Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 1

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2884 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi nãi ®Çu
Sau nh÷ng n¨m chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, víi sù ¸p dông c¬ chÕ qu¶n lý
kinh tÕ míi thay cho c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, th× hÖ
thèng c¬ së h¹ tÇng cña níc ta ®· cã sù ph¸t triÓn vît bËc. §ãng gãp ®¸ng kÓ
cho sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc lµ nghµnh x©y dùng c¬ b¶n – mét nghµnh mòi
nhän thu hót khèi lîng vèn ®Çu t cña c¶ níc. Thµnh c«ng cña nghµnh x©y
dùng trong nh÷ng n¨m qua ®· t¹o tiÒn ®Ò kh«ng nhá thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Víi ®Æc trng cña nghµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ vèn ®Çu t lín, thêi gian thi
c«ng dµi qua nhiÒu kh©u nªn vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ph¶i qu¶n lý vèn tèt, cã
hiÖu qu¶, ®ång thêi kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t, l·ng phÝ trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho
doanh nghiÖp.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nãi trªn, c«ng cô h÷u hiÖu vµ ®¾c lùc mµ mçi doanh
nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng cÇn cã lµ c¸c th«ng tin
phôc vô cho qu¶n lý ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp mét c¸ch chÝnh x¸c kÕt hîp víi viÖc tÝnh ®óng,
tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ lµm lµnh m¹nh ho¸ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ tµi
chÝnh trong doanh nghiÖp, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc sö dông hiÖu qu¶n
nguån ®Çu t.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÊn ®Ò trªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty S«ng
§µ 1 ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn
t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Thanh Quý vµ phßng kÕ to¸n C«ng ty , em ®· chän
®Ò tµi “Hoµn thiÖn chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i
C«ng ty S«ng §µ 1.
KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm hai phÇn:
PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty S«ng §µ 1.

B¸o c¸o thùc tËp chuyªn ®Ò

Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Kh«i

2

PhÇn II: Ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty S«ng §µ 1.
Víi nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc vµ thêi gian, nªn bµi viÕt cña em cßn
nhiÒu thiÕu sãt, em mong nhËn ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o
còng nh c¸n bé vµ nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n C«ng ty S«ng §µ 1.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

B¸o c¸o thùc tËp chuyªn ®Ò

Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Kh«i

3

PhÇn I: thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n
chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i
C«ng ty S«ng §µ 1
I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng
ty S«ng §µ 1

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty S«ng §µ 1
C«ng ty S«ng §µ 1 lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ níc, trùc...
Lêi nãi ®Çu
 !"
# !"#$#%&'(
)*$+,-.&/0%12..
#&,3!44560 7849
:;)!/)+,1<4=,456
&#-$#=>;?&'=
(#($#31
@A&,4560 !4)+!B
=46C3A&!4!4#  !")).
( DBE/'&$3#!-F&#
&' 53 F$4?F$&#
#(1
2 3.&C=(4E!4G#
(.4#(56!E.&C+.!4=
# !"A0(!4=F44 ?1
HF 53/%/8F5/(F;
F,4 ?I!4!4$#)(4
F&##(.+F4#(J( 
D+1
K3L3&CB%$H==
24M/;N(',+=#A0(!4O%
',=#PQ<R"4S#H=T-:
4UHn thiÖn chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh n phÈm x©y l¾p t¹i
C«ng ty S«ng §µ 1.
V3CD+W
PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty S«ng §µ 1.
B¸o c¸o thùc tËp chuyªn ®Ò Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Kh«i
M
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 1 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 1 9 10 271