Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM XD Bắc Nam

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1549 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ®æi míi kinh tÕ, hÖ thèng c¬ së
h¹ tÇng cña níc cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ - trong ®ã cã sù ®ãng gãp cña ngµnh
x©y dùng c¬ b¶n - mét ngµnh mòi nhän thu hót khèi lîng vèn ®Çu t cña nÒn
kinh tÕ.
MÆt kh¸c, bÊt kú mét doanh nghiÖp còng muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn,
gi¶m chi phÝ vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. §Ó
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn, mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc mµ mçi doanh
nghiÖp x©y l¾p nãi chung vµ c«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam nãi
riªng cÇn cã c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. TËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, kÕt hîp víi tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n
phÈm mang l¹i lîi nhuËn lín nhÊt cho doanh nghiÖp.
Trong nh÷ng n¨m qua l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c
Nam lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®iÒu chØnh
cho phï hîp víi thùc tÕ vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.
Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty em
®· chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam". Chuyªn ®Ò gåm cã 3 phÇn:
PhÇn 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam.
1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
1.1. §Æc ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn
h¹ch to¸n kÕ to¸n
1.2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
2. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt
2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt
2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt
3. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p

1

3.1. Kh¸i niÖm
3.2. Ph©n lo¹i
4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
5. §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm x©y l¾p
5.1. §èi tîng h¹ch to¸n chi pÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y
l¾p
a) §èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
b) §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
5.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
x©y l¾p
a) Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
b) Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
- H¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp (nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp)
- H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CP NCTT)
- H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi
- H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung (CPSXC).
5.3. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm
dë dang cuèi kú
a) H¹ch to¸n tæng hîp...
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi ®æi míi kinh tÕ, thèng
tÇng cña níc cãph¸t triÓn ®¸ng kÓ - trong ®ã cã®ãng gãp cña ngµnh
x©y dùng b¶n - mét ngµnh mòi nhän thu hót khèi lîng vèn ®Çu t cña nÒn
kinh tÕ.
MÆt kh¸c, bÊt mét doanh nghiÖp còng muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn,
gi¶m chi phÝ h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. §Ó
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn, mét trong nh÷ng c«ng ®¾c lùc mçi doanh
nghiÖp x©y l¾p nãi chung c«ng ty x©y dùng th¬ng m¹i B¾c Nam nãi
riªng cÇn cã c¸c th«ng tin chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm. TËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, kÕt hîp víi tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n
phÈm mang l¹i lîi nhuËn lín nhÊt cho doanh nghiÖp.
Trong nh÷ng n¨m qua l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng th¬ng m¹i B¾c
Nam lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®iÒu chØnh
cho phï hîp víi thùc tÕ vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.
Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty em
®· chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam". Chuyªn ®Ò gåm cã 3 phÇn:
PhÇn 1: Nh÷ng lý luËn chungh¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th¬ng m¹i B¾c Nam.
1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
1.1. §Æc ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õn
h¹ch to¸n kÕ to¸n
1.2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
2. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt
2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt
2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt
3. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM XD Bắc Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM XD Bắc Nam - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TM XD Bắc Nam 9 10 185