Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thế Anh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Môc lôc
PhÇn më ®Çu
Ch¬ng 1
Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ......3
1.1.1. Vai trß cña tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xu©t s¶n
phÈm x· héi nãi chung vµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng................................3
1.1.2. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý CPSX vµ Zsp.....................................................................4
1.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm..........................................................................................................................................5
1.2.1. Nguyªn t¾c chung ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm .........................5
1.2.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n vµ néi dung tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh
trong doanh nghiÖp ...................................................................................................................6
1.3. Tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm...................................................................10
1.3.1. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh ........................................................................................................10
1.3.2. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tÝnh gi¸ thµnh................................................................11
1.3.3. KiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang.............................................................................12
1.3.4. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh....................................................................................15
1.3.5. Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông ...............................................................................................19
Ch¬ng 2
Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
c«ng ty TNHH ThÕ Anh.
2.2. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh...................................................21
2.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty..............................................................21
2.2.2. §Æc ®iÓm m¹ng líi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh..........21
2.2.3. T×nh h×nh lao ®éng vµ tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh............................23
2.2.4. §Æc ®iÓm vÒ vèn kinh doanh......................................................................
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
PhÇn më ®Çu
Ch¬ng 1
Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt
1.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ......3
1.1.1. Vai trß cña tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xu©t s¶n
phÈm x· héi nãi chung vµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng................................3
1.1.2. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý CPSX vµ Zsp.....................................................................4
1.2. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm..........................................................................................................................................5
1.2.1. Nguyªn t¾c chung ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm .........................5
1.2.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n vµ néi dung tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh
trong doanh nghiÖp ...................................................................................................................6
1.3. Tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm...................................................................10
1.3.1. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh ........................................................................................................10
1.3.2. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh vµ kú tÝnh gi¸ thµnh................................................................11
1.3.3. KiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang.............................................................................12
1.3.4. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh....................................................................................15
1.3.5. Sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông ...............................................................................................19
Ch¬ng 2
Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
c«ng ty TNHH ThÕ Anh.
2.2. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh...................................................21
2.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty..............................................................21
2.2.2. §Æc ®iÓm m¹ng líi tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh..........21
2.2.3. T×nh h×nh lao ®éng vµ tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty TNHH ThÕ Anh............................23
2.2.4. §Æc ®iÓm vÒ vèn kinh doanh.........................................................................................24
2.2.5. Tæ chøc h¹ch to¸n, c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n...............................................25
2.2. Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i c«ng ty TNHH ThÕ Anh .......................................................................................31
2.2.1. C«ng t¸c qu¶n lý chung vÒ s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty TNHH ThÕ
Anh...........................................................................................................................................31
2.2.2. C¸c thñ tôc qu¶n lý vµ chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n ban ®Çu..............................................31
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thế Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thế Anh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thế Anh 9 10 980