Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 206

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1313 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü
thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, hµng n¨m tæng kinh phÝ ng©n s¸ch chi lÜnh vùc
nµy chiÕm tíi 80% vèn ®Çu t cña c¶ níc.
S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ nh÷ng c«ng tr×nh
cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi, cã ý nghÜa quan träng vÒ mÆt kinh tÕ mµ
cßn lµ nh÷ng c«ng tr×nh cã tÝnh thÈm mü cao thÓ hiÖn phong c¸ch, lèi sèng cña
d©n téc ®ång thêi cã ý nghÜa quan träng vÒ v¨n ho¸ - x· héi.
Trong bèi c¶nh níc ta hiÖn nay ®ang thùc hiÖn bíc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh
tÕ, viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang lµ mét ®ßi hái hÕt søc cÊp
thiÕt ë kh¾p mäi n¬i nhÊt lµ ë c¸c vïng s©u, vïng xa. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý
nghÜa khèi lîng c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n t¨ng lªn mµ song song víi
nã lµ sè vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n còng gia t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ®Ó
qu¶n lý vµ sö dông vèn mét c¸ch hiÖu qu¶, kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ,
thÊt tho¸t vèn trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p ph¶i tr¶i qua nhiÒu
giai ®o¹n(thiÕt kÕ, lËp dù to¸n, thi c«ng, nghiÖm thu…) thêi gian kÐo dµi.
ChÝnh v× thÕ, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vèn ®·
lµ mét phÇn hµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa ®èi víi doanh
nghiÖp x©y l¾p nãi riªng vµ x· héi nãi chung. Víi c¸c doanh nghiÖp, thùc hiÖn
tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm c¬ së ®Ó
gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng, tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, ph¸t huy nh÷ng tiÒm
n¨ng míi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ
h¹ch to¸n kinh doanh cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng níc ta hiÖn nay. Víi Nhµ níc,
c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh
nghiÖp x©y l¾p lµ c¬ së ®Ó nhµ níc kiÓm so¸t vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ thu
thuÕ.
NhËn thøc ®óng vai trß cña h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm x©y l¾p t¹i xÝ nghiÖp, em xin m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
“C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i
xÝ nghiÖp S«ng §µ 206” .

Sinh viªn thùc hiÖn : Ph¹m Quang TuÊn – Líp KÕ to¸n 41 B

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Néi dung ®Ò tµi nghiªn cøu gåm 3 phÇn nh sau:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm
trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p.
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i xÝ nghiÖp S«ng §µ 206.
PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ
s¶n...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
X©y dùng b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra vËt chÊt
thuËt cho nÒn kinh quèc d©n, hµng n¨m tæng kinh phÝ ng©n s¸ch chinh vùc
nµy chiÕm tíi 80% vèn ®Çu t cña c¶ níc.
S¶n phÈm cña ngµnh x©y dùng kh«ng chØ ®¬n thuÇn nh÷ng c«ng tr×nh
cã gi¸ trÞ lín, thêi gian sö dông l©u dµi, cã ý nghÜa quan träng vÒ mÆt kinh tÕ mµ
cßn nh÷ng c«ng tr×nh tÝnh thÈm mü cao thÓ hiÖn phong c¸ch, lèi sèng cña
d©n téc ®ång thêi cã ý nghÜa quan träng vÒ v¨n ho¸ - x· héi.
Trong bèi c¶nh níc ta hiÖn nay ®ang thùc hiÖn bíc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh
tÕ, viÖc hiÖn ®¹i ho¸ h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang mét ®ßi hái hÕt søc cÊp
thiÕt ë kh¾p mäi n¬i nhÊt ë c¸c vïng u, vïng xa. §iÒu ®ã kh«ng chØ ý
nghÜa khèi lîng c«ng viÖc cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n t¨ng lªn mµ song song víi
vèn ®Çu t x©y dùng b¶n còng gia t¨ng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao ®Ó
qu¶n dông vèn mét c¸ch hiÖu qu¶, kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ,
thÊt tho¸t vèn trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p ph¶i tr¶i qua nhiÒu
giai ®o¹n(thiÕt kÕ, lËp dù to¸n, thi c«ng, nghiÖm thu ) thêi gian kÐo dµi.
ChÝnh v× thÕ, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vèn ®·
mét phÇn hµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c to¸n l¹i cµngý nghÜa ®èi víi doanh
nghiÖp x©y l¾p nãi riªng héi nãi chung. Víi c¸c doanh nghiÖp, thùc hiÖn
tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊttÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm c¬ së ®Ó
gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng, tõ ®ã kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, ph¸t huy nh÷ng tiÒm
n¨ng míi ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thÓ tån t¹i ph¸t triÓn trong chÕ
h¹ch to¸n kinh doanh cña nÒn kinh thÞ trêng níc ta hiÖn nay. Víi Nhµ níc,
c«ng t¸cch to¸n to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh
nghiÖp x©y l¾p lµ ®Ó nhµ níc kiÓm so¸t vèn ®Çu t x©y dùng b¶n vµ thu
thuÕ.
NhËn thøc ®óng vai trß cña h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm x©y l¾p t¹i xÝ nghiÖp, em xin m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i
xÝ nghiÖp S«ng §µ 206 .
Sinh viªn thùc hiÖn : Ph¹m Quang TuÊn – Líp KÕ to¸n 41 B
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 206 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 206 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP xây lắp tại XN Sông Đà 206 9 10 399