Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty may Chiến Thắng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o C¸o Thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu

Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi
nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang cè g¾ng
tõng ngµy, tõng giê ®Ó cã thÓ hoµ vµ nhÞp ®é ph¸t triÓn ®ã. §Æc biÖt tõ sau §¹i
héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®Õn nay, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chñ
tr¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ níc ta tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang
nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù
qu¶n lý cña Nhµ níc th× môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp còng ®ång
thêi ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng - ®ã lµ thuËn lîi. Kh«ng chØ dõng l¹i ë
môc tiªu cã lîi nhuËn mµ lµ lîi nhuËn ngµy cµng cao tiÕn tíi tèi ®a ho¸ lîi
nhuËn vµ ®Ó ®¹t ®îc muc tiªu ®ã trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña c¸c quy luËt
kinh tÕ th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp nªn thùc
hiÖn lµ "tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm". §iÒu ®ã ®ßi hái
c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh mµ cßn ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp mµ
trong ®ã kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng vai trß rÊt
quan träng nh»m b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng tÝnh thõa c¸c kho¶n
chi phÝ, kh«ng tÝnh thiÕu c¸c kho¶n thu nhËp gãp phÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n lîi
nhuËn cña doanh nghiÖp, t¹o tiÒn ®Ò cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c môc
tiªu ®Æt ra.
Sau khi ®îc häc tËp vµ nghiªn cøu vÒ bé m«n kÕ to¸n t¹i trêng vµ ®îc
thùc tÕ t¹i C«ng ty may ChiÕn Th¾ng em thùc sù nhËn thÊy ®îc tÇm quan
träng vµ sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm. Do vËy em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi "KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty may ChiÕn Th¾ng".
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Lª Thanh
B×nh vµ c¸c c«, chó, anh chÞ trong C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· gióp ®ì em

Phan Ngäc Thuý - Líp A15

1

B¸o C¸o Thùc tËp tèt nghiÖp
hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy víi néi dung chÝnh gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm.
Ch¬ng II: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, chi phÝ s¶n xuÊt
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty may ChiÕn Th¾ng.
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty may chiÕn th¾ng
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do thêi gian thùc tÕ cha l©u vµ kiÕn thøc
chuyªn ngµnh còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ cha l©u vµ kiÕn thøc chuyªn ngµn...
B¸o C¸o Thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Cïng víi ph¸t triÓn m¹nh mÏ kh«ng ngõng cña nÒn kinh thÕ giíi
nãi chung ViÖt Nam nãi riªng, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang g¾ng
tõng ngµy, tõng giê ®Ó cã thÓ hoµ vµ nhÞp ®é ph¸t triÓn ®ã. §Æc biÖt tõ sau §¹i
héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI n¨m 1986 ®Õn nay, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chñ
tr¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ níc ta tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang
nÒn kinh ng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn ®éng theo chÕ thÞ trêng
qu¶n cña Nhµ níc th× môc tiªu ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp còng ®ång
thêi ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch rµng - ®ã thuËn lîi. Kh«ng chØ dõng l¹i ë
môc tiªu lîi nhuËn mµ lîi nhuËn ngµy cµng cao tiÕn tíi tèi ®a ho¸ lîi
nhuËn ®Ó ®¹t ®îc muc tiªu ®ã trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña c¸c quy luËt
kinh th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt c¸c doanh nghiÖp nªn thùc
hiÖn lµ "tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊth¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm". §iÒu ®ã ®ßi hái
c¸c chñ tkinh tÕ kh«ng chØ quan t©m ®Õn viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cßn ph¶i chøc tèt c«ng t¸c to¸n cña doanh nghiÖp
trong ®ã kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ãng vai trß rÊt
quan träng nh»m b¶o ®¶m cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng tÝnh thõa c¸c kho¶n
chi phÝ, kh«ng tÝnh thiÕu c¸c kho¶n thu nhËp gãp phÇn x¸c ®Þnh ®óng ®¾n lîi
nhuËn cña doanh nghiÖp, t¹o tiÒn ®Ò cho doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c¸c môc
tiªu ®Æt ra.
Sau khi ®îc häc tËp nghiªn cøu m«n kÕ to¸n t¹i trêng ®îc
thùc t¹i C«ng ty may ChiÕn Th¾ng em thùc nhËn thÊy ®îc tÇm quan
träng cÇn thiÕt cña c«ng t¸c to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm. Do vËy em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi " to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty may ChiÕn Th¾ng".
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n híng dÉn tËn t×nh cña gi¸o Thanh
B×nh c¸c c«, chó, anh chÞ trong C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· gióp ®ì em
Phan Ngäc Thuý - Líp A15
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty may Chiến Thắng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty may Chiến Thắng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty may Chiến Thắng 9 10 288