Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH QC và TM P & G

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1882 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
HiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang dÇn ph¸t triÓn theo xu híng héi nhËp
víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ thÕ giíi, t×nh tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña
c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó s«i ®éng ®ßi hái luËt ph¸p
vµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ cña nhµ níc ph¶i ®æi míi, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nÒn
kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn.
KÕ to¸n lµ mét trong c¸c c«ng viÖc qu¶n lý kinh tÕ quan träng phôc vô
cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ngµy cµng hoµn thiÖn. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c
kÕ to¸n th× kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ ®èi tîng
kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn kinh
tÕ thÞ trêng hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh nhau mét c¸ch
khèc liÖt v× môc ®Ých cuèi cïng lµ l¬Þ nhuËn. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cè
g¾ng phÊn ®Êu sao cho s¶n xuÊt ®ñ sè lîng, ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm h¹
gi¸ thµnh. §Ó cã thÓ thu ®îc lîi nhuËn cao cÇn ph¶i cã nhiÒu nh©n tè, song
nh©n tè quan träng nhÊt vÉn lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn
hµnh th× gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm 3 kho¶n môc chi phÝ chñ yÕu lµ chi phÝ
NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. V× vËy nÕu
gi¶m ®îc NVL trùc tiÕp th× sÏ h¹ gi¸ thµnh.
Tríc t×nh h×nh ®ã em chän chuyªn ®Ò thùc tËp lµ "Chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm". §Ó cã thÓ lµm tèt c«ng viÖc nµy em nhËn thÊy C«ng
ty TNHH Qu¶ng c¸o vµ th¬ng m¹i P & G lµ mét ®¬n vÞ ®ang ®îc tÝn nhiÖm
trong giíi kinh doanh hay thùc tÕ lµ nh÷ng s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng ®ang
dÇn ®îc hoµn thiÖn tríc thêi h¹n.
Ngêi thùc hiÖn
Lª ThÞ Hµ

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu

HiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp quan liªu bao
cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vi m« cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x·
héi chñ nghÜa tõ ®ã dÉn ®Õn hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong mäi lÜnh vùc
®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc kinh tÕ.
Lµ mét sinh viªn thuéc ngµnh kinh doanh ë c¬ së s¶n xuÊt cña trêng
Trung häc b¸n c«ng kü thuËt - kinh tÕ b¾c Th¨ng Long. Sau khi häc xong lý
thuyÕt chóng em ®îc nhµ trêng tæ chøc ®i thùc tËp t¹i doanh nghiÖp. Qua lÇn
®i thùc tÕ nµy em ®· phÇn nµo hiÓu ®îc mét doanh nghiÖp hay bÊt kú mét ®¬n
vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nµo trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay muèn tån t¹i vµ ph¸t
triÓn th× cÇn ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh mét quy tr×nh c«ng nghÖ
s¶n xuÊt s¶n phÈm hîp lý ®Æc biÖt lµ cã mét bé m¸y kÕ to¸n tiÒn l¬ng hoµn
chØnh.
Do ®iÒu kiÖn còng nh thêi gian thùc tËp cã h¹n v× vËy mµ bµi b¸o c¸o
cña em ch¾c ch¾n cßn thiÕu...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu

 !""#
"$%&'()
*#+,- .
/
0)-&1+)21344
&1+)2/544&
!6%+76%+8-)9:
&:1!%+7/;
<='(+"-
9)!-469>))?</@+9
A77%%+7#%9): +-*+7):%+8-"
/5B:):+BC9 %
C9137D)%+8- 
!%+8-*E-F+-46#)6
GHI 6C& 6%+7/H!
+-:GHI!%J"/
;!!B-3K)LM6%+7
6%+8-L/5B)-9&-7M&
;GN+?-"OPQ)-?<:6-
)R%+8-+-*+7):
:="/
G=
Lª ThÞ Hµ
S
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH QC và TM P & G - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH QC và TM P & G - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH QC và TM P & G 9 10 365