Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ximăng Hải Phòng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp th× chi phÝ cho s¶n
xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng c«ng t¸c quan träng lu«n ®îc c¸c
doanh nghiÖp quan t©m v× chóng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ®øng
tríc sù c¹nh tranh gay g¾t víi nhau, kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng ®æi
míi c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng mµ cßn ph¶i quan t©m tíi c«ng t¸c
qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. Qu¶n lý kinh tÕ ®¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn vµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i tù bï ®¾p ®îc toµn
bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt ph¶i cã l·i. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i t×m
mäi biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thêng xuyªn n¾m b¾t mét lîng
th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt. C¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng vµ c¸c th«ng tin trong néi
bé doanh nghiÖp. V× vËy, mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng
nhÊt cña doanh nghiÖp lµ c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng t¸c kÕ to¸n cã nhiÖm vô cung
cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c ®Çy ®ñ sè liÖu cho c¸c nhµ qu¶n lý.
Tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n lý sÏ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi sù ph¸t triÓn s¶n
xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp.
C«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó ®Çu t chiÒu s©u, lÊy
chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm ph¬ng ch©m hµnh ®éng cña
m×nh. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc kh¸ch hµng biÕt ®Õn vµ tÝn nhiÖm trong thÞ
trêng c¶ níc. §ãng gãp mét phÇn trong sù thµnh c«ng nµy cña c«ng ty lµ c«ng
t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh nãi riªng. Trong nhiÒu
n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng trong viÖc c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p kÕ
to¸n phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý hiÖn nay, phï hîp víi viÖc ®æi míi chÕ ®é kÕ
to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh nãi riªng trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc
h¬n th× c«ng t¸c nµy cßn cã mÆt cñng cè vµ hoµn thiÖn.
Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i c«ng ty xi m¨ng
H¶i Phßng, nhËn thøc ®îc viÖc lµm quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Em ®· ®i s©u t×m hiÓuvÒ lÜnh vùc nµy vµ em ®·

KÕ to¸n 39B: Khoa kÕ to¸n

1

chän tªn cho luËn v¨n tèt nghiÖp "Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng".
LuËn v¨n chia lµm 3 phÇn chÝnh:
PhÇn I: C¬ së lý luËn cña h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh.
PhÇn II: Thùc tr¹n...
Lêi më ®Çu
Trong c«ng t¸c qu¶n kinh cña c¸c doanh nghiÖp th× chi phÝ cho s¶n
xuÊt tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm nh÷ng c«ng t¸c quan träng lu«n ®îc c¸c
doanh nghiÖp quan t©m chóng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña doanh nghiÖp. §Æc biÖt trong nÒn kinh thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ®øng
tríc c¹nh tranh gay g¾t víi nhau, kh«ng chØ c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng ®æi
míi c«ng nghÖ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng mµ cßn ph¶i quan t©m tíi c«ng t¸c
qu¶n chi phÝ s¶n xuÊt. Qu¶n kinh ®¶m b¶o thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn ®iÒu quan träng ph¶i ®¾p ®îc toµn
chi phÝ s¶n xuÊt s¶n xuÊt ph¶i l·i. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i t×m
mäi biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
§Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thêng xuyªn n¾m b¾t mét lîng
th«ng tin kinh cÇn thiÕt. c th«ng tin vÒ thÞ trêngc¸c th«ng tin trong néi
doanh nghiÖp. V× vËy, mét trong nh÷ng c«ng qu¶n lý kinh quan träng
nhÊt cña doanh nghiÖp c«ng t¸c to¸n. C«ng t¸c to¸n cã nhiÖmcung
cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c ®Çy ®ñ liÖu cho c¸c nhµ qu¶n lý.
®ã c¸c nhµ qu¶n ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi ph¸t triÓn s¶n
xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp.
C«ng ty xi m¨ng H¶i Phßng lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó ®Çu t chiÒu s©u, lÊy
chÊt lîng n phÈm, gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm ph¬ng ch©m hµnh ®éng cña
m×nh. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc kh¸ch hµng biÕt ®Õn tÝn nhiÖm trong thÞ
trêng níc. §ãng gãp mét phÇn trong thµnh c«ng nµy cña c«ng ty c«ng
t¸c to¸n nãi chung to¸n chi phÝ gi¸ thµnh nãi riªng. Trong nhiÒu
n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng g¾ng trong viÖc c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p
to¸n phï hîp víi c qu¶n lý hiÖn nay, phï hîp víi viÖc ®æi míi chÕ ®é
to¸n nãi chungto¸n chi phÝ gi¸ thµnh nãi riªng trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc
h¬n th× c«ng t¸c nµy cßn cã mÆt cñng cè vµ hoµn thiÖn.
Trong qu¸ tr×nhm hiÓu mÆt luËn thùc tiÔn t¹i c«ng ty xi m¨ng
H¶i Phßng, nhËn thøc ®îc viÖc lµm quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Em ®· ®i s©u t×m hiÓuvÒ lÜnh vùc nµy vµ em ®·
KÕ to¸n 39B: Khoa kÕ to¸n
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ximăng Hải Phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ximăng Hải Phòng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty Ximăng Hải Phòng 9 10 879