Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty phát triển đô thị Sơn La

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Êt níc ta ®ang chuyÓn m×nh ho¹t ®éng theo
c¬ chÕ míi c«ng cuéc "C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" ®Êt níc ®ang trong
thêi gian gÊp rót hoµn thµnh môc tiªu kinh tÕ - x· héi. V× vËy cïng víi sù ra
®êi cña nh÷ng chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é míi thÝch hîp cña Nhµ níc. Bé mÆt cña
®Êt níc ®ang ®æi thay tõng ngµy, tõng giê trong sù thay ®æi nµy cã mét phÇn
®ãng gãp kh«ng nhá lµ cña ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ ngµnh c¬ b¶n
nãi riªng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ nhiÖm vô kinh doanh chÝnh lµ s¶n xuÊt ra
s¶n phÈm ®Ó cung cÊp cho x· héi th× viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chñ
yÕu th«ng qua chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. Chi phÝ lµ giai ®o¹n khëi ®Çu cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng qua chi phÝ vµ gi¸ thµnh th× doanh nghiÖp cã
thÓ biÕt ®îc sè vèn bá ra vµ biÓu hiÖn díi h×nh thøc lµ lîi nhuËn. Gióp co
doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t, c¸c ph¬ng ¸n tiÕt kiÖm tèi ®a c¸c
kho¶n chi phÝ nh»m mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp mµ cßn cung
cÊp nh÷ng sè liÖu quan träng ®Ó doanh nghiÖp c¨n cø vµo ®ã thùc hiÖn quyÒn
vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc.
Tõ ý nghÜa thiÕt thùc cña kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh vèn dÜ ®· lµ
mét phÇn c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ t¸on l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi
c«ng ty ph¸t triÓn ®« thÞ S¬n La. TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ
c¬ së ®Ó gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®Ó tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, ph¸t huy
nh÷ng tiÒm n¨ng míi ®¶m b¶o cho c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ
h¹ch to¸n kinh doanh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó Nhµ níc
kiÓm so¸t vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn. Qua thêi gian thùc tËp
t¹i c«ng ty Ph¸t triÓn ®« thÞ S¬n La, ®îc sù gióp ®ì cña c« gi¸o híng dÉn C«
D¬ng H¶i Oanh vµ c« Nhung phßng tµi vô - kÕ to¸n trëng c«ng ty ®· nhiÖt
t×nh híng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ò tµi:

1

"C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y lÆp t¹i
c«ng ty ph¸t triÓn ®« thÞ S¬n La".
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3
phÇn sau:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi
phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x©y
l¾p.
PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n
xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty §« thÞ ph¸t triÓn S¬n La
PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n
tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty Ph¸t triÓn ®«
thÞ S¬n...
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Êt níc ta ®ang chuyÓn m×nh ho¹t ®éng theo
chÕ míi c«ng cuéc "C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" ®Êt níc ®ang trong
thêi gian gÊp rót hoµn thµnh môc tiªu kinh - héi. vËy cïng víi ra
®êi cña nh÷ng chÝnh s¸ch chÕ ®é míi thÝch hîp cña Nhµ níc. mÆt cña
®Êt níc ®ang ®æi thay tõng ngµy, tõng giê trong thay ®æi nµy mét phÇn
®ãng gãp kh«ng nhá cña ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung ngµnh b¶n
nãi riªng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp nhiÖm kinh doanh chÝnh s¶n xuÊt ra
s¶n phÈm ®Ó cung cÊp cho héi th× viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chñ
yÕu th«ng qua chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh. Chi phÝ giai ®o¹n khëi ®Çu cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng qua chi phÝ vµ gi¸ thµnh th× doanh nghiÖp
thÓ biÕt ®îc vèn ra biÓu hiÖn díi nh thøc lîi nhuËn. Gióp co
doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n ®Çu t, c¸c ph¬ng ¸n tiÕt kiÖm tèi ®a c¸c
kho¶n chi phÝ nh»m mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp cßn cung
cÊp nh÷ng liÖu quan träng ®Ó doanh nghiÖp c¨n vµo ®ã thùc hiÖn quyÒn
vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc.
ý nghÜa thiÕt thùc cña to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh vèn ®·
mét phÇn b¶n cña c«ng t¸c t¸on l¹i cµng ý nghÜa quan träng ®èi víi
c«ng ty ph¸t triÓn ®« thÞ S¬n La. TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ
®Ó gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®Ó ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, ph¸t huy
nh÷ng tiÒm n¨ng míi ®¶m b¶o cho c«ng ty tån t¹i ph¸t triÓn trong chÕ
h¹ch to¸n kinh doanh cña nÒn kinh thÞ trêng ®ång thêi ®Ó Nhµ níc
kiÓm so¸t vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn. Qua thêi gian thùc tËp
t¹i c«ng ty Ph¸t triÓn ®« thÞ S¬n La, ®îc sù gióp ®ì cña gi¸o híng dÉn
D¬ng H¶i Oanh Nhung phßng tµi - to¸n trëng c«ng ty ®· nhiÖt
t×nh híng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ò tµi:
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty phát triển đô thị Sơn La - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty phát triển đô thị Sơn La - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty phát triển đô thị Sơn La 9 10 544