Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Sông Đà 8

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

lêi nãi ®Çu
x©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt
cho nÒn kinh tÕ quèc d©n .Hµng n¨m chiÕm kho¶ng 30% vèn ®Çu t cña c¶ níc .S¶n
phÈm cña ngµnh xdcb lµ c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín ,thêi gian sö dông l©u dµi nªn
cã ý nghÜa quan träng vÒ mÆt kinh tÕ.Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n cßn cã
ý nghÜa thÈm mü ,phong c¸ch kiÕn tróc nªn cßn cã ý nghÜa quan träng vÒ v¨n ho¸
x· héi
Trong bèi c¶nh níc ta hiÖn nay ®ang thùc hiÖn buíc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh
tÕ ,viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p mäi
n¬i ,lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt níc tõng ngµy .§iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý nghÜa lµ khèi
luîng c«ng viÖc cña ngµnh XDCB t¨ng lªn mµ song song víi nã lµ sè vèn ®Çu t
XDCB còng gia t¨ng .VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao qu¶n lý vèn mét c¸ch cã hiÖu
qu¶ ,kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn trong kinh doanh .X©y l¾p ph¶i
tr¶i qua nhiÒu kh©u(thiÕt kÕ lËp dù ¸n ,thi c«ng ,nghiÖm thu,...)thêi gian l¹i kÐo
dµi .Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ thíc ®o
tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kinh
doanh x©y l¾p .díi gãc ®é qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« ,ho¹ch to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt
vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp doanh nghiÖp cã c¸i nh×n ®óng ®¾n vÒ thùc tr¹ng
,kh¶ n¨ng cña m×nh .Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh ®óng gi¸
thµnh s¶n phÈm ,do kÕ to¸n cung cÊp ,ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp n¾m ®îc chi phÝ
s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng lo¹i ho¹t ®éng ,tõng lo¹i s¶n phÈm,lao
vô ,dÞch vô còng nh kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng c¶n xuÊt kinh doanh ,®Ó ph©n
tÝch ,®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ ,t×nh h×nh
sö dông tµi s¶n ,vËt t ,lao ®éng, tiÒn vèn,t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n
phÈm .Tõ ®ã t×m c¸ch c¶i tiÕn ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt ,tæ chøc qu¶n lý khoa
häc ,hiÖu qu¶ nh»m tiÕt kiªm chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt ,h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ,t¨ng
kh¶ n¨ng c¹nh trªn thÞ trêng .ChÝnh v× thÕ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm vèn lµ phÇn hµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ to¸n ,l¹i cã ý nghÜa quan
träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng vµ x· héi nãi chung
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy nªn em ®· chän chuyªn ®Ò
"H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp
x©y l¾p "®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp khi thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8
Môc tiªu cña chuyªn ®Ò lµ vËn dông lý luËn vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
lêi nãi ®Çu
x©y dùng b¶n ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra vËt chÊt thuËt
cho nÒn kinh tÕ quèc d©n .Hµng n¨m chiÕm kho¶ng 30% vèn ®Çu t cña c¶ níc .S¶n
phÈm cña ngµnh xdcb c«ng tr×nh gi¸ trÞ lín ,thêi gian dông u dµi nªn
cã ý nghÜa quan träng vÒ mÆt kinh tÕ.Bªn c¹nh ®ã s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n cßn cã
ý nghÜa thÈm ,phong c¸ch kiÕn tróc nªn cßn ý nghÜa quan träng v¨n ho¸
x· héi
Trong bèi c¶nh níc ta hiÖn nay ®ang thùc hiÖn buíc chuyÓn ®æi chÕ kinh
,viÖc hiÖn ®¹i ho¸së h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p mäi
n¬i ,lµm thay ®æi mÆt ®Êt níc tõng ngµy .§iÒu ®ã kh«ng chØ ý nghÜa khèi
luîng c«ng viÖc cña ngµnh XDCB t¨ng lªn song song víi vèn ®Çu t
XDCB còng gia t¨ng .VÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao qu¶n vèn mét c¸ch hiÖu
qu¶ ,kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn trong kinh doanh .X©y p ph¶i
tr¶i qua nhiÒu kh©u(thiÕt lËp ¸n ,thi c«ng ,nghiÖm thu,...)thêi gian l¹i kÐo
dµi .Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thíc ®o
tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt tr×nh ®é qu¶n n xuÊt cña doanh nghiÖp kinh
doanh x©y l¾p .díi gãc ®é qu¶n kinh m« ,ho¹ch to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt
gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp c¸i nh×n ®óng ®¾n thùc tr¹ng
,kh¶ n¨ng cña m×nh .Th«ng qua nh÷ng th«ng tin chi phÝ n xuÊt tÝnh ®óng gi¸
thµnh n phÈm ,do to¸n cung cÊp ,ngêi qu¶n doanh nghiÖp n¾m ®îc chi p
s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng lo¹i ho¹t ®éng ,tõng lo¹i s¶n phÈm,lao
,dÞch còng nh kÕt q cña toµn ho¹t ®éng c¶n xuÊt kinh doanh ,®Ó ph©n
tÝch ,®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ ,t×nh h×nh
dông tµi s¶n ,vËt t ,lao ®éng, tiÒn vèn,t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n
phÈm .Tõ ®ã t×m c¸ch c¶i tiÕn ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt ,tæ chøc qu¶n khoa
häc ,hiÖu qu¶ nh»m tiÕt kiªm chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt ,h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ,t¨ng
kh¶ n¨ng nh trªn thÞ trêng .ChÝnh thÕ h¹ch to¸n chi phÝ n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm vèn phÇn hµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ to¸n ,l¹i cã ý nghÜa quan
träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng vµ x· héi nãi chung
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña n ®Ò nµy nªn em ®· chän chuyªn ®Ò
"H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp
x©y l¾p "®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp khi thùc tËp t¹i C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8
Môc tiªu cña chuyªn ®Ò lµ vËn dông lý luËn vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· häc ë trêng vµo nghiªn cøu thùc tiÔn c«ng viÖc ë C«ng ty
x©y dùng S«ng §µ 8 ®ã ph©n tÝch nh÷ng ®iÒu cßn tån t¹i gãp phÇn nhá vµo viÖc
hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n ë c«ng ty
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Sông Đà 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Sông Đà 8 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Sông Đà 8 9 10 260