Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Dược phẩm Hoàng Hà

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Môc lôc
Lêi më ®Çu
PhÇn I:

Tæng quan vÒ C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ .............3

1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ................................................3
2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.....................................................6.
3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh...........................................................6.
4. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty ..........................................................11.
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Dîc
phÈm Hoµng Hµ...............................................................................18
I. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm..................................18
1. Nguyªn t¾c lÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt................................................................18
2. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ..............................................................19
3. Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ..................................................................20
II. . KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ................................................21
1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NVL..........................................................................21
2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NCTT.......................................................................33
3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ SXC...........................................................................40
4.Thùc tÕ c«ng t¸c tÝnh Gi¸ thµnh s¶n phÈm..........................................................46

NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB

GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

PhÇn III: Hoµn ThiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng
ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ..........................................................................48
I..§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng hµ........................................48
1. u ®iÓm:............................................................................................................48
2. Nhîc ®iÓm.......................................................................................................50
II. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng
hµ......................................................
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi më ®Çu
PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty TNHH Dîc phÈm Hoµng Hµ .............3
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ................................................3
2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.....................................................6.
3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh...........................................................6.
4. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty ..........................................................11.
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Dîc
phÈm Hoµng Hµ...............................................................................18
I. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm..................................18
1. Nguyªn t¾c lÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt................................................................18
2. §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ..............................................................19
3. Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ..................................................................20
II. . KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty ................................................21
1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NVL..........................................................................21
2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ NCTT.......................................................................33
3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ SXC...........................................................................40
4.Thùc tÕ c«ng t¸c tÝnh Gi¸ thµnh s¶n phÈm..........................................................46
NguyÔn ThÞ HuÖ – KTB GVHD: THS. Bïi THÞ Minh H¶i
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Dược phẩm Hoàng Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Dược phẩm Hoàng Hà - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Dược phẩm Hoàng Hà 9 10 230