Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty CP Chè Đường Hoa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1302 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng Trung häc DL C«ng nghÖ Qu¶n trÞ §«ng §«

Më ®Çu
ë níc ta tõ khi chuyÓn dÞch c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ
trêng, nÒn kinh tÕ chung cña c¶ níc ®· cã nh÷ng bíc nh¶y vät ®¸ng kÓ.
Cïng víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, ®êi sèng nh©n d©n ngµy
cµng ®îc n©ng cao, mét tÊt yÕu kh¸ch quan lµ sù ph¸t triÓn ®a d¹ng ho¸ vÒ
mÆt chÊt vµ lîng cña x· héi t¹o ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh
nghiÖp, tuy nhiªn ®©y còng lµ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, buéc
c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã g¾ng nç lùc, ®æi míi c¸ch nh×n vµ ph¬ng thøc tiÕn
hµnh kinh doanh. Mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, kinh doanh theo triÕt lÝ
Marketing tuy cßn míi mÎ ë níc ta song ®· vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn,
trë thµnh mét ph¬ng ph¸p ®ãng vai trß quan träng trong qu¶n trÞ kinh
doanh.
Tuy thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn chÌ ®êng hoa cha ®îc
nhiÒu nhng víi ®iÒu kiÖn t×m hiÓu vµ lµm quen vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh
doanh cña C«ng ty ®Ó viÕt chuyªn ®Ò nµy.
§Ó viÕt ®îc chuyªn ®Ò nµy em ®· ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña Ban
qu¶n trÞ C«ng ty vµ c« gi¸o: NguyÔn ThÞ Minh QuÕ.
MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng xong do n¨ng lùc cßn h¹n chÕ vµ thêi gian
®Ó viÕt chuyªn ®Ò cha nhiÒu nªn bµi viÕt kh«ng thÓ thiÕu tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt. KÝnh mong Ban qu¶n trÞ C«ng ty vµ c« gi¸o híng dÉn gióp ®ì em
®Ó em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

1

Trêng Trung häc DL C«ng nghÖ Qu¶n trÞ §«ng §«
PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n
kÕ to¸n cña doanh nghiÖp
A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp

1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, chøc n¨ng nhiÖm vô cña
doanh nghiÖp
+ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:
- N¨m 1961 víi chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ "cñng cè hîp t¸c
x· tiÕn tíi thµnh lËp hîp t¸c x·". "Hîp t¸c x·" cao cÊp thµnh nh÷ng n«ng l©m trêng cña nhµ níc ®Ó lµm nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c¸c vËt chÊt cho ®Êt níc. Mçi mét n«ng - l©m trêng lµ mét vïng kinh tÕ cña Nhµ níc - Ho¹t ®éng
theo kÕ ho¹ch cña nhµ níc giao cho. §Ó thùc hiÖn chñ tr¬ng ®ã tØnh H¶i
Ninh (nay thuéc thuéc tØnh Qu¶ng Ninh) cïng víi sù gióp ®ì cña tØnh Hng
Yªn ®· nhËn gióp x©y dùng mét n«ng trêng t¹i khu vùc §êng Hoa.
- Sau khi thèng nhÊt ngµy 01/8/1961 UBND tØnh H¶i Ninh ®· quyÕt
®Þnh thµnh lËp n«ng trêng "§êng hoa c¬ng" víi nhiÖm vô lµ kinh doanh
tæng hîp song chñ yÕu lµ trång c©y ng¾n ngµy phôc vô ch¨n nu«i.
- N¨m 1963, sau khi chuyÓn sang Bé n«ng trêng qu¶n lý. Bé ®· cö
mét ®oµn kh¶o s¸t ra kh¶o s¸t chÊt lîng ®Êt vïng nµy. KÕt qu¶ lµ ®Êt rÊt phï
hîp víi viÖc trång c©y chÌ. Vµ ®· cã quyÕt ®Þnh ...
Trêng Trung häc DL C«ng nghÖ Qu¶n trÞ §«ng §«
Më ®Çu
ë
 !"#$ %&!'(
)*%+!,!!-../
/!0.12'/+'!3'%
14%/05"232'
6!.7/'8!-%'62
'6 #9:+!,1';%/8
/  ( <2 %/ =1 > 3 !.   ?  @
<?A11B>!"%/!//'
>/12'!#%A& 
(
C+D3)E),FG!!0
%!6;1%//1?%;;3!2
)E!%!/(
H%!0!/?1!"!0+I!JD;K
 )E%/E'LNguyÔn ThÞ Minh QuÕ(
<4*#-95=+A3%/
!%!/%E'M$
#(N@1K )E%/E'OI!J?1
!?1//-!+D/(
P15./ 1Q
R
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty CP Chè Đường Hoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty CP Chè Đường Hoa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty CP Chè Đường Hoa 9 10 903