Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 11

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kh¬ng lª th – K35 – D2

Lêi Më ®Çu
HiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ho¹t ®éng
theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, kinh
doanh ®éc lËp ®· ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong m«i
trêng c¹nh tranh nªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t
triÓn.
KÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý, ®iÒu hµnh
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lµ c«ng cô ®¾c lùc
phôc vô cho nhµ níc trong c«ng t¸c qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n.
KÕ to¸n cung cÊp bøc tranh toµn c¶nh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh t×nh
h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh cho c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c bé phËn
biÕt ®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n còng gióp cho c¸c
cÊp l·nh ®¹o, c¸c bé phËn bbiÕt ®îc qu¸ tr×nh kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh cã
hiÖu qu¶ hay kh«ng. §ång thêi th«ng qua nh÷ng b¸o c¸o do phßng tµi chÝnh kÕ
to¸n cung cÊp, Gi¸m ®èc thÊy ®îc u, nhîc ®iÓm cña C«ng ty, thÊy ®îc nh÷ng
kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña C«ng ty tõ ®ã ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp n©ng cao
hiªô qu¶ trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó thu ®îc lîi nhuËn nhiÒu h¬n n÷a.
Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ
tù trang tr¶i vµ cã l·i. Bëi vËy h¹ gi¸ thµnh – n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ
môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp.
Muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h¹
thÊp chi phÝ s¶n xuÊt th«ng qua viÖc sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, sö dông
tèi ®a c«ng suÊt m¸y mãc trang thiÕt bÞ vµ kh«ng ngõng nang cao n¨ng suÊt lao
®éng.
Víi vai trß lµ ngêi trùc tiÕp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt phôc vô nhu cÇu x· héi,
c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lu«n t×m mäi biÖn ph¸p tiÕt kiÑm chi phÝ s¶n xuÊt h¹
gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, nh»m thÕ ®øng v÷ng vµng
trong c¹nh tranh.
Tõ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra em chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ vµ
tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty S«ng §µ 11 – Tæng c«ng ty S«ng §µ “ ®Ó lµm luËn
v¨n tèt nghiÖp.Tuy nhiªn ,do thêi gian h¹n hÑp vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn nhiÒu
h¹n chÕ, em rÊt mong c¸cThÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé kÕ to¸n cña c«ng tygãp ý
1

Kh¬ng lª th – K35 – D2

kiÕn chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt luËn v¨n cña m×nh. trong luËn v¨n nµy
ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕ luËn gåm ba ch¬ng sau:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p(XL), x©y dùng c¬ b¶n(XDCB)
CH¦¥NG II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt(CPSX) v...
Kh¬ng lª th K35 D2
Lêi Më ®Çu
HiÖn nay nÒn kinh níc ta nÒn kinh nhiÒu thµnh phÇn ho¹t ®éng
theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc, chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ, kinh
doanh ®éc lËp ®· ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong m«i
trêng c¹nh tranh nªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t
triÓn.
KÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý, ®iÒu hµnh
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi c«ng ®¾c lùc
phôc vô cho nhµ níc trong c«ng t¸c qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n.
to¸n cung cÊp bøc tranh toµn c¶nh vÒ t×nh nh tµi chÝnh còng nh t×nh
h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n m×nh cho c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c phËn
biÕt ®îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n còng gióp cho c¸c
cÊp l·nh ®¹o, c¸c phËn bbiÕt ®îc qu¸ tr×nh kinh doanh cña ®¬n m×nh
hiÖu qu¶ hay kh«ng. §ång thêi th«ng qua nh÷ng b¸o c¸o do phßng tµi chÝnh
to¸n cung cÊp, Gi¸m ®èc thÊy ®îc u, nhîc ®iÓm cña C«ng ty, thÊy ®îc nh÷ng
kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña C«ng ty ®ã ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp n©ng cao
hiªô qu¶ trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó thu ®îc lîi nhuËn nhiÒu h¬n n÷a.
Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ
trang tr¶i l·i. Bëi vËy gi¸ thµnh n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm
môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp.
Muèn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h¹
thÊp chi phÝ s¶n xuÊt th«ng qua viÖc dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu,dông
tèi ®a c«ng suÊt m¸y mãc trang thiÕtvµ kh«ng ngõng nang cao n¨ng suÊt lao
®éng.
Víi vai trß ngêi trùc tiÕp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt phôc vô nhu cÇu héi,
c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lu«n t×m mäi biÖn ph¸p tiÕt kiÑm chi phÝ s¶n xuÊt
gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, nh»m t ®øng v÷ng vµng
trong c¹nh tranh.
nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra em chän ®Ò tµi Hoµn thiÖn to¸n chi phÝ
tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty S«ng §µ 11 Tæng c«ng ty S«ng §µ ®Ó lµm luËn
v¨n tèt nghiÖp.Tuy nhiªn ,do thêi gian h¹n hÑp vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn nhiÒu
h¹n chÕ, em rÊt mong c¸cThÇy c« gi¸o, c¸c c¸n to¸n cña c«ng tygãp ý
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 11 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty Sông Đà 11 9 10 866