Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LuËn v¨n Tèt nghiÖp

PhÇn më ®Çu
1.Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
Hoµ nhËp cïng sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp còng ®· vµ ®ang nç lùc ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i
vµ ph¸t triÓn cña m×nh th«ng qua c¸c chiÕn lîc vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh. Khi ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i mét doanh
nghiÖp s¶n xuÊt, th× chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu
kinh tÕ quan träng. §Ó cã ®îc nh÷ng sè liÖu trªn chóng ta kh«ng thÓ kh«ng
nh¾c tíi vai trß to lín cña h¹ch to¸n kÕ to¸n. ViÖc tæ chøc kÕ to¸n ®óng, hîp
lý, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý
nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm, trong viÖc
kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chi phÝ ph¸t sinh ë doanh nghiÖp nãi chung
vµ ë c¸c ph©n xëng, tæ, ®éi s¶n xuÊt nãi riªng. Th«ng qua sè liÖu do bé phËn
kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh cung cÊp, nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp
biÕt ®îc chi phÝ vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng lo¹i s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm,
cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong doanh nghiÖp. Qua ®ã,
nhµ qu¶n lý cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh
s¶n phÈm, t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn cã hiÖu qu¶, ®Ó tõ ®ã cã
®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu
qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
chØ cã thÓ dùa trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c. VÒ phÇn m×nh, tÝnh chÝnh
x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i chÞu ¶nh hëng cña kÕt qu¶ tæng hîp chi phÝ s¶n
xuÊt. Do vËy tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
®Ó ®¶m b¶o x¸c ®Þnh ®óng néi dung, ph¹m vi chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸
thµnh, x¸c ®Þnh ®óng lîng gi¸ trÞ c¸c yÕu tè chi phÝ ®· dÞch chuyÓn vµo s¶n
phÈm hoµn thµnh lµ yªu cÇu cÊp b¸ch vµ ngµy cµng ph¶i hoµn thiÖn ®æi míi
c«ng t¸c ®ã lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp.
Nh chóng ta ®· biÕt, x©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp
cã chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c ngµnh cho nÒn kinh tÕ
quèc d©n. Nã t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho s¶n xuÊt, t¨ng tiÒm lùc kinh

Sinh viªn: Ph¹m ThÞ Khuyªn - Líp C§KT 2- K4

LuËn v¨n Tèt nghiÖp

LuËn v¨n Tèt nghiÖp

2

tÕ vµ Quèc phßng cña ®Êt níc. Gãp phÇn quan träng trong vÞªc x©y dùng c¬ së
h¹ tÇng phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Tuy nhiªn so víi c¸c ngµnh kh¸c, ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc
®iÓm kinh tÕ kÜ...
LuËn v¨n Tèt nghiÖp
PhÇn më ®Çu
1.Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi
Hoµ nhËp cïng sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trong nÒn kinh thÞ tr-
êng hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp còng ®· ®ang lùc ®Ó ®¶m b¶o tån t¹i
ph¸t triÓn cña m×nh th«ng qua c¸c chiÕn lîc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh. Khi ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i mét doanh
nghiÖp s¶n xuÊt, th× chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm nh÷ng chØ tiªu
kinh quan träng. §Ó cã ®îc nh÷ng liÖu trªn chóng ta kh«ng thÓ kh«ng
nh¾c tíi vai trß to lín cña h¹ch to¸n to¸n. ViÖc chøc to¸n ®óng, hîp
lý, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh ®óng, nh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm ý
nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c qu¶n chi phÝ, gi¸ thµnh s¶n phÈm, trong viÖc
kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña chi phÝ ph¸t sinh ë doanh nghiÖp nãi chung
ë c¸c ph©n xëng, tæ, ®éi s¶n xuÊt nãi riªng. Th«ng qua liÖu do phËn
to¸n tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh cung cÊp, nhµ qu¶n doanh nghiÖp
biÕt ®îc chi phÝ gi¸ thµnh thùc cña tõng lo¹i s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm,
cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong doanh nghiÖp. Qua ®ã,
nhµ qu¶n thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ho¹ch gi¸ thµnh
s¶n phÈm, t×nh h×nh dông lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn hiÖu qu¶, ®Ó ®ã
®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu
qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
chØ thÓ dùa trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c. phÇn m×nh, tÝnh chÝnh
x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i chÞu ¶nh hëng cña kÕt qu¶ tæng hîp chi phÝ s¶n
xuÊt. Do vËy chøc tèt c«ng t¸c to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
®Ó ®¶m b¶o x¸c ®Þnh ®óng néi dung, ph¹m vi chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸
thµnh, x¸c ®Þnh ®óng lîng gi¸ trÞ c¸c yÕu chi phÝ ®· dÞch chuyÓn vµo s¶n
phÈm hoµn thµnh yªu cÇu cÊp b¸ch ngµy cµng ph¶i hoµn thiÖn ®æi míi
c«ng t¸c ®ã lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp.
Nh chóng ta ®· biÕt, x©y dùng b¶n ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp
chøc n¨ng t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n ®Þnh cho tÊt c¸c ngµnh cho nÒn kinh
quèc d©n. t¹o nªn vËt chÊt thuËt cho s¶n xuÊt, t¨ng tiÒm lùc kinh
Sinh viªn: Ph¹m ThÞ Khuyªn - Líp C§KT 2- K4 LuËn v¨n Tèt nghiÖp
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN xây lắp hoá chất 9 10 188