Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty CP Đại Kim

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, mäi thµnh phÇn
kinh tÕ ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng nh nhau, ®îc tù do c¹nh tranh víi nhau. Do vËy, ®Ó
cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n
chÕ vµ kh¾c phôc ®îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh,
t¹o lËp, cñng cè vµ n©ng cao vai trß vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng.
§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, ®ßi hái doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý doanh
nghiÖp ph¶i nhËn thøc vµ ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n lý kinh tÕ h÷u hiÖu, trong
®ã cã viÖc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp.
Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu gióp
cho doanh nghiÖp cã thÓ nhËn thøc mét c¸ch chÝnh x¸c vµ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng, vËt t, tµi
s¶n...cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm c¬ së ®Ó
®a ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trong ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp.
Qua mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i
C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim, em ®· lùa chän ®Ò tµi “Ph©n tÝch t×nh h×nh tæ chøc c«ng
t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp” víi mong muèn ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®îc ®µo
t¹o trªn ghÕ nhµ trêng vµo thùc tÕ c«ng t¸c.Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm :
PhÇn thø nhÊt : Tæng quan vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
PhÇn thø hai : Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp.
A. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh.
B. KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh kÕt qu¶
tiªu thô trong doanh nghiÖp.
C. KÕ to¸n nguån vèn.
D. B¸o c¸o kÕ to¸n
PhÇn thø ba: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n

phÇn thø nhÊt
1

tæng quan vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp
t¹i c«ng ty cæ phÇn ®¹i kim
A. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Kim :
C«ng ty cæ phÇn §¹i Kim ®· qua 15 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.Khëi ®Çu lµ
XÝ nghiÖp nhùa §¹i Kim, ®îc thµnh lËp ngµy 01/07/1987 theo quyÕt ®Þnh sè
1622/Q§TC ngµy 18/04/1987 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi trªn c¬ së
mét ph©n xëng s¶n xuÊt ®å ch¬i trÎ em do UNICEF tµi trî thuéc XÝ nghiÖp nhùa
Hµ Néi. §îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng trong thêi kú ®Êt níc ®æi míi, xÝ nghiÖp
®îc tù chñ h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh nhng còng ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu khã
kh¨n, thö th¸ch. VÒ néi lùc tÝnh theo thêi gi¸ n¨m 1987 xÝ nghiÖp chØ cã 9 triÖu
®ång vèn lu ®éng vµ mét sè m¸y mãc cò bµn giao l¹i. Trong khi ®ã sù c¹nh tranh
trªn thÞ trêng gay g¾t,...
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, mäi thµnh phÇn
kinh tÕ ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng nh nhau, ®îc tù do c¹nh tranh víi nhau. Do vËy, ®Ó
thÓ tån t¹i ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy ®îc nh÷ng ®iÓm m¹nh, h¹n
chÕ kh¾c phôc ®îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña m×nh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh,
t¹o lËp, cñng cè vµ n©ng cao vai trß vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng.
§Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn, ®ßi hái doanh nghiÖp c¸c c¸n qu¶n lý doanh
nghiÖp ph¶i nhËn thøc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p qu¶n kinh h÷u hiÖu, trong
®ã cã viÖc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp.
chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp mét c«ng h÷u hiÖu gióp
cho doanh nghiÖp thÓ nhËn thøc mét c¸ch chÝnh x¸c toµn diÖn t×nh h×nh
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh qu¶n dông lao ®éng, vËt t, tµi
s¶n...cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm ®Ó
®a ra c¸c quyÕt ®Þnh thÝch hîp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh trong ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp.
Qua mét thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc c«ng t¸c tµi chÝnh to¸n t¹i
C«ng typhÇn §¹i Kim, em ®· lùa chän ®Ò tµi Ph©n tÝch t×nh h×nh chøc c«ng
t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖpvíi mong muèn ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®îc ®µo
t¹o trªn ghÕ nhµ trêng vµo thùc tÕ c«ng t¸c.Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm :
PhÇn thø nhÊt : Tæng quan vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp.
PhÇn thø hai : Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i doanh nghiÖp.
A. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh.
B. KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh kÕt qu¶
tiªu thô trong doanh nghiÖp.
C. KÕ to¸n nguån vèn.
D. B¸o c¸o kÕ to¸n
PhÇn thø ba: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n
phÇn thø nhÊt
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty CP Đại Kim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty CP Đại Kim - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty CP Đại Kim 9 10 53