Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty ĐT và XD 2 HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Cïng víi xu híng toµn cÇu ho¸ trªn thÕ giíi hiÖn nay, níc ta ®ang trong
qu¸ tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn, nÒn kinh tÕ níc ta còng ®ang cã nh÷ng biÕn
®æi to lín vÒ nhiÒu mÆt, s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu cña ngêi d©n
ngµy cµng cao, mÆt kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ
nghÜa ë níc ta hiÖn nay, c¹nh tranh lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ tr¸nh khái ®èi víi
mçi doanh nghiÖp, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng ®ång
thêi ®Ó duy tr× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng tríc sù c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t cña c¸c ®èi thñ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n cã nh÷ng
chiÕn lîc s¶n xuÊt vµ ph¬ng ¸n kinh doanh cho phï hîp, ®iÒu nµy còng lµ tÊt
yÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong c¸c doanh
nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp trªn
thÞ trêng. ChÝnh v× vËy, ®Ó cã thÓ hiÓu s©u h¬n vÒ c«ng t¸c nµy trong thùc tÕ vµ
®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp mµ nhµ trêng giao cho, em ®· lùa
chän ®Ò tµi : “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng Sè 2 Hµ Néi “.
Chuyªn ®Ò bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau:
Ch¬ng 1 : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng Sè 2 Hµ Néi.
Ch¬ng 2 : Thùc tiÔn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng Sè 2 Hµ Néi.

Néi dung chuyªn ®Ò
1

Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty ®Çu t x©y
dùng sè 2 Hµ Néi
I. Tæng quan vÒ C«ng ty ®Çu t x©y dùng sè 2 Hµ Néi
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty
C«ng ty §Çu t X©y dùng Sè 2 Hµ Néi
Tªn giao dÞch: HACINCO No 2
Trô së chÝnh: 324 T©y S¬n, QuËn §èng §a, Hµ Néi
V¨n phßng giao dÞch: Nhµ ®iÒu hµnh lµng sinh viªn HACINCO, Phêng Nh©n
ChÝnh, QuËn Thanh Xu©n, Hµ Néi.
Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c: 04 5584167 – 5584168
FAX: 04 5584201
C«ng ty §Çu t X©y dùng Sè 2 Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc xÕp h¹ng
1, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tríc n¨m 1999, C«ng ty trùc thuéc Së X©y Dùng
Hµ Néi, tõ n¨m 1999 thuéc Tæng C«ng ty §Çu t vµ Ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi.
TiÒn th©n cña C«ng ty lµ C«ng ty X©y dùng Nhµ ë Sè 2 Hµ Néi ®îc thµnh lËp
theo quyÕt ®Þnh cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi ngµy 15-6-1976. §Õn
ngµy 1-1-1994, theo quyÕt ®Þnh cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi, C«ng
ty s¸t nhËp víi C«ng ty §Çu t vµ Ph¸...
Lêi më ®Çu
Cïng víi xu híng toµn cÇu ho¸ trªn thÕ giíi hiÖn nay, níc ta ®ang trong
qu¸ tr×nh héi nhËp ph¸t triÓn, nÒn kinh níc ta còng ®ang nh÷ng biÕn
®æi to lín nhiÒu mÆt, s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu cña ngêi d©n
ngµy cµng cao, t kh¸c trong nÒn kinh thÞ trêng ®Þnh híng héi chñ
nghÜa ë níc ta hiÖn nay, c¹nh tranh lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ tr¸nh khái ®èi víi
mçi doanh nghiÖp, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng ®ång
thêi ®Ó duy tr× tån t¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng tríc c¹nh tranh
ngµy cµng gay g¾t cña c¸c ®èi thñ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n nh÷ng
chiÕn lîc n xuÊt ph¬ng ¸n kinh doanh cho phï hîp, ®iÒu nµy còng tÊt
yÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p mét vÊn ®Ò quan träng trong c¸c doanh
nghiÖp, quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp trªn
thÞ trêng. ChÝnh v× vËy, ®Ó cã thÓ hiÓu s©u h¬n vÒ c«ng t¸c nµy trong thùc tÕ
®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp mµ nhµ trêng giao cho, em ®· lùa
chän ®Ò tµi : Hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng Sè 2 Hµ Néi “.
Chuyªn ®Ò bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau:
Ch¬ng 1 : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng Sè 2 Hµ Néi.
Ch¬ng 2 : Thùc tiÔn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty §Çu t X©y dùng Sè 2 Hµ Néi.
Néi dung chuyªn ®Ò
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty ĐT và XD 2 HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty ĐT và XD 2 HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty ĐT và XD 2 HN 9 10 712