Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Bình Minh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1188 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng lµ mét
qu¸ tr×nh kÕt hîp vµ tiªu hao c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®Ó thu hót ®îc s¶n phÈm. Tæng
hîp toµn bé c¸c hao phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh trong kú t¹o nªn chØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt. Sù tån t¹i vµ ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp cã b¶o ®¶m tù bï ®¾p
®îc chi phÝ ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ b¶o ®¶m cã l·i hay
kh«ng. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh
cña s¶n phÈm lµ viÖc lµm cÊp thiÕt, kh¸ch quan vµ cã ý nghÜa rÊt quan träng,
nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng. MÆt kh¸c, xÐt trªn gãc ®é vÜ m«, do
c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ë níc ta cßn rÊt h¹n chÕ nªn tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt ®ang
lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu cña c«ng ty qu¶n lý kinh tÕ.
NhiÖm vô c¬ b¶n cña kÕ to¸n lµ kh«ng nh÷ng ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ
s¶n xuÊt, mµ cßn ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm
chi phÝ s¶n xuÊt, phôc vô tèt cho viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸p øng yªu cÇu
cña chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh. §ång thêi cung cÊp th«ng tin h÷u Ých, kÞp thêi
cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. §Ó gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò ®ã, ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng viÖc nµy kh«ng
nh÷ng mang ý nghÜa vÒ mÆt lý luËn, mµ cßn mang ý nghÜa thùc tiÔn to lín cÊp
b¸ch trong qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp s¶n
xuÊt ë níc ta nãi chung vµ C«ng ty B×nh Minh nãi riªng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c«
gi¸o NguyÔn ThÞ Quý, trong thêi gian thùc tËp em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
“KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty B×nh
Minh” lµm b¸o c¸o thùc tËp.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, gåm 3
phÇn chÝnh:
47

Ch¬ng I:

C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm.

Ch¬ng II:

Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm ë C«ng ty B×nh Minh.

Ch¬ng III:

NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty B×nh Minh.

Víi kiÕn thøc vµ tr×nh ®é cã h¹n, cha cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc nhiÒu víi tÕ nªn
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh.
KÝnh mong sù th«ng c¶m vµ nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c anh
chÞ trong phßng kÕ to¸n c«ng ty B×nh Minh ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù...
Lêi më ®Çu
Qu¸ tr×nh n xuÊt kinh doanh trong bÊt doanh nghiÖp nµo còng mét
qu¸ tr×nh kÕt hîp tiªu hao c¸c yÕu s¶n xuÊt ®Ó thu hót ®îc s¶n phÈm. Tæng
hîp toµn c¸c hao p doanh nghiÖp ra liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh trong t¹o nªn chØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt. tån t¹i ph¸t
triÓn cña doanh nghiÖp phô thuéc vµo viÖc doanh nghiÖp b¶o ®¶m ®¾p
®îc chi phÝ ®· ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh b¶o ®¶m l·i hay
kh«ng. vËy, viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh
cña s¶n phÈm lµ viÖc lµm cÊp thiÕt, kh¸ch quan ý nghÜa rÊt quan träng,
nhÊt trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng. MÆt kh¸c, xÐt trªn gãc ®é vÜ m«, do
c¸c yÕu s¶n xuÊt ë níc ta cßn rÊt h¹n chÕ nªn tiÕt kiÖm chi phÝ n xuÊt ®ang
nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu cña c«ng ty qu¶n lý kinh tÕ.
NhiÖm vô c¬ b¶n cña kÕ to¸n kh«ng nh÷ng ph¶i h¹ch to¸n ®Çy ®ñ chi p
s¶n xuÊt, mµ cßn ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó kiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm
chi p s¶n xuÊt, phôc tèt cho viÖc gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¸p øng yªu cÇu
cña chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh. §ång thêi cung cÊp th«ng tin h÷u Ých, kÞp thêi
cho viÖc ra quyÕt ®Þnh. §Ó gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò ®ã, ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c
to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng viÖc nµy kh«ng
nh÷ng mang ý nghÜa mÆt luËn, cßn mang ý nghÜa thùc tiÔn to lín cÊp
b¸ch trong qu¸ tr×nh ®æi míi chÕ qu¶n kinh cña c¸c doanh nghiÖp n
xuÊt ë níc ta nãi chung vµ C«ng ty B×nh Minh nãi riªng.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò, cïng gióp ®ì tËn t×nh cña
gi¸o NguyÔn ThÞ Quý, trong thêi gian thùc tËp em ®· nh d¹n chän ®Ò tµi:
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh n phÈm t¹i ng ty B×nh
Minh” lµm b¸o c¸o thùc tËp.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ngoµi phÇn ®Çu kÕt luËn, gåm 3
phÇn chÝnh:
47
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Bình Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Bình Minh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Bình Minh 9 10 532