Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - HN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1385 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
Trêng Trung häc Kinh tÕ
______________________________________________________________

Môc lôc
Ch¬ng I.................................................................................................................5
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm............................5
1.1§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp....................5
1.2Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ
yÕu.....................................................................................................................5
1.2.1Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt..................................................................5
Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng,
lao ®éng vËt hãa vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn
hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú......................................5
1.2.2C¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu......................................5
1.3ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh.........................................................................................7
1.4Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm...................................7
1.4.1Gi¸ thµnh s¶n phÈm:............................................................................7
Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, dÞch vô lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho
mét khèi lîng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh
nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh trong ®iÒu kiÖn c«ng suÊt b×nh thêng.......7
Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt lîng
häat ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh
gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt....................7
1.4.2Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm..............................................................8
1.5§èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.......9
1.5.1§èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt........................................................9
1.5.2§èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.......................................................9
1.6NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm..............10
1.7KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt..............................................................11
1.7.1Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông...................................................11
1.7....
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trêng Trung häc Kinh tÕ
______________________________________________________________
Môc lôc
Ch¬ng I.................................................................................................................5
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm............................5
1.1§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp....................5
1.2Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ
yÕu.....................................................................................................................5
1.2.1Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt..................................................................5
Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng,
lao ®éng vËt hãa vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn
hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú......................................5
1.2.2C¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu......................................5
1.3ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh.........................................................................................7
1.4Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm...................................7
1.4.1Gi¸ thµnh s¶n phÈm:............................................................................7
Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, dÞch vô lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho
mét khèi lîng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh
nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh trong ®iÒu kiÖn c«ng suÊt b×nh thêng.......7
Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt lîng
häat ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh
gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt....................7
1.4.2Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm..............................................................8
1.5§èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.......9
1.5.1§èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt........................................................9
1.5.2§èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.......................................................9
1.6NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm..............10
1.7KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt..............................................................11
1.7.1Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông...................................................11
1.7.2Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt....................................15
1.8C¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang.....................18
1.8.1Theo chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp (nguyªn liÖu, vËt liÖu
chÝnh trùc tiÕp)...........................................................................................18
1.8.2¦íc lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng.......................................19
1.8.3§Þnh møc chi phÝ...............................................................................20
1.9C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ øng dông trong c¸c lo¹i h×nh
doanh nghiÖp chñ yÕu....................................................................................20
1.9.1C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.........................................20
1.9.2øng dông c¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong c¸c lo¹i h×nh doanh
nghiÖp chñ yÕu...........................................................................................25
Ch¬ng II..............................................................................................................30
_____________________________________________________________
Lª Thanh Ph¬ng - 38/A7
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - HN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - HN 9 10 693