Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ktrúc Tây Hồ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Lêi nãi ®Çu
NÒn s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, kÕ to¸n ngµy cµng trë nªn quan
träng vµ trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc
vµ cña doanh nghiÖp. §Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý ®îc toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh ë
doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ nhÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi, chÝnh x¸c
c¸c th«ng tin kinh tÕ vµ thi hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é qu¶n lý trong tÊt
c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ qu¸ tr×nh sö dông vèn.
Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt ®Æc thï cã chøc
n¨ng t¹o ra TSC§ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n ®óng ®¾n gi¸
thµnh s¶n phÈm vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
cã ý nghÜa quan träng kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p trong viÖc gióp
bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ph©n tÝch ®a ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ,
gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, khai th¸c mäi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp mµ cßn cã ý
nghÜa quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vèn ®Çu t XDCB hµng n¨m chiÕm
kho¶ng 40% ng©n s¸ch Nhµ níc. MÆt kh¸c phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®¬n chiÕc, kÕt
cÊu phøc t¹p, chu kú s¶n xuÊt dµi, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp x©y l¾p mang tÝnh lu ®éng réng lín nªn c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y l¾p cã nh÷ng ®Æc
®iÓm riªng biÖt. Do ®ã, mçi s¶n phÈm x©y l¾p ®Òu cã yªu cÇu vÒ tæ chøc qu¶n lý, tæ
chøc thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng tr×nh cô
thÓ. S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n cã gi¸ trÞ lín, khèi lîng c«ng tr×nh lín, thêi gian thi
c«ng t¬ng ®èi dµi. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå em chän
®Ò tµi: “ Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y
l¾p t¹i C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå” bµi lµm cña em chia lµm 3 phÇn.
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty cæ phÇn KiÕn tróc T©y Hå.
PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty KiÕn Tróc T©y Hå.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp

PhÇn I
Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm x©y l¾p.
§Ó ®¶m b¶o kÕ to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n trong c¸c
doanh nghiÖp x©y l¾p cÇn ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau:
1.1. Néi dung vµ b¶n chÊt kinh tÕ cña chi phÝ.
Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doan...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
NÒn s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, tn ngµy cµng trë nªn quan
träng t thµnh c«ng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc
cña doanh nghiÖp. §Ó ®iÒu hµnh qu¶n ®îc toµn ho¹t ®éng kinh doanh ë
doanh nghiÖp hiÖu qu¶ nhÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi, chÝnh x¸c
c¸c th«ng tin kinh tÕ vµ thi hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é qu¶n lý trong tÊt
c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ qu¸ tr×nh sö dông vèn.
Ngµnh x©y dùng b¶n mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt ®Æc tchøc
n¨ng t¹o ra TSC§ cho nÒn kinh quèc d©n. V× vËy, viÖcch to¸n ®óng ®¾n gi¸
thµnh s¶n phÈm hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
ý nghÜa quan träng kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p trong viÖc gióp
bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ph©n tÝch ®a ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ,
gi¶m gi¸ thµnhn phÈm, khai th¸c mäi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp mµ cßn cã ý
nghÜa quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vèn ®Çu t XDCB hµng n¨m chiÕm
kho¶ng 40% ng©n s¸ch Nhµ níc. MÆt kh¸c phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®¬n chiÕc, kÕt
cÊu phøc t¹p, chu kú s¶n xuÊt dµi, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp x©y l¾p mang tÝnh l-
u ®éng réng lín nªn c«ng t¸c to¸n trong doanh nghiÖp x©y l¾p nh÷ng ®Æc
®iÓm riªng biÖt. Do ®ã, mçi s¶n phÈm x©y l¾p ®Òu cã yªu cÇu vÒ tæ chøc qu¶n lý, tæ
chøc thi c«ng biÖn ph¸p thi c«ng phï p víi ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng tr×nh
thÓ. S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n cã gi¸ trÞ lín, khèi lîng c«ng tr×nh lín, thêi gian thi
c«ng t¬ng ®èi dµi. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå em chän
®Ò tµi: Hoµn thiÖn to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y
l¾p t¹i C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå b µi lµm cña em chia lµm 3 phÇn.
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty cæ phÇn KiÕn tróc T©y Hå.
PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®ãng p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊttÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty KiÕn Tróc T©y Hå.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ktrúc Tây Hồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ktrúc Tây Hồ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ktrúc Tây Hồ 9 10 479