Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD 492

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn kinh tÕ
quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi
gian sö dông l©u dµi nªn cã ý nghÜa quan träng vÒ mÆt kinh tÕ- vËt chÊt. Bªn c¹nh
®ã, s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng cßn thÓ hiÖn gi¸ trÞ thÈm mü, phong c¸ch kiÕn
tróc nªn còng mang ý nghÜa quan träng vÒ mÆt tinh thÇn, v¨n ho¸ x· héi.
Díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc, sau h¬n mêi n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi
míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn kh¸ v÷ng ch¾c. ViÖc më réng thÞ trêng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a ph¬ng ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ ®· t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò
cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Hoµ nhÞp cïng víi nh÷ng chuyÓn biÕn chung ®ã cña nÒn
kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trªn c¬ng vÞ lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, lµ tÕ
bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña
®Êt níc. Nhng ®Ó cã thÓ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chóng ta ph¶i cã mét c¬ së
h¹ tÇng v÷ng ch¾c lµ nÒn t¶ng cho c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. Do ®ã, víi môc tiªu
®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, vèn ®Çu t cho hiÖn ®¹i ho¸
c¬ së h¹ tÇng ngµy cµng chiÕm tØ träng lín trong vèn ®Çu t cña nhµ níc. §ã lµ thuËn
lîi lín cho c¸c c«ng ty x©y l¾p. Tuy nhiªn, trong c¬ chÕ qu¶n lý x©y dùng c¬ b¶n
hiÖn nay, c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu. V× vËy, ®Ó cã thÓ ® a
ra gi¸ dù thÇu hîp lý nhÊt, ®em l¹i kh¶ n¨ng tróng thÇu cao ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cho
nªn, th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan
träng. Nhµ qu¶n trÞ kh«ng chØ quan t©m ®Õn tæng chi phÝ ph¸t sinh mµ quan träng
h¬n lµ xem chi phÝ ®ã ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo, ë ®©u, tõ ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n
lý vèn, tr¸nh l·ng phÝ, thÊt tho¸t, tiÕt kiÖm ®Õn møc thÊp nhÊt chi phÝ nh»m h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng th«ng tin nµy cßn lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh
nghiÖp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh.

Sinh viªn: Ph¹m ThÞ BÝch Ngäc

Líp kÕ to¸n 41 D

§èi víi Nhµ níc, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong
c¸c doanh nghiÖp lµ c¬ së ®Ó Nhµ níc kiÓm so¸t vèn ®Çu t vµ thu thuÕ. Do ®ã, trong
ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ, viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp
sÏ ®em l¹i tiÕt kiÖm cho x· héi, t¨ng tÝch luü cho nÒn kinh tÕ. V× vËy, tiÕt kiÖm chi
phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng ph¶i chØ lµ vÊn ®Ò cña c¸c doanh nghiÖp
mµ cßn cña toµn...
Lêi nãi ®Çu
X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho nÒn kinh tÕ
quèc d©n. S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng b¶n c¸c c«ng tr×nh gi¸ trÞ lín, thêi
gian dông l©u dµi nªn ý nghÜa quan träng mÆt kinh tÕ- vËt chÊt. Bªn c¹nh
®ã, s¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng cßn thÓ hiÖn gi¸ trÞ thÈm mü, phong c¸ch kiÕn
tróc nªn còng mang ý nghÜa quan träng vÒ mÆt tinh thÇn, v¨n ho¸ x· héi.
Díi l·nh ®¹o cña §¶ng Nhµ níc, sau h¬n mêi n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi
míi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn kh¸ v÷ng ch¾c. ViÖcréng thÞ tr-
êng, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a ph¬ng ho¸ c¸c quan kinh ®· t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò
cho nÒn kinh ph¸t triÓn. H nhÞp cïng víi nh÷ng chuyÓn biÕn chung ®ã cña nÒn
kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trªn c¬ng mét ®¬n kinh , lµ
bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña
®Êt níc. Nhng ®Ó cã thÓ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chóng ta ph¶i cã mét c¬ së
tÇng v÷ng ch¾c nÒn t¶ng cho c¸c ngµnh kh¸c ph¸t triÓn. Do ®ã, víi môc tiªu
®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, vèn ®Çu t cho hiÖn ®¹i ho¸
së h¹ tÇng ngµy cµng chiÕm träng lín trong vèn ®Çu t cña nhµ níc. §ã thuËn
lîi lín cho c¸c c«ng ty x©y l¾p. Tuy nhiªn, trong chÕ qu¶n x©y dùng b¶n
hiÖn nay, c¸c c«ng tr×nh gi¸ trÞ lín ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu. vËy, ®Ó thÓ ®a
ra gi¸ dù thÇu hîp lý nhÊt, ®em l¹i kh¶ n¨ng tróng thÇu cao ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp
ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cho
nªn, th«ng tin chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm ý nghÜa ®Æc biÖt quan
träng. Nhµ qu¶n trÞ kh«ng chØ quan t©m ®Õn tæng chi phÝ ph¸t sinh quan träng
h¬n xem chi phÝ ®ã ®îc h×nh thµnh nh thÕ nµo, ë ®©u, ®ã ®Ò ra biÖn ph¸p qu¶n
vèn, tr¸nh l·ng phÝ, thÊt tho¸t, tiÕt kiÖm ®Õn møc thÊp nhÊt chi phÝ nh»m gi¸
thµnh s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng th«ng tin nµy cßn së, tiÒn ®Ò ®Ó doanh
nghiÖp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh.
Sinh viªn: Ph¹m ThÞ BÝch Ngäc Líp kÕ to¸n 41 D
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD 492 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD 492 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD 492 9 10 997