Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy Thiết bị Bưu điện

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

§¹i häc kinh tÕ

quèc d©n
Lêi më ®Çu
Níc ta hiÖn nay ®ang trªn con ®êng ®æi míi nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp
®· vît qua ®îc nh÷ng bì ngì ban ®Çu cña mét nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi, tù tin h¬n
khi bíc vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, chÞu sù chi phèi ®iÒu tiÕt
cña c¸c quy luËt kinh tÕ cña kinh tÕ thÞ trêng. Song mçi doanh nghiÖp muèn tån
t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i quan t©m tíi yÕu tè qu¶n lý kinh tÕ mét c¸ch hiÖu qu¶.
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vµ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
®ã lµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi môc tiªu tiÕt
kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn vµ doanh thu cho
doanh nghiÖp th× kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy.
Víi chøc n¨ng vèn cã cña nã lµ ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn qu¶n lý hiÖu
qu¶ trong kinh doanh. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ mèi
quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nhµ
níc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn hÇu hÕt c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ hµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c kÞp thêi, phï hîp víi ®Æc ®iÓm h×nh thµnh vµ ph¸t
sinh chi phÝ ë mçi doanh nghiÖp lµ yªu cÇu cã tÝnh xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh
h¹ch to¸n.
Nh©n thøc ®îc vÊn ®Ò trªn cïng víi thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y ThiÕt BÞ
Bu §iÖn, ®îc t×m hiÓu thùc tÕ t×nh h×nh h¹ch to¸n còng nh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh
doanh t¹i Nhµ m¸y, cïng víi mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp
chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm em ®· lùa chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c
h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ
Bu ®iÖn” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh .

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

§¹i häc kinh tÕ

quèc d©n

LuËn v¨n bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau:

PhÇn I : Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp.
PhÇn II : Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm t¹i Nhµ m¸y ThiÕt BÞ Bu §iÖn.
PhÇn III: Ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Nhµ m¸y ThiÕt bÞ Bu ®iÖn.
§Ó hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n s gióp ®ì
vµ híng dÉn tËn t×nh cña ThÇy TrÇn Quý Liªn vµ c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n
cña Nhµ m¸y ThiÕt bÞ Bu §iÖn.
Hµ néi ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc kinh tÕ
quèc d©n
Lêi më ®Çu
Níc ta hiÖn nay ®ang trªn con ®êng ®æi míi nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp
®· vît qua ®îc nh÷ng bì ngì ban ®Çu cña mét nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi, tù tin h¬n
khi bíc vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, chÞu sù chi phèi ®iÒu tiÕt
cña c¸c quy luËt kinh tÕ cña kinh tÕ t trêng. Song mçi doanh nghiÖp muèn tån
t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i quan t©m tíi yÕu tè qu¶n lý kinh tÕ mét c¸ch hiÖu qu¶.
Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò b¶n ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi môc tiªu tiÕt
kiÖm chi p s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn vµ doanh thu cho
doanh nghiÖp th× kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy.
Víi chøc n¨ng vèn cña lµ ph¶n ¸nh toµn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp, c¨n ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn qu¶n hiÖu
qu¶ trong kinh doanh. Chi p s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ mèi
quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸c quan chøc n¨ng Nhµ
níc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm liªn quan ®Õn hÇu hÕt c yÕu ®Çu vµo ®Çu ra cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ hµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c kÞp thêi, phï hîp víi ®Æc ®iÓm h×nh thµnh ph¸t
sinh chi phÝ ë mçi doanh nghiÖp lµ yªu cÇu tÝnh xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh
h¹ch to¸n.
Nh©n thøc ®îc vÊn ®Ò trªn cïng víi thêi gian thùc tËp t¹i Nhµ m¸y ThiÕt
Bu §iÖn, ®îc t×m hiÓu thùc tÕ t×nh nh h¹ch to¸n còng nh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh
doanh t¹i Nhµ m¸y, cïng víi mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp
chi phÝtÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm em ®· lùa chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c
h¹ch to¸n tËp hîp chi p vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Nhµ m¸y ThiÕt
Bu ®iÖn” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh .
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy Thiết bị Bưu điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy Thiết bị Bưu điện - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại nhà máy Thiết bị Bưu điện 9 10 170