Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN May XK Thanh Trì

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Thanh Hoa

B¶NG Ký HIÖU Vµ CH÷ VIÕT T¾T

BHXH
BHYT
DD
DN
GTGT
H§KD
H§TC
KCS
KK§K
KKTX
KH
KPC§
NCTT
NK
NVL
NVLTT
OTK
SXC
TK
TNDN
TSC§

Líp K10- KT2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

B¶o hiÓm x· héi
B¶o hiÓm y tÕ
Dë dang
Doanh nghiÖp
GÝa trÞ gia t¨ng
Ho¹t ®éng kinh doanh
Ho¹t ®éng tµi chÝnh
HÖ thèng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm
KiÓm kª ®Þnh kú
Kª khai thêng xuyªn
KhÊu hao
Kinh phÝ c«ng ®oµn
Nh©n c«ng trùc tiÕp
NhËp khÈu
Nguyªn vËt liÖu
Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm
S¶n xuÊt chung
Tµi kho¶n
Thu nhËp doanh nghiÖp
Tµi s¶n cè ®Þnh

1

ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

NguyÔn ThÞ Thanh Hoa

LêI Më §ÇU
Trong thÕ kû XXI, nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn víi mét tèc ®é
nhanh chãng. Ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Qui m« cña nÒn
kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng ®îc më réng cïng víi sù ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ
cña tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ vµ ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng
cao, mÉu m· ®Ñp, gi¸ c¶ phï hîp ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng.
Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chung Êy, víi c¸c nguån lùc vµ lîi thÕ cña
m×nh, ViÖt Nam cã nhiÒu kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, më réng quan hÖ bu«n
b¸n vµ hîp t¸c kinh tÕ víi nh÷ng cêng quèc kinh tÕ – c«ng nghÖ trªn thÕ giíi,
®a ph¬ng ho¸ quan hÖ, ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®èi ngo¹i víi
tèc ®é cao.
Bèn mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ta hiÖn nay lµ dÇu th«, dÖt may, thuû
h¶i s¶n vµ g¹o. Riªng ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may, trong t¬ng lai, ®©y sÏ
lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp ®Çy triÓn väng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi lín.
Ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may nãi chung vµ ngµnh may mÆc nãi riªng lu«n s½n cã
nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi song bªn c¹nh ®ã lµ hµng lo¹t c¸c khã kh¨n kh¸c n¶y
sinh. Víi nh÷ng thÞ trêng lín nhiÒu tiÒm n¨ng th× c¹nh tranh lu«n lµ yÕu tè tÊt
yÕu. Riªng ®èi víi ngµnh may gia c«ng xuÊt khÈu th× níc ta lµ mét níc cã tiÒm
n¨ng rÊt lín bëi nguån nh©n lùc dåi dµo, gi¸ nh©n c«ng rÎ nªn cã søc c¹nh tranh
vÒ gi¸ thµnh gia c«ng. Bªn c¹nh chÊt lîng, mÉu m· cña s¶n phÈm phï hîp víi thÞ
hiÕu tiªu dïng th× h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét nh©n tè c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp
cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc c¹nh tranh víi c¸c ®èi t¸c cã liªn quan trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng. H¬n n÷a, khi tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh
tÕ s¶n xuÊt x· héi th× tiÕt kiÖm l¹i lµ mét quèc s¸ch. §Ó cã thÓ x©m nhËp, kh¼ng
®Þnh vµ chiÕm lÜnh vÞ trÝ cao trªn c¸c thÞ trêng lín, ngoµi viÖc khai th¸c lîi thÕ vÒ
nguån nh©n lùc...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa
B¶NG Ký HIÖU Vµ CH÷ VIÕT T¾T
BHXH : B¶o hiÓm x· héi
BHYT : B¶o hiÓm y tÕ
DD : Dë dang
DN : Doanh nghiÖp
GTGT : GÝa trÞ gia t¨ng
H§KD : Ho¹t ®éng kinh doanh
H§TC : Ho¹t ®éng tµi chÝnh
KCS : HÖ thèng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm
KK§K : KiÓm kª ®Þnh kú
KKTX : Kª khai thêng xuyªn
KH : KhÊu hao
KPC§ : Kinh phÝ c«ng ®oµn
NCTT : Nh©n c«ng trùc tiÕp
NK : NhËp khÈu
NVL : Nguyªn vËt liÖu
NVLTT : Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
OTK : KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm
SXC : S¶n xuÊt chung
TK : Tµi kho¶n
TNDN : Thu nhËp doanh nghiÖp
TSC§ : Tµi s¶n cè ®Þnh
Líp K10- KT2 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN May XK Thanh Trì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN May XK Thanh Trì - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN May XK Thanh Trì 9 10 84