Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Thạch Bàn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

§oµn ThÞ Giang
Lêi më ®Çu

Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh kÕ to¸n ®i liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña
nÒn s¶n xuÊt, kinh doanh. Khi nÒn s¶n xuÊt, kinh doanh x· héi cµng ph¸t triÓn th×
c«ng t¸c kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc, kh«ng thÓ
thiÕu trong qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc vµ cña c¸c doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp
muèn ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Òu ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin vÒ “chi
phÝ ®Çu vµo” vµ “kÕt qu¶ ®Çu ra” mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c ®Ó cã thÓ ®a ra
mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp m×nh. C¸c doanh nghiÖp
lu«n mong muèn tèi u ho¸ hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc, vËn dông tèi ®a c¸c chÝnh s¸ch,
biÖn ph¸p kinh tÕ ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ vµ híng tíi môc ®Ých “kÕt qu¶ ®Çu ra” cµng cao, cµng tèt, hay ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu tèi
®a ho¸ lîi nhuËn. §iÒu nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c tæ chøc kiÓm so¸t c¸c
kho¶n chi phÝ, doanh thu vµ tÝnh to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú cña
doanh nghiÖp. V× thÕ, ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, bÊt kú mét
doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m tíi c¸c yÕu tè chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh trong kú cña m×nh .
Trong t×nh h×nh hiÖn nay, sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp chÞu t¸c ®éng cña
rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan còng nh chñ quan, ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i cã sù
®iÒu chØnh thêng xuyªn, phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra nhng ph¶i mang tÝnh chÝnh x¸c
vµ kÞp thêi. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp lu«n ®Æt vÊn ®Ò h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ
vµ kÕt qu¶ kinh doanh nh lµ mét nhiÖm vô thiÕt thùc nhÊt, cã tÝnh chÊt xuyªn suèt
trong tÊt c¶ c¸c kh©u ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Dï bÊt kú lo¹i h×nh doanh nghiÖp
nµo, quy m« kinh doanh ra sao th× h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ còng ® îc chó
träng.
Víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô t¹i C«ng ty Ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung ¬ng th×
c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ kinh doanh cã tÇm quan träng rÊt lín. Nã
võa mang nh÷ng nÐt chung nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ, doanh
thu, kÕt qu¶ cña mét doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi l¹i ph¶n ¸nh nh÷ng nÐt ®Æc trng
riªng cã cña ngµnh Bu ®iÖn vµ cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô PHBC t¹i c«ng ty.
Nhng trong ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy t«i xin ®îc tr×nh bµy vÒ: "C«ng t¸c h¹ch to¸n chi
phÝ, doanh thu cña ho¹t ®éng ph¸t hµnh b¸o chÝ t¹i C«ng ty Ph¸t hµnh b¸o chÝ
Trung ¦¬ng" díi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o vµ cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty, ®Ó
cã thÓ hiÓu thªm vÒ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang
Lêi më ®Çu
Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh kÕ to¸n ®i liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña
nÒn s¶n xuÊt, kinh doanh. Khi n s¶n xuÊt, kinh doanh héi cµng ph¸t triÓn th×
c«ng t¸c to¸n cµng trë nªn quan träng trë thµnh mét c«ng ®¾c lùc, kh«ng thÓ
thiÕu trong qu¶n kinh tÕ cña nhµ níc cña c¸c doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp
muèn ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶ ®Òu ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin “chi
phÝ ®Çu vµo” “kÕt qu¶ ®Çu ra” mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c ®Ó thÓ ®a ra
mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp m×nh. C¸c doanh nghiÖp
lu«n mong muèn tèi u ho¸ hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc, vËn dông tèi ®a c¸c chÝnh s¸ch,
biÖn ph¸p kinh tÕ ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ vµ h-
íng tíi môc ®Ých “kÕt qu¶ ®Çu ra” cµng cao, cµng t, hay ®Ó ®¹t ®îc c tiªu tèi
®a ho¸ lîi nhuËn. §iÒu nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c chøc kiÓm so¸t c
kho¶n chi phÝ, doanh thu nh to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong cña
doanh nghiÖp. thÕ, ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶, bÊt mét
doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m tíi c¸c yÕu chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh trong kú cña m×nh .
Trong t×nh h×nh hiÖn nay, tån t¹i cña mét doanh nghiÖp chÞu t¸c ®éng cña
rÊt nhiÒu u kh¸ch quan còng nh chñ quan, ®ßi hái ng t¸c to¸n ph¶i
®iÒu chØnh thêng xuyªn, phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra nhng ph¶i mang tÝnh chÝnh c
vµ kÞp thêi. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp lu«n ®Æt vÊn ®Ò h¹ch to¸n doanh thu, chi p
kÕt qu¶ kinh doanh nh mét nhiÖm thiÕt thùc nhÊt, tÝnh chÊt xuyªn suèt
trong tÊt c¸c kh©u ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. bÊt lo¹i h×nh doanh nghiÖp
nµo, quy kinh doanh ra sao th× h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ còng ®îc chó
träng.
Víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch t¹i C«ng ty Ph¸t hµnh o chÝ Trung ¬ng th×
c«ng t¸c to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ kinh doanh tÇm quan träng rÊt lín.
võa mang nh÷ng nÐt chung nhÊt trong c«ng t¸c to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ, doanh
thu, kÕt qu¶ cña mét doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi l¹i ph¶n ¸nh nh÷ng nÐt ®Æc trng
riªng cña ngµnh Bu ®iÖn vµ cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch PHBC t¹i c«ng ty.
Nhng trong ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy t«i xin ®îc tr×nh bµy vÒ: "C«ng t¸c h¹ch to¸n chi
phÝ, doanh thu cña ho¹t ®éng ph¸t hµnh b¸o chÝ t¹i C«ng ty Ph¸t hµnh b¸o chÝ
Trung ¦¬ng" díi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o vµ cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty, ®Ó
cã thÓ hiÓu thªm vÒ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ cña lo¹i h×nh dÞch vô Bu §iÖn.
TRêng Ng«ng ng÷ quèc tÕ
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Thạch Bàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Thạch Bàn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Thạch Bàn 9 10 297