Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ ®æi míi chung cña c¶ níc, tõ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tËp trung
sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ngµy cµng cã thªm nhiÒu
doanh nghiÖp ra ®êi vµ lín m¹nh kh«ng ngõng. §Ó cã thÓ héi nhËp tån t¹i vµ
ph¸t triÓn trong sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trêng, ®ßi hái c¸c doanh
nghiÖp ph¶i cã ph¬ng thøc qu¶n lý míi phï hîp, x¸c ®Þnh cho m×nh nh÷ng híng ®i ®óng ®¾n sao cho kÕt qu¶ ®Çu ra lµ cao nhÊt víi gi¸ c¶ vµ chÊt lîng s¶n
phÈm cã møc thu hót ®îc ngêi tiªu dïng.
§Ó lµm ®îc ®iÒu nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c¸c yÕu tè chi
phÝ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh vËt t tiÒn vèn, gi¸ thµnh, doanh thu, lîi nhuËn …
Ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp chØ cã thÓ cã ®îc nh÷ng th«ng tin nµy mét c¸ch
chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi th«ng qua bäo m¸y kÕ to¸n trong ®ã kÕ to¸n tËp
hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng nh©n tè cã ¶nh hëng
quyÕt ®Þnh tíi tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ – tµi chÝnh trong
doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc vai trß vµ tÇm quan träng cña ph©n kÕ to¸n nµy nªn em ®·
chän ®Ò tµi “kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm” trong
qu¸ tr×nh thùc tËp cña XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn.
Néi dung cña chuyªn ®Ò nµy gåm 3 phÇn:
PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn
PhÇn II: Thùc tr¹ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
cña XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn.
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi
phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.

Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Trong thêi gian ng¾n thùc hiÖn chuyªn ®Ò, ch¾c ch¾n chuyªn ®Ò cña em
kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña xÝ
nghiÖp vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®Ò chuyªn ®Ò cña em hoµn thiÖn h¬n.
Hµ Néi, ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2003.
Häc viªn
Lª TiÕn Dòng

Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi c¶m ¬n

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp lµ sù tæng hîp toµn bé kiÕn thøc sau khi häc tËp vµ
rÌn luyÖn trong trêng. ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, cña ®¬n vÞ
thùc tËp vµ cña c¸c b¹n ®ång häc ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o Bïi V¨n §«ng, ngêi thÇy
®· trùc tiÕp híng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy.
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy Bïi V¨n §«ng còng nh toµn thÓ
c¸c thÇy c« gi¸o trêng trung häc c«ng nghiÖp quèc phßng nãi chung vµ c¸c thÇy
c« trong bé m«n kÕ to¸n nãi riªng, vµ c¸c c«, c¸c chó, c¸c b¸c trong XÝ nghiÖp
l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn n¬i em thùc tËp.
Häc viªn
L...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu

!"#$%&
'()#*+,-../0*)
.!*%1234'
(25"#$6789:
;1"<#=))=#7
> 5;7&'6,
-.#7%'("#$?@%A
B"8=))A'#7
C#D*'(E.79+%/
B<%)+"FG%
7B)B>#/9HA I
"%B("+"#$JB
'(,
K57)3)<"GH%&LD
GM7B=)B>N
"8!OB(#1%)H%'!(,
K/'%&%0P<Q
PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn
PhÇn II: Thùc tr¹ng to¸n tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
cña XÝ nghiÖp l¾p m¸y vµ x©y dùng ®iÖn.
PhÇn III: Mét kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c to¸n tËp hîp chi
phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Häc viªn: Lª TiÕn Dòng K27D
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN điện cơ 1 9 10 848