Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 11/3

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 1147 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Trêng C§CN Hµ Néi

Khoa Kinh TÕ

Lêi nãi ®Çu
1-Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi:
C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, cña mäi thµnh
phÇn kinh tÕ. Víi môc tiªu tõ nay ®Õn n¨m 2010, níc ta c¬ b¶n lµ mét níc
c«ng nghiÖp ph¸t triÓn víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, nhiÒu ngµnh nghÒ kinh
doanh kh¸c nhau, ®¶m b¶o môc tiªu kinh tÕ ph¸t triÓn, x· héi c«ng b»ng, d©n
chñ, v¨n minh.V× vËy, §¶ng vµ Nhµ níc ta lu«n tró träng vµ quan t©m ®Õn sù
ph¸t triÓn cña kinh tÕ-x· héi, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi lµm tiªu chuÈn c¬
b¶n ®Ó ®Þnh ra ph¬ng ¸n ph¸t triÓn. Trong ph¸t triÓn míi, u tiªn quy m« võa vµ
nhá, x©y dùng mét sè c«ng tr×nh quy m« lín thËt cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶, t¹o ra
nh÷ng mòi nhän trong tõng bíc ph¸t triÓn. Bëi vËy, x©y dùng lµ mét trong
nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp quan träng, gãp phÇn t¹o ra sù ®æi míi, ph¸t triÓn
vµ hoµn thiÖn môc tiªu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh c«ng nghiÖp x©y
dùng ®ang cã nh÷ng bíc t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cao, ®ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh,
h¹ng môc c«ng tr×nh cã quy m« lín vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn sù canh
tranh gay g¾t cña m«i trêng kinh doanh, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n
chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh nh»m môc tiªu cã l·i
vµ t¹o chç ®øng trªn thÞ trêng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 11-3 thuéc c«ng ty cæ
phÇn S«ng §µ 11. Víi nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lín, thêi gian
thi c«ng dµi. V× vËy, c«ng viÖc theo dâi, tÝnh to¸n gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh,
h¹ng môc c«ng tr×nh chiÕm phÇn lín trong c«ng viÖc kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp.
Cïng víi xu híng héi nhËp cña nÒn kinh tÕ vµ m«i trêng kinh doanh ngµy
cµng gay g¾t, xÝ nghiÖp lu«n tù m×nh ®æi míi c¸ch thøc kinh doanh vµ hoµn
thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m môc tiªu ®¹t ®îc doanh thu cao vµ gi¸ thµnh h¹.
VËy nªn, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p” t¹i xÝ nghiÖp nh»m mong
muèn ®îc ®ãng gãp mét phÇn nµo ®ã trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh cña xÝ nghiÖp.

Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Trêng C§CN Hµ Néi

Khoa Kinh TÕ

2-Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
Sù hç trî cña c«ng t¸c ho¹ch to¸n kÕ to¸n trong doanh nghiÖp lµ hÕt søc
cÇn thiÕt bëi h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô cã vai trß quan träng trong sù tån
t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ
c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p sÏ h¹n chÕ
®îc nh÷ng thÊt tho¸t, l·ng phÝ vµ lµ c¬ së ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h...
Trêng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh TÕ
Lêi nãi ®Çu
1-Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi:
C«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa lµ sù nghiÖp cña toµn d©n, cña mäi thµnh
phÇn kinh tÕ. Víi môc tiªu nay ®Õn n¨m 2010, níc ta b¶n mét níc
c«ng nghiÖp ph¸t triÓn víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, nhiÒu ngµnh nghÒ kinh
doanh kh¸c nhau, ®¶m b¶o môc tiªu kinh ph¸t triÓn, héi c«ng b»ng, d©n
chñ, v¨n minh.V× vËy, §¶ng Nhµ níc ta lu«n tró träng quan t©m ®Õn sù
ph¸t triÓn cña kinh tÕ-x· héi, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi lµm tiªu chuÈn
b¶n ®Ó ®Þnh ra ph¬ng ¸n ph¸t triÓn. Trong ph¸t triÓn míi, u tiªn quy m« võa vµ
nhá, x©y dùng mét c«ng tr×nh quy lín thËt cÇn thiÕt hiÖu qu¶, t¹o ra
nh÷ng mòi nhän trong tõng bíc ph¸t triÓn. Bëi vËy, x©y dùng mét trong
nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp quan träng, gãp phÇn t¹o ra ®æi míi, ph¸t triÓn
hoµn thiÖn môc tiªu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ngµnh c«ng nghiÖp x©y
dùng ®ang nh÷ng bíc t¨ng trëng ph¸t triÓn cao, ®ã nh÷ng c«ng tr×nh,
h¹ng môc c«ng tr×nh cã quy m« lín vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn sù canh
tranh gay g¾t cña m«i trêng kinh doanh, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n
chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cñanh nh»m môc tiªu l·i
vµ t¹o chç ®øng trªn thÞ trêng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i nghiÖp S«ng §µ 11-3 thuéc c«ng ty
phÇn S«ng §µ 11. Víi nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lín, thêi gian
thi c«ng dµi. vËy, c«ng viÖc theo dâi, nh to¸n gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh,
h¹ng môc c«ng tr×nh chiÕm phÇn lín trong c«ng viÖc to¸n cña nghiÖp.
Cïng víi xu híng héi nhËp cña nÒn kinh m«i trêng kinh doanh ngµy
cµng gay g¾t, nghiÖp lu«n m×nh ®æi míi c¸ch thøc kinh doanh hoµn
thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nh»m môc tiªu ®¹t ®îc doanh thu cao gi¸ thµnh .
VËy nªn, em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi
phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i nghiÖp nh»m mong
muèn ®îc ®ãng gãp mét phÇn nµo ®ã trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt
vµ tÝnh gi¸ thµnh cña xÝ nghiÖp.
Tr¬ng THÞ Thóy Nga-Líp C§KT2-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 11/3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 11/3 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 11/3 9 10 646