Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thông Hiệp

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1611 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu !
Trong giai ®äan hiÖn nay, hßa chung víi sù ®æi míi s©u s¾c, toµn diÖn cña
®Êt níc, cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng níc ta ®· cã nh÷ng bíc
ph¸t triÓn m¹nh mÏ, t¹o tiÒn ®Ò cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Nh÷ng thµnh tùu ®ã chÝnh lµ nhê nh÷ng ®ãng gãp v« cïng to lín cña ngµnh x©y
dùng c¬ b¶n. §Æc ®iÓm næi bËt cña ho¹t ®éng x©y dùng lµ ®ßi hái vèn ®Çu t lín,
thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ph¶i qu¶n lý vèn tèt, cã hiÖu
qu¶ ®ång thêi kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,
gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp.
§Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp lu«n x¸c ®Þnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh©u trung t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n, do ®ã ®ßi
hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®îc tæ chøc sao cho khoa häc, kÞp thêi, ®óng ®èi tîng,
®óng chÕ ®é nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®ång thêi ®a
ra c¸c biÖn ph¸p, ph¬ng híng hoµn thiÖn ®Ó n©ng cao vai trß qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh
gi¸ thµnh, thùc hiÖn tèt chøc n¨ng “lµ c«ng cô phôc vô ®¾c lùc cho qu¶n lý” cña kÕ
to¸n. Chi phÝ ®îc tËp hîp mét c¸ch chÝnh x¸c kÕt hîp víi viÖc tÝnh ®Çy ®ñ gi¸ thµnh
s¶n phÈm sÏ lµm lµnh m¹nh hãa c¸c quan hÖ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp, gãp
phÇn tÝch cùc vµo viÖc sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån ®Çu t, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m Thµnh
Long vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn h¹ch
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH Th«ng
HiÖp” cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.

Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng
Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp.
Ch¬ng III. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p
t¹i c«ng ty TNHH Th«ng HiÖp.
Hµ néi, th¸ng 11 n¨m 2004
Sinh viªn

Hµ ThÞ Thao

Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Ch¬ng I

Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ
s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c
doanh nghiÖp x©y l¾p.
1.1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh hëng ®Õ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu !
Trong giai ®äan hiÖn nay, hßa chung víi ®æi míi u s¾c, toµn diÖn cña
®Êt níc, cñachÕ qu¶nkinh tÕ, hÖ thèngsë h¹ tÇng níc ta ®·nh÷ng bíc
ph¸t triÓn m¹nh mÏ, t¹o tiÒn ®Ò cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n-
íc. Nh÷ng thµnh tùu ®ã chÝnh lµ nhê nh÷ng ®ãng p v« cïng to lín cña ngµnh x©y
dùng b¶n. §Æc ®iÓm næi bËt cña ho¹t ®éng x©y dùng ®ßi hái vèn ®Çu t lín,
thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ph¶i qu¶n lý vèn tèt, cã hiÖu
qu¶ ®ång thêi kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t l·ng phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,
gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp.
§Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp lu«n x¸c ®Þnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ kh©u trung t©m cña c«ng t¸c to¸n, do ®ã ®ßi
hái c«ng t¸c to¸n ph¶i ®îc chøc sao cho khoa häc, kÞp thêi, ®óng ®èi tîng,
®óng c ®é nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®ång thêi ®a
ra c¸c biÖn ph¸p, ph¬ng híng hoµn thiÖn ®Ó n©ng cao vai trß qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh
gi¸ thµnh, thùc hiÖn tèt chøc n¨ng “lµ c«ngphôc vô ®¾c lùc cho qu¶n lý” cña kÕ
to¸n. Chi phÝ ®îc tËp hîp mét c¸ch chÝnh x¸c t hîp víi viÖc tÝnh ®Çy ®ñ gi¸ thµnh
s¶n phÈm lµm lµnh m¹nh hãa c¸c quan tµi chÝnh trong doanh nghiÖp, gãp
phÇn tÝch cùc vµo viÖc dông hiÖu qu¶ c¸c nguån ®Çu t, ®¶m b¶o tån t¹i
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i
C«ng ty TNHH Th«ng HiÖp, ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m Thµnh
Long c¸c c¸n phßng to¸n c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn h¹ch
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH Th«ng
HiÖp cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh.
Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng
Hµ ThÞ Thao - KÕ to¸n A - K12
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thông Hiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thông Hiệp - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty TNHH Thông Hiệp 9 10 561