Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD Hà Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2672 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Êt níc ta ®ang chuyÓn m×nh theo c¬ chÕ
míi. ViÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë
kh¾p n¬i lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt níc tõng ngµy. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ khèi lîng s¶n phÈm cña ngµnh x©y l¾p ngµy cµng lín ®ång thêi sè vèn ®Çu t cho
ngµnh còng gia t¨ng kh«ng ngõng. VÊn ®Ò ®Æt ra vµ thu hót sù quan t©m cña
nhiÒu ngêi lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, kh¾c phôc t×nh
tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p.
Còng gièng nh mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c, chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ thíc ®o tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é
qu¶n lý cña doanh nghiÖp x©y l¾p. Díi gãc ®é qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, h¹ch
to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp doanh
nghiÖp cã c¸i nh×n chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng, kh¶ n¨ng cña m×nh. Th«ng qua
nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do kÕ to¸n cung
cÊp, nh÷ng nhµ qu¶n lý n¾m ®îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõng
lo¹i ho¹t ®éng, tõng s¶n phÈm còng nh kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng kinh
doanh ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vËt t, nh©n lùc... tõ ®ã
s¶n xuÊt khoa häc, hiÖu qu¶ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Khi thùc hiÖn tèt
c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× míi ®¶m b¶o hoµn thµnh
kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ thu ®îc lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vèn ®· lµ mét phÇn hµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c
kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi "Thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam". Néi dung cña chuyªn ®Ò
gåm cã hai phÇn:
Chuyªn ®Ò thùc tËp

L¹i Mai Dung

PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam.
PhÇn II: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam.
Sau mét thêi gian thùc tËp, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy nhê cã sù
gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o TS. NguyÔn ThÞ Lêi vµ cña c¸c anh chÞ trong
phßng tµi vô cña C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam.
Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c« gi¸o
híng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ...
Lêi më ®Çu

 !"#$%"
&'()*+,-./*01223)*&4)5
6!7(89*:)'(**);<!4=4
*>&?/1.=*@!#A9
1<)*)*!A7)B=4- A7&'(C
)D(E =4!7:&$:)'(
F>4-!4$(G*& (E!7:=*
E *!7(8)*-?!7:=*-
A7)B9$(:)'(H2-A7)B&=3?
 @(E!7:E@ *!7(8!I@($
(2 E: =1#&79?A
?=1(E!7:=* *!7(8$& 
(*A7)B'6(E!7:=* *!7(8/
)-/!7(8>&A79*,--&
$(E !J$C*!7=K)#/2
!7:&LA7M&(E&?
*!7(8&7NO<P#4
? (E!7:=**!7(87,7**
& *=*6)6KFE==K (E!7
:=*E*!7(8=4D)*-(*,79? 
& )*2B3AL4=$(:)'(
GKQ6AL9=1*DL1*RThùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh
gi¸thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y l¾p Hµ NamRG-$9N1
;2(S
Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD Hà Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD Hà Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD Hà Nam 9 10 750