Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty SX TM Viglacera

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1440 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu

HiÖn nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn
hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt
thuËn lîi còng kh«ng tÝ nh÷ng mÆt khã kh¨n th¾c m¾c víi doanh nghiÖp. V×
vËy muèn ®¶m b¶o u thÕ c¹nh tranh thu lîi nhuËn cao trong ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp kh«ng ngõng t×m tßi s¸ng
t¹o, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã chÊt lîng mÉu m· ®Ñp, hîp thÞ yÕu cña ngêi tiªu
dïng, mét yÕu tè quan träng kh¸c lµ s¶n phÈm ®ã ph¶i cã gi¸ thµnh h¹, phï
hîp víi søc mua cña ngêi tiªu dïng. Muèn vËy th× doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý
tèt chi phÝ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã nghÜa lµ doanh
nghiÖp cÇn tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
§Ó cã thÓ n¾m b¾t kÞp thêi ®Çy ®ñ vÒ c¸c th«ng tin bªn trong vµ bªn ngoµi cña
doanh nghiÖp, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp sö dông nhiÒu c«ng cô qu¶n lý
kh¸c nhau, trong ®ã kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ
thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ
to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét phÇn hµnh quan träng.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc
tiÕn tíi trë thµnh 1 quèc gia c«ng nghiÖp. V× thÕ ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y
dùng c¬ b¶n lµ ®ãng gãp vai trß chñ yÕu trong viÖc s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt
chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n… c¸c s¶n phÈm cña ngµnh phôc vô cho mäi
lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n©ng cao n¨ng
lùc cho nÒn kinh tÕ. Vèn ®Çu t vµo x©y dùng c¬ b¶n ®ang t¨ng m¹nh, ®ßi hái
sù qu¶n lý nguån vèn ®Çu t cã hiÖu qu¶ kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, chèng
thÊt tho¸t vèn trong s¶n xuÊt c¬ b¶n.
Cho nªn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong c«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt th¬ng m¹i Viglacera rÊt ®îc chó träng.

1

Qua thêi gian thùc tÕ vµ nh÷ng kiÕn thøc trong häc tËp nªn em ®· chän
®Ò tµi: "Ho¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm" mong
r»ng sÏ gãp phÇn nhá bÐ vµo qu¸ tr×nh kÕ to¸n t¹i c«ng ty.
Ngoµi phÇn më ®Çu cña néi dung chuyªn ®Ò ®îc chia lµm 3 phÇn:
PhÇn I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ CP s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
PhÇn III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp.
§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò, em ®· nhËn ®îc sù híng dÉn rÊt tËn t×nh cña
c« gi¸o Phan ThÞ Thóy Quúnh vµ sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé t...
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn
hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng qu¶n cña Nhµ níc. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt
thuËn i còng kh«ng tÝ nh÷ng mÆt khã kh¨n th¾c m¾c víi doanh nghiÖp.
vËy muèn ®¶m b¶o u thÕ c¹nh tranh thu lîi nhuËn cao trong ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh. §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp kh«ng ngõng t×m tßi s¸ng
t¹o, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã chÊt lîng mÉu m· ®Ñp, p thÞ yÕu cña ngêi tiªu
dïng, mét yÕu quan träng kh¸c s¶n phÈm ®ã ph¶i gi¸ thµnh h¹, phï
hîp víi søc mua cña ngêi tiªu dïng. Muèn vËy tdoanh nghiÖp ph¶i qu¶n
tèt chi phÝ ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã nghÜa doanh
nghiÖp cÇnchøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
§Ó cã thÓ n¾m b¾t kÞp thêi ®Çy ®ñ vÒ c¸c th«ng tin bªn trong vµ bªn ngoµi cña
doanh nghiÖp, c¸c nhµ qu¶n doanh nghiÖp sö dông nhiÒu c«ng cô qu¶n lý
kh¸c nhau, trong ®ã to¸n c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong
thèng c¸c c«ng qu¶n s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c«ng t¸c to¸n,
to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét phÇn hµnh quan träng.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc
tiÕn tíi t thµnh 1 quèc gia c«ng nghiÖp. V× thÕ ngµnhn xuÊt vËt liÖu x©y
dùng c¬ b¶n ®ãng gãp vai t chñ yÕu trong viÖc s¶n xuÊt t¹o ra c¬ së vËt
chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n c¸c s¶n phÈm cña ngµnh phôc vô cho mäi
lÜnh vùc cña ®êi sèng héi, gãp phÇn x©y ng c¬ së h¹ tÇng n©ng cao n¨ng
lùc cho nÒn kinh tÕ. Vèn ®Çu t vµo x©y dùng b¶n ®ang t¨ng m¹nh, ®ßi hái
qu¶n nguån vèn ®Çu t hiÖu qu¶ kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, chèng
thÊt tho¸t vèn trong s¶n xuÊt c¬ b¶n.
Cho nªn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong c«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt th¬ng m¹i Viglacera rÊt ®îc chó träng.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty SX TM Viglacera - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty SX TM Viglacera - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại cty SX TM Viglacera 9 10 824