Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Quy chế Từ Sơn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1100 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Häc viÖn Tµi chÝnh

Lêi më ®Çu
Mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ n¬i
trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c c¬ së ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp c¸c s¶n
phÈm lao vô dÞch vô ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi.
B»ng nh÷ng hiÓu biÕt ®· ®îc kh¸m ph¸ vµ tÝch luü tõ bao thÕ hÖ con ngêi ®·
vµ ®ang lµm giµu cho kho tµng trÝ tuÖ nh©n lo¹i, ®îc kÕt tinh sù ph¸t triÓn kh«ng
ngõng cña khoa häc kü thuËt. ë nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 21nµy, t¹o bíc ngoÆt
lín, høa hÑn vµ th¸ch thøc míi trªn con ®êng hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong ®ã phÇn
®ãng gãp kh«ng nhá lµ sù phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña ngµnh c«ng nghiÖp s¶n
xuÊt kinh doanh, ë ®©y vai trß kÕ to¸n lµ v« cïng quan träng, phôc vô cho nÒn
kinh tÕ vÒ mÆt vÜ m« vµ vi m«.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã vµ hiÖn nay c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù
chñ, trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp cã thÓ to¶ hÕt tiÒm n¨ng còng
nh c«ng suÊt cña m×nh trong viÖc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt, môc ®Ých lµ t¹o ra lîi nhuËn
tèi ®a, mµ chi phÝ bá ra l¹i tèi thiÓu, chÝnh v× thÕ hä quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ch
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ lÏ ®¬ng nhiªn, nã còng ®îc coi
lµ c«ng t¸c träng t©m cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh.
Nh chóng ta ®· biÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i ®øng tríc sù c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t, chÞu sù ®iÒu tiÕt cña c¸c quy luËt
kinh tÕ, cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng nh quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh sao cho
s¶n phÈm võa cã chÊt lîng tèt, mÉu m· ph¶i ®Ñp, gi¸ c¶ ph¶i phï hîp víi ngêi tiªu
dïng. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tæng hoµ nhiÒu biÖn ph¸p
qu¶n lý chÆt chÏ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, nh»m gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh.
Mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ mang l¹i
hiÖu qu¶ nhÊt lµ: h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh
gi¸ thµnh nãi riªng. ViÖc tæ chøc kÕ to¸n ®óng hîp lý vµ chÝnh x¸c chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng
v÷ng trªn th¬ng trêng.

Ph¹m Xu©n Thu

1

K30C

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Häc viÖn Tµi chÝnh

Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc nhËn thøc ®óng ®îc vai trß kÕ to¸n, c«ng ty
quy chÕ tõ s¬n ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng.
Víi ý nghÜa thùc tÕ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty quy chÕ tõ s¬n, em
nhËn thÊy tÇm quan träng cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm. Do ®ã em ®·...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Häc viÖn Tµi chÝnh
Lêi më ®Çu
Mçi doanh nghiÖp lµ t tÕ bµo quan träng cña nÒn kinh tÕ quèc d©nn¬i
trùc tiÕp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp c¸c s¶n
phÈm lao vô dÞch vô ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi.
B»ng nh÷ng hiÓu biÕt ®· ®îc kh¸m ph¸ vµ tÝch luü tõ bao thÖ con ngêi ®·
®ang lµm giµu cho kho tµng ttuÖ nh©n lo¹i, ®îc kÕt tinh sù ph¸t triÓn kh«ng
ngõng cña khoa häc kü thuËt. ë nh÷ng n¨m ®Çu cña t 21nµy, t¹o bíc ngoÆt
lín, høa hÑn vµ tch thøc míi trªn con ®êng hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong ®ã phÇn
®ãng p kh«ng nhá phÊn ®Êu kh«ng mÖt mái cña ngµnh c«ng nghiÖp s¶n
xuÊt kinh doanh, ë ®©y vai trß to¸n cïng quan träng, phôc cho nÒn
kinh tÕ vÒ mÆt vÜ m« vµ vi m«.
XuÊt ph¸t thùc ®ã hiÖn nay c¸c ®¬n h¹ch to¸n kinh ®éc lËp
chñ, trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp cã thÓ to¶ hÕt tiÒm n¨ng còng
nh c«ng suÊt cña m×nh trong viÖc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt, môc ®Ých lµ t¹o ra lîi nhuËn
tèi ®a, chi pra l¹i tèi thiÓu, chÝnh thÕ hä quan t©m ®Õn c«ng t¸c h¹ch
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ lÏ ®¬ng nhiªn, nã còng ®îc coi
lµ c«ng t¸c träng t©m cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh.
Nh chóng ta ®· biÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh t tr-
êng ph¶i ®øng tríc sù c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t, chÞu sù ®iÒu tiÕt cña c¸c quy luËt
kinh tÕ, cña nÒn kinh thÞ trêng nh quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh sao cho
s¶n phÈm võa cã chÊt lîng tèt, mÉu m· ph¶i ®Ñp, gi¸ c¶ ph¶i phï p víi ngêi tiªu
dïng. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu nµy, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tæng hoµ nhiÒu biÖn ph¸p
qu¶n lý chÆt cqu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, nh»m gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh.
Mét trong nh÷ng c«ng quan träng gióp cho c«ng t¸c qu¶n kinh mang l¹i
hiÖu qu¶ nhÊt lµ: h¹ch to¸nto¸n nãi chung c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ tÝnh
gi¸ thµnh nãi riªng. ViÖc chøc to¸n ®óng hîp chÝnh x¸c chi phÝ s¶n
xuÊt tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi t ®øng
v÷ng trªn th¬ng trêng.
Ph¹m Xu©n Thu K30C
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Quy chế Từ Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Quy chế Từ Sơn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Quy chế Từ Sơn 9 10 617