Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty giày Thượng Đình

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu

Mét ®iÓm kh¸c nhau c¨n b¶n gi÷a kinh tÕ thÞ trêng vµ kinh tÕ tËp trung bao
cÊp lµ vÊn ®Ò xem xÐt gi¸ trÞ, gi¸ trÞ sö dông vµ mèi quan hÖ gi÷a chóng. NÒn
kinh tÕ tËp trung khi s¶n xuÊt s¶n phÈm thiªn vÒ gi¸ trÞ sö dông ®¸p øng c¸c tiªu
chuÈn kÜ thuËt vµ sè lîng ®Ò ra theo kÕ ho¹ch nhng khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ
trêng th× c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vËn ®éng theo qui luËt gi¸ trÞ: s¶n phÈm muèn
c¹nh tranh th× hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt cµng thÊp cµng tèt. Lý do nµy khiÕn viÖc
h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ ®Ò tµi cÇn quan t©m cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp.
Muèn gi¸ thµnh h¹ th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i gi¶m.
Trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c mÆt hiÖu
n¨ng, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. Th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp lµm c¬
së cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp nªn yªu cÇu ph¶i kÞp thêi,
®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. §iÒu nµy cµng qu¸n triÖt h¬n trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp c«ng nghiÖp.
Thùc tiÔn lu«n biÕn ®æi, ®Æt ra yªu cÇu vÒ lý luËn còng nh chÕ ®é kÕ to¸n lu«n
ph¶i söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi thùc tiÔn vµ th«ng lÖ kÕ to¸n quèc tÕ.
Ngay trong thùc tiÔn, do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, viÖc ¸p
dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng, ®ñ theo
yªu cÇu nhÊt lµ viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
NhËn thøc ®îc tÝnh cÊp thiÕt vµ tÇm quan träng ®ã, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng
ty GiÇy Thîng §×nh” cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu cña chuyªn
®Ò gåm ba phÇn chÝnh:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
t¹i C«ng ty GiÇy Thîng §×nh.
Ch¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Thîng §×nh.
§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o –
TS. NguyÔn N¨ng Phóc cïng sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c c¸n bé Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh cña C«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u ®ã.
MÆc dï ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu song do thêi gian thùc tËp ng¾n, tr×nh ®é h¹n chÕ
nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, kÝnh mong sù c¶m th«ng vµ ®ãng gãp ý
kiÕn cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ vµ c¸c anh chÞ trong Phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh ®Ó
chuyªn ®Ò hoµn thiÖn h¬n.

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Mét ®iÓm kh¸c nhau c¨n b¶n gi÷a kinh thÞ trêng vµ kinh tËp trung bao
cÊp vÊn ®Ò xem xÐt gi¸ trÞ, gi¸ t dông mèi quan gi÷a chóng. NÒn
kinh tÕ tËp trung khi s¶n xuÊt s¶n phÈm thiªn vÒ gi¸ trÞdông ®¸p øng c¸c tiªu
chuÈn kÜ thuËt lîng ®Ò ra theo ho¹ch nhng khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ
trêng th× c¸c ho¹t ®éng kinh vËn ®éng theo qui luËt gi¸ trÞ: s¶n phÈm muèn
c¹nh tranh th× hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt cµng thÊp cµng tèt. Lý do nµy khiÕn viÖc
gi¸ thµnhn phÈm lu«n ®Ò tµi cÇn quan t©m cña tÊt c¸c doanh nghiÖp.
Muèn gi¸ thµnh h¹ th× chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i gi¶m.
Trong qu¶n t doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c c¸c mÆt hiÖu
n¨ng, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. Th«ng tin do kÕ to¸n cung cÊp lµm c¬
cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp nªn yªu cÇu ph¶i kÞp thêi,
®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. §iÒu nµy cµng qu¸n triÖt h¬n trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp c«ng nghiÖp.
Thùc tiÔn lu«n biÕn ®æi, ®Æt ra yªu cÇu vÒ lý luËn còng nh chÕ ®é kÕ to¸n lu«n
ph¶i söa ®æi, sung cho phï hîp víi thùc tiÔn th«ng to¸n quèc tÕ.
Ngay trong thùc tiÔn, do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan chñ quan, viÖc ¸p
dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®óng, ®ñ theo
yªu cÇu nhÊt lµ viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
NhËn thøc ®îc tÝnh cÊp thiÕt vµ tÇm quan träng ®ã, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng
ty GiÇy Thîng §×nh cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu cña chuyªn
®Ò gåm ba phÇn chÝnh:
  : luËn chung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp.
  : Thùc tr¹ngch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
t¹i C«ng ty GiÇy Thîng §×nh.
  : MétkiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty GiÇy Thîng §×nh.
§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o –
TS. NguyÔn N¨ng Phóc cïng sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c c¸n bé Phßng KÕ to¸n -
Tµi chÝnh cña C«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quý b¸u ®ã.
MÆc dï ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu song do thêi gian thùc tËp ng¾n, tr×nh ®é h¹n chÕ
nªn kh«ng ttr¸nh khái nh÷ng sai sãt, nh mongc¶m th«ng vµ ®ãng gãp ý
kiÕn cña c¸c thÇy c«, b¹n bÌ vµ c¸c anh chÞ trong Phßng KÕ to¸n – Tµi chÝnh ®Ó
chuyªn ®Ò hoµn thiÖn h¬n.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty giày Thượng Đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty giày Thượng Đình - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty giày Thượng Đình 9 10 211