓn th× tõng con tµu lµ
mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh.
NÕu Doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t th× tõng lo¹i s¶n phÈm lµ
mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. VÝ dô trong xÝ nghiÖp c¬ khÝ s¶n xuÊt m¸y c«ng cô
th× tõng lo¹i m¸y c...
B¸o c¸o tèt nghiÖp TrÇn Thu HuyÒn
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh thÞ trêng víi qui luËt c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái c¸c Doanh
nghiÖp nãi chung vµ c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng ph¶i vËn ®éng v¬n
lªn t×m chç ®øng trªn thÞ trêng. Muèn vËy c¸c Doanh nghiÖp ph¶i t×m tßi mét h-
íng ®i phï hîp cho m×nh ®ång thêi mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
C¸c Doanh nghiÖp kh«ng tlu«n b»ng lßng víi c¸i m×nh ®· cã mµ ph¶i
liªn tôc ®æi míi ,ng cao chÊt lîng nhÊt lµ ph¶im mäi c¸ch tiÕt kiÖm chi
phÝ, h¹ gi¸ thµnh. Bëichi phi s¶n xuÊtgi¸ thµnh s¶n phÈmnh÷ng yÕu tè
quan träng t¸c ®éng tíi chÝnh s¸ch gi¸ n, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh
kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .
XÐt trªn ph¹m vi toµn nÒn kinh tÕ, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c
Doanh nghiÖp ®· gãp phÇn tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi, tÝch luü cho nÒn kinh tÕ
t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc .Nh vËy, vÊn ®Ò gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng
cßn vÊn ®Ò riªng cña Doanh nghiÖp mµ cßn mang tÝnh x· héi. H¹ch to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vai t ®Æc biÖt trong c«ng t¸c ch
to¸n kinh tÕ cña tÊt c¶ c¸c Doanh nghiÖp .
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Dông c¾t ®o lêng khÝ, t«i
nhËn thÊy vai trß vÞ trÝ cïng quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c
to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong toµn c«ng
t¸c ch to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. Do ®ã t«i lùa chän ®Ò tµi chøc kÕ to¸n tËp
hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông cô c¾t
®o lêng c¬ khÝ cho b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc c«ng t¸c to¸n chi phÝ s¶n xuÊtnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ngcto¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty DC cắt và đo lường cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty DC cắt và đo lường cơ khí - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty DC cắt và đo lường cơ khí 9 10 607