Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD số 4 HN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu
§Ó tån t¹i l©u dµi, doanh nghiÖp lu«n t×m mäi biÖn ph¸p kh¼ng ®Þnh chç ®øng
cña m×nh trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, ®©y lµ vÊn ®Ò xuyªn suèt mäi ho¹t
®éng cña doanh nghiÖp. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo hiÖu qu¶
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò hiÖu qu¶ ë ®©y ®îc hiÓu lµ víi
mét lîng ®Çu vµo cè ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra ®îc kÕt qu¶ ®Çu ra víi chÊt
lîng cao nhÊt. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy, ngoµi viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ, doanh
nghiÖp ph¶i tæ chøc phèi hîp chóng víi nhau mét c¸ch khoa häc. §ã lµ biÖn
ph¸p tèi u ®Ó doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh, t¨ng cêng uy tÝn vµ vÞ
thÕ trªn thÞ trêng.
Tuy nhiªn, ®Ó qu¸ tr×nh x©y l¾p diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi tõ kh©u lËp to¸n ®Õn
kh©u tæ chøc thùc hiÖn, qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cËp nhËt nh÷ng th«ng
tin vÒ t×nh h×nh chi phÝ ®i ®«i víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng x©y l¾p. Tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng
biÖn ph¸p gi¶m bít chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, khai th¸c tiÒm n¨ng vèn cã cña
doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin kinh tÕ ®ã kh«ng chØ ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng
ph¸p trùc quan c¨n cø vµo h×nh th¸i vËt chÊt cña nã, mµ cßn b»ng ph¬ng ph¸p
ghi chÐp tÝnh to¸n dùa vµo sù ph¶n ¸nh chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trªn sæ s¸ch.
XÐt trªn gãc ®é nµy, kÕ to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm nãi riªng ®· kh¼ng ®Þnh vai trß kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi viÖc
t¨ng cêng qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
Nh vËy, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng chÊt lîng cña th«ng tin kÕ to¸n cã ¶nh hëng
kh«ng nhá ®Õn quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ qu¶n trÞ. H¬n n÷a, trªn thùc tÕ, c«ng t¸c
h¹ch to¸n kÕ to¸n ë doanh nghiÖp lu«n tån t¹i nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp g©y
khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng
nhµ níc. V× vËy, vÊn ®Ò hoµn thiÖn kÕ to¸n nãi chung, hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng lµ yªu cÇu, nhiÖm vô kh¸ch
quan vµ cã ý nghÜa chiÕn lîc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.

2. Môc ®Ých, ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi
C«ng ty X©y dùng sè 4 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, trùc thuéc Tæng c«ng ty
§Çu t vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi. Do ®Æc thï vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh nªn ë
C«ng ty X©y dùng sè 4, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm lµ mét vÊn ®Ò thùc sù quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt
chÝnh x¸c, tÝnh ®óng ®¾n gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn cho sù
æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp mµ cßn ®ãng vai...
Më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu
 !
"#$%#&''()*+',-.
/"0123'%()*#,4/#)*(32
-2+)"05)*326'7(8
/79(.2#7%329#(8)
7)0:4,'(%;
2<!.7=(8/0>
.74,"?&';((
%#,#&0
@',3#+'AB#/C7DC%
<!:32#92CCE
(*;(8%32/+'A0@D>*#E
28;9%*?(.>"
0FE%>G7+H$
#:3?!((C)">IH$
J;:(-:2;:%-#,-<-0
KJ#,>/'%>(;-2+)(;
-2L>#,M(#I%.(8(
?&32#0
F(C'>#H)7"%>26
N%3'%"32#0O$E#,:%
%6EP7'
>?32Q"($3!?
805(C'()*%>
;-2+)(;-2L>#,',9(4
3(>QR%7.(8-:#"0
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD số 4 HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD số 4 HN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XD số 4 HN 9 10 791