Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty sứ Thanh Trì VIGLACERA

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Sù tån t¹i vµ ph¸t tiÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi g¾n liÒn víi sù tån t¹i
vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi . Tõ thêi kú b¾t ®Çu cña nÒn v¨n minh
loµi ngêi , con ngêi ®· lu«n t×m tßi , s¸ng t¹o ra nh÷ng c¸ch thøc lao ®éng
sao cho bá ra Ýt c«ng søc nhÊt nhng l¹i thu ®îc nhiÒu kÕt qu¶ nhÊt. Trong
x· héi hiÖn ®¹i , cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, con ngêi
tiÕn hµnh s¶n xuÊt víi mong muèn tét cïng lµ ®¹t lîi nhuËn tèi ®a víi chi
phÝ tèi thiÓu . §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã con ngêi ph¶i t×m ra c¸ch thøc qu¶n lý
hiÖu qu¶ vµ phï hîp nhÊt .
KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh rÊt
cã hiÖu qu¶ . Th«ng tin kÕ to¸n cã thÓ cho nhµ qu¶n lý thÊy ®îc bøc tranh
toµn c¶nh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty còng nh t×nh h×nh cô thÓ tõng
mÆt tµi chÝnh trong doanh nghiÖp .
KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®a ra nh÷ng chØ
tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp . TÝnh ®óng ,
tÝnh ®óng chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa thµnh lµ tiÒn ®Ò ®Ó h¹ch to¸n kinh doanh
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c . MÆt kh¸c , nhê sö dông ph¬ng
ph¸p tÝnh gi¸ kÕ to¸n ®· theo dâi , ph¶n ¸nh ®îc mét c¸ch tæng hîp vµ
kiÓm tra ®îc c¸c ®èi tîng h¹ch to¸n kÕ to¸n b»ng thíc ®o tiÒn tÖ . Còng
nhê cã ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ , kÕ to¸n tÝnh gi¸ vµ x¸c ®Þnh ®îc toµn bé chi
bá ra cã liªn quan tíi viÖc thu mua , s¶n xuÊt , chÕ ®é t¹o vµ tiªu thô tõng
lo¹i vËt t , s¶n phÈm , tõ ®ã so víi kÕt qu¶ mua , s¶n xuÊt , chÕ t¹i vµ tiªu
thô tõng lo¹i vËt t, s¶n phÈm , tõ ®ã so víi kÕt qu¶ thu ®îc ®Ó ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung còng nh kÕt qu¶ kinh doanh tõng mÆt
hµng , tõng lo¹i s¶n phÈm , dÞch vô vµ tõng ho¹t ®éng kinh doanh nãi riªng
. Cã thÓ nãi kh«ng cã ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ
thùc hiÖn tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®îc .
Kh«ng nh÷ng vËy, tµi liÖu vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n
phÈm cßn lµ c¨n cø quan träng ®Ó ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thøc
hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ , t×nh h×nh sö dông tµi s¶n ,
vËt t , lao ®éng tiÒn vèn , t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong doanh nghiÖp , tõ ®ã cã c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý phï hîp nh»m t¨ng
cêng hiÖu qu¶ qu¶n lý néi bé , ®a ra c¸ch qu¶n lý sao cho tiÕt kiÖm chi phÝ
s¶n xuÊt ë møc thÊp nhÊt , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , t¨ng søc c¹nh tranh cña
s¶n phÈm trªn thÞ trêng .
1

XuÊt ph¸t tõ vai trß , t¸c dông cña c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh
thµnh s¶n phÈm cïng víi sù gióp ®ã tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o , ®Æc biÖt
lµ sù híng dÉn ch...
Lêi nãi ®Çu
Sù tån t¹i vµ ph¸t tiÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi g¾n liÒn víi sù tån t¹i
ph¸t triÓn cña héi loµi ngêi . thêi b¾t ®Çu cña nÒn v¨n minh
loµi ngêi , con ngêi ®· lu«n t×m tßi , s¸ng t¹o ra nh÷ng c¸ch thøc lao ®éng
sao cho ra Ýt c«ng søc nhÊt nhng l¹i thu ®îc nhiÒu kÕt qu¶ nhÊt. Trong
héi hiÖn ®¹i , cïng víi ph¸t triÓn cña nÒn kinh thÞ trêng, con ngêi
tiÕn hµnh s¶n xuÊt víi mong muèn tét cïng ®¹t lîi nhuËn tèi ®a víi chi
phÝ tèi thiÓu . §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã con ngêi ph¶i t×m ra c¸ch thøc qu¶n
hiÖu qu¶ vµ phï hîp nhÊt .
KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh rÊt
hiÖu qu¶ . Th«ng tinto¸n cã thÓ cho nhµ qu¶n lý thÊy ®îc bøc tranh
toµn c¶nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty còng nh t×nh h×nh thÓ tõng
mÆt tµi chÝnh trong doanh nghiÖp .
to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®a ra nh÷ng chØ
tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp . TÝnh ®óng ,
tÝnh ®óng chi phÝ s¶n xuÊt gÝa thµnh tiÒn ®Ò ®Ó h¹ch to¸n kinh doanh
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c .t kh¸c , nhê dông ph¬ng
ph¸p tÝnh gi¸ to¸n ®· theo dâi , ph¶n ¸nh ®îc mét c¸ch tæng hîp
kiÓm tra ®îc c¸c ®èi tîng h¹ch to¸n to¸n b»ng thíc ®o tiÒn tÖ . Còng
nhê ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ , to¸n tÝnh gi¸ x¸c ®Þnh ®îc toµn chi
ra liªn quan tíi viÖc thu mua , s¶n xuÊt , chÕ ®é t¹o tiªu thô tõng
lo¹i vËt t , s¶n phÈm , ®ã so víi kÕt qu¶ mua , s¶n xuÊt , chÕ t¹i tiªu
thô tõng lo¹i vËt t, s¶n phÈm , ®ã so víi kÕt qu¶ thu ®îc ®Ó ®¸nh gi¸
hiÖu qu¶ kinh doanh nãi chung còng nh kÕt qu¶ kinh doanh tõng mÆt
hµng , tõng lo¹i s¶n phÈm , dÞch vô vµ tõng ho¹t ®éng kinh doanh nãi riªng
. thÓ nãi kh«ng ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ
thùc hiÖn tèt chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®îc .
Kh«ng nh÷ng vËy, tµi liÖu chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n
phÈm cßn c¨n quan träng ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thøc
hiÖn c¸c ®Þnh møc chi p to¸n chi phÝ , t×nh h×nh dông tµi s¶n ,
vËt t , lao ®éng tiÒn vèn , t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong doanh nghiÖp , tõ ®ã c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n phï hîp nh»m t¨ng
cêng hiÖu qu¶ qu¶n lý néi, ®a ra c¸ch qu¶n lý sao cho tiÕt kiÖm chi phÝ
s¶n xuÊt ë møc thÊp nhÊt , h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , t¨ng søc c¹nh tranh cña
s¶n phÈm trªn thÞ trêng .
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty sứ Thanh Trì VIGLACERA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty sứ Thanh Trì VIGLACERA - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty sứ Thanh Trì VIGLACERA 9 10 965