Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP trong DN XD cơ bản (cty Sông Đà 12-6)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1863 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng
XHCN ë níc ta ®ang cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, tèc ®é ph¸t triÓn
c¬ së h¹ tÇng v× thÕ mµ còng ph¸t triÓn nhanh chãng lµm thay ®æi bé mÆt
cña ®Êt níc tõng ngµy, tõng giê. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã nghÜa khèi l îng
c«ng viÖc cña ngµnh XDCB t¨ng lªn mµ kÐo theo ®ã lµ sè vèn ®Çu t
XDCB còng gia t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch cã
hiÖu qu¶, kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t, l·ng phÝ vèn trong ®iÒu kiÖn
s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n (tõ thiÕt kÕ, lËp
dù ¸n, thi c«ng ®Õn nghiÖm thu....), thêi gian thi c«ng kÐo dµi nhiÒu
th¸ng, nhiÒu n¨m.
ChÝnh v× lÏ ®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ mét
phÇn c¬ b¶n, kh«ng thÓ thiÕu cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®èi víi
kh«ng chØ ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp mµ réng h¬n lµ ®èi víi c¶ x· héi.
Víi c¸c Doanh nghiÖp, thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm c¬ së ®Ó gi¸m s¸t c¸c ho¹t
®éng, tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng ®¶m b¶o
cho doanh nghiÖp lu«n ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr êng lu«n tån t¹i
c¹nh tranh vµ nhiÒu rñi ro nh hiÖn nay.
Víi Nhµ níc, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
ë Doanh nghiÖp c¬ së ®Ó Nhµ níc kiÓm so¸t vèn ®Çu t XDCB vµ kiÓm tra
viÖc chÊp hµnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña c¸c Doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò ®ã, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®îc t¹i
trêng cïng thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp S«ng
§µ 12-6. §îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy, c« gi¸o cïng toµn thÓ
c¸c anh chÞ Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n cña XÝ nghiÖp, em ®· ®i s©u
nghiªn cøu ®Ò tµi "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12-6".
Néi dung cña ®Ò tµi ®îc chia lµm 03 ch¬ng nh sau:

1

Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
gi¸ thµnh s¶n phÈm ë Doanh nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12-6.
Ch¬ng 3:Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12-6
Do quü thêi gian thùc tËp cã h¹n, b¶n th©n cha cã nhiÒu kiÕn thøc
thùc tÕ, kinh nghiÖm nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Bëi vËy, em rÊt mong nhËn ® îc nh÷ng ý
kiÕn ®ãng gãp, chØ b¶o cña thÇy, c« gi¸o vµ anh chÞ Phßng Tµi chÝnh - KÕ
to¸n cña XÝ nghiÖp ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn ...
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng
XHCN ë níc ta ®ang cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, tèc ®é ph¸t triÓn
c¬ së h¹ tÇng v× thÕ mµ còng ph¸t triÓn nhanh chãng lµm thay ®æi bé mÆt
cña ®Êt níc tõng ngµy, tõng giê. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã nghÜa khèi lîng
c«ng viÖc cña ngµnh XDCB t¨ng lªn mµ kÐo theo ®ã lµ sè vèn ®Çu t
XDCB còng gia t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao ®Ó qun lý vèn mét c¸ch cã
hiÖu qu, kh¾c phôc nh tr¹ng thÊt tho¸t, l·ng phÝ n trong ®iÒu kiÖn
sn xuÊt kinh doanh x©y l¾p phi tri qua nhiÒu giai ®o¹n (tõ thiÕt kÕ, lËp
dù ¸n, thi c«ng ®Õn nghiÖm thu....), thêi gian thi ng kÐo dµi nhiÒu
th¸ng, nhiÒu n¨m.
ChÝnh v× lÏ ®ã h¹ch to¸n chi phÝ sn xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ mét
phÇn c¬ bn, kh«ng thÓ thiÕu cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ®èi víi
kh«ng chØ ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp mµ réng h¬n lµ ®èi víi c x· héi.
Víi c Doanh nghiÖp, thùc hiÖn ng t¸c h¹ch to¸n to¸n chi
phÝ sn xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh sn phÈm lµm c¬ së ®Ó gi¸m s¸t c¸c ho¹t
®éng, tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, ph¸t huy nh÷ng tiÒm n¨ng ®m bo
cho doanh nghiÖp lu«n ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng lu«n tån t¹i
c¹nh tranh vµ nhiÒu rñi ro nh hiÖn nay.
Víi Nhµ níc, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ sn xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
ë Doanh nghiÖp c¬ së ®Ó Nhµ níc kiÓm so¸t vèn ®Çu t XDCB vµ kiÓm tra
viÖc chÊp hµnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña c¸c Doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc n ®Ò ®ã, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®îc i
trêng cïng thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp S«ng
§µ 12-6. §îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy, c« gi¸o ng toµn thÓ
c¸c anh chÞ Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n cña XÝ nghiÖp, em ®· ®i s©u
nghiªn cøu ®Ò tµi "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸
thµnh sn phÈm t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 12-6".
Néi dung cña ®Ò tµi ®îc chia lµm 03 ch¬ng nh sau:
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP trong DN XD cơ bản (cty Sông Đà 12-6) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP trong DN XD cơ bản (cty Sông Đà 12-6) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP trong DN XD cơ bản (cty Sông Đà 12-6) 9 10 366