Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty DV nuôi trông thuỷ sản TW

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o C¸o Tæng Hîp
Lêi më ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cïng víi sù c¹nh tranh
khèc liÖt, môc tiªu hµng ®Çu còng lµ ®iÒu kiÖn- tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh ®ã lµ sinh lîi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i
kh«ng ngõng vËn ®éng, ph¸t triÓn, ®æi míi ph¬ng thøc qu¶n lý, c¸ch thøc s¶n xuÊt
phï hîp ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.
Do vËy, sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kÕ to¸n g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn
kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt x· héi cµng ph¸t triÓn, kÕ to¸n cµng trë nªn
quan träng vµ lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc vµ cña doanh nghiÖp.
Kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty dÞch vô nu«i
trång thñy s¶n trung ¬ng ®·, ®ang t×m ra vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a m« h×nh tæ chøc s¶n
xuÊt kinh doanh cña m×nh, hÖ thèng cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh sao cho
®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin thùc sù bæ Ých cho viÖc ra
nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh c«ng ty cña gi¸m ®èc c«ng ty .
Trong giíi h¹n cña b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò
sau:
PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh
thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng .
PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû
s¶n trung ¬ng .
PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n t¹i C«ng ty .
MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do thêi gian h¹n hÑp vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn
bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc
nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt vµ nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy c« vµ c¸c b¹n.

B¸o C¸o Tæng Hîp
PhÇn I :
®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc
bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i
c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n
trung ¬ng .
I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty :
C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ®îc
thµnh lËp tõ n¨m 1982 víi tªn gäi lµ c«ng ty vËt t c¸ gièng TW vµ ®îc thµnh lËp l¹i
doanh nghiÖp nhµ níc theo quyÕt ®Þnh sè 252 TS/Q§ - TC ngµy 31 th¸ng 3 n¨m
1993 cña Bé thuû s¶n víi tªn C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng. Nay
C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty
Thuû s¶n H¹ long theo quyÕt ®Þnh sè 656/Q§ - BTS ngµy 8/8/2000.
C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng cã trô së giao dÞch t¹i Sè 8
NguyÔn C«ng Hoan- phêng Ngäc Kh¸nh- quËn Ba §×nh- Hµ Néi. So v...
B¸o C¸o Tæng Hîp
Lêi më ®Çu

 !"#$"%&'()*+,
-."/01 !.234-55*
678)5495:;<*=4;*+,
5/5><*,0
?8"54'4@54'
*+,+A)0B*+,+A)"544"C!
<("")6 6/<*='B"%
"'-50
D6E"<8'54.F6- 6
&'*:AG"":H6G9;*
+,-'G,564"I
<*,E,5H6J9I
H<"6'460
'J44855>+GJ"),
K
PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh tæ chøc m¸y to¸n, h×nh
thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ¬ng .
PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n to¸n t¹i C«ng ty dÞch nu«i trång thuû
s¶n trung ¬ng .
PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ
to¸n t¹i C«ng ty .
LM-A,@-N5"G)2!
J"'>@@643H.0O,8/
H=8+P"H..5<=J4'#6"4J0
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty DV nuôi trông thuỷ sản TW - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty DV nuôi trông thuỷ sản TW - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty DV nuôi trông thuỷ sản TW 9 10 419