Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1480 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn m×nh theo
c¬ chÕ míi – c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Cïng víi qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi ®ã nhiÒu lo¹i h×nh c«ng ty vµ doanh nghiÖp ®· xuÊt hiÖn. C¸c
c«ng ty vµ doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn,
ph¶i t×m híng ®i thÝch hîp.
Môc tiªu ®Çu tiªnn ®Æt ra vµ còng lµ môc tiªu cuèi cïng cña c¸c c«ng ty
vµ doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ lµ lîi nhuËn. Ngay tõ khi bíc vµo ho¹t
®éng còng nh trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ doanh nghiÖp, c¸c
nhµ qu¶n lý lu«n ®a ra c©u hái: “Lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña doanh
nghiÖp cµng cao cµng tèt”. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, mét mÆt doanh nghiÖp
ph¶I cã chiÕn lîc thÞ trêng tèt nh»m ®Èy m¹nh b¸n ra, më réng thÞ phÇn, t¨ng
doanh thu. MÆt kh¸c ph¶i h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, mét biÖn ph¸p Ýt tèn
kÐm nhng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ l©u dµi. Trong doanh nghiÖp gi¸ thµnh lµ
hÖ qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh bá ra chi phÝ. Muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i
sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ vµ cã hiÖu qu¶ sao cho víi lîng chi phÝ bá ra rÊt Ýt.
Do vËy, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß
®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh tÕ ë bÊt kú doanh nghiÖp
nµo, lµ trung t©m cña toµn bé qu¸ tr×nh kÕ to¸n. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng
®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty XN vµ thuû s¶n nam Hµ TÜnh em ®·
m¹nh d¹n ®i sau t×m hiÓu vÒ ®Ò tµi: "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n
nam Hµ TÜnh".
Bµi viÕt ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã ba ch¬ng:
- Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.

- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n Hµ TÜnh.
- Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty xu¸t nhËp khÈu thuû s¶n
nam Hµ TÜnh.
MÆc dï ®· ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n, c¸c
b¸c trong ban qu¶n lý, l·nh ®¹o c«ng ty, cïng sù híng dÉn cña c« gi¸o Hoµng
ThÞ Nga – ngêi ®· quan t©m chØ b¶o tËn t×nh ®Ó em hoµn thµnh bµi viÕt nµy.
Nhng do nhËn thøc cßn h¹n chÕ vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cha s©u s¾c, thêi gian
thùc tËp kh«ng nhiÒu nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt
mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy c« gi¸o vµ ®ãng gãp cña ®éc gi¶ ®Ó bµi
viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a.
...

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh níc ta ®ang chuyÓn m×nh theo
c¬ chÕ míi – c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Cïng víi qu¸ tr×nh
chuyÓn ®æi ®ã nhiÒu lo¹i h×nh c«ng ty doanh nghiÖp ®· xuÊt hiÖn. C¸c
c«ng ty doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn,
ph¶i t×m híng ®i thÝch hîp.
Môc tiªu ®Çu tiªnn ®Æt ra vµ còng lµ môc tiªu cuèi cïng cña c¸c c«ng ty
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ lîi nhuËn. Ngay khi bíc vµo ho¹t
®éng còng nh trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ doanh nghiÖp, c¸c
nhµ qu¶n lu«n ®a ra c©u hái: “Lµm thÕ nµo ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña doanh
nghiÖp cµng cao cµng tèt”. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®ã, mét mÆt doanh nghiÖp
ph¶I chiÕn lîc thÞ trêng tèt nh»m ®Èy m¹nh b¸n ra, më réng thÞ phÇn, t¨ng
doanh thu. MÆt kc ph¶i thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, mét biÖn ph¸p Ýt tèn
kÐm nhng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ l©u dµi. Trong doanh nghiÖp gi¸ thµnh lµ
qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ra chi phÝ. Muèn gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i
sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ vµ cã hiÖu qu¶ sao cho víi lîng chi phÝ bá ra rÊt Ýt.
Do vËy, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai t
®Æc biÖt quan träng trong c«ng t¸c ch to¸n kinh ë bÊt doanh nghiÖp
nµo, lµ trung t©m cña toµn qu¸ tr×nh to¸n. XuÊt ph¸t tÇm quan träng
®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty XN thuû s¶n nam TÜnh em ®·
m¹nh d¹n ®i sau t×m hiÓu ®Ò tµi: " chøc c«ng t¸c to¸n tæng hîp chi
phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n
nam Hµ TÜnh".
Bµi viÕt ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã ba ch¬ng:
- Ch ¬ng I: luËn chung to¸n tËp hîp, chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại cty XNK Thuỷ sản nam hà Tĩnh 9 10 854