Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty may 19/5 Bộ Công An

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn 2
Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n
t¹i c«ng ty may 19/5-bé c«ng an

I. C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
1. §¸nh gi¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô.
ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu biÕn ®éng hµng ngµy theo gi¸ thùc tÕ lµ mét
viÖc hÕt søc khã kh¨n phøc t¹p v× thêng xuyªn ph¶i tÝnh to¸n l¹i gi¸ thùc tÕ
cña mçi nghiÖp vô nhËp xuÊt kho.Mµ nghiÖp vô nhËp xuÊt kho thêng diÔn ra
mét c¸ch liªn tôc nªn c«ng ty ®· sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó theo dâi t×nh h×nh
nhËp xuÊt vËt liÖu,c«ng cô dông cô .
Gi¸ h¹ch to¸n cña tngf lo¹i vËt liÖu dùa vµo gi¸ thùc tÕ cña loai vËt
liÖu ,c«ng cô dông cô ®ã ë kú h¹ch to¸n tríc mµ phßng kinh doanh x¸c ®Þnh
gi¸ h¹ch to¸n cho lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô ®ã trong kú h¹ch to¸n nµy.
-Hµng ngµy kÕ to¸n ghi sæ vÒ nhËp,xuÊt ,tån kho vËt liÖu ,c«ng cô dông
cô theo gi¸ h¹ch to¸n:
Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu
C«ng cô dông cô

=

Sè lîng vËt liÖu
*
C«ng cô dông cô nhËp kho

§¬n gi¸
H¹ch to¸n

-§Õn cuèi kú h¹ch to¸n ,kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n
thµnh gi¸ thùc tÕ theo c¸c bíc sau:
+X¸c ®Þnh hÖ sè gi¸ cña tõng lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô
Gi¸ thùc tÕ VL
CCDC tån ®Çu kú

Gi¸ thùc tÕ VL
CCDC nhËp trong kú

Gi¸ h¹ch to¸nVL
CCDC tån ®Çu kú

HÖ sè gi¸

+
+

Gi¸ h¹ch to¸n VL
CCDC nhËp trong kú

=

+ X¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ VL ,CCDC xuÊt trong kú:
Gi¸ thùc tÕ VL
CCDC xuÊt trong kú

=

Gi¸ h¹ch to¸n VL
CCDC xuÊt trong kú

14

*

HÖ sè gi¸

2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n t¹i c«ng ty
C«ng ty h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p sæ sè d:
PhiÕu nhËp

B¶ng luü kÕ nhËp
XuÊt,tån kho VL

ThÎ kho

PhiÕu xuÊt

Sæ sè d

3. Tr×nh tù h¹ch to¸n:
*Trêng hîp nhËp vËt liÖu
Khi cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu ,phßng kinh doanh tæ chøc cho c¸n bé ®i
mua vËt t vÒ nhËp kho.Khi nhËp kho ,c¨n cø vµo ho¸ ®¬n kiªnm phiÕu xuÊt
kho cña bªn b¸n,ho¸ ®¬n GTGT ,biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t do bé kiÓm tra
chÊt lîng thuéc phßng c«ng nghÖ l©p ®Ó kiÓm tra chÊt lîng quy c¸ch vËt t,ngêi
phô tr¸ch bé phËn kÕ ho¹chvËt t lËp phiÕu xuÊt kho thµnh 3 liªn:
+Mét liªn göi lªn phßng kinh doanh (kÕ ho¹ch vËt t) gi÷
+Mét liªn thñ kho gi÷ l¹i ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã chuyÓn lªn cho
phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ®èi chiÕu kiÓm tra.
+Mét liªn dïng ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n giao nhËn hµng
VÝ dô:Ngµy 12/11/2001,c¸n bé mua vËt t vÒ nhËp kho,c¨n cø vµo ho¸
®¬n GTGT(biÓu 1),biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t(biÓu 2),bé phËn kÕ ho¹ch vËt t
lËp phiÕu nhËp kho(biÓu 3).

15

BiÓu 1
Ho¸ §¬n (GTGT)
Liªn 2: (Giao cho kh¸ch hµng)
Ngµy 12/11/2001
§¬n vÞ b¸n hµng :C«ng ty TNHH Nam S¬n
§Þa chØ: 82 NguyÔn Tu©n
Sè tµi kho¶n
§iÖn tho¹i: 8673580
...
PhÇn 2
Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n
t¹i c«ng ty may 19/5-bé c«ng an
I. C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô
1. §¸nh gi¸ vËt liÖu - c«ng cô dông cô.
ViÖc h¹ch to¸n vËt liÖu biÕn ®éng hµng ngµy theo gi¸ thùc mét
viÖc hÕt søc khã kh¨n phøc t¹p thêng xuyªn ph¶i tÝnh to¸n l¹i gi¸ thùc
cña i nghiÖp nhËp xuÊt kho.Mµ nghiÖp vô nhËp xuÊt kho thêng diÔn ra
mét c¸ch liªn tôc nªn c«ng ty ®· sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó theo dâi t×nh nh
nhËp xuÊt vËt liÖu,c«ng cô dông cô .
Gi¸ h¹ch to¸n cña tngf lo¹i vËt liÖu dùa vµo gi¸ thùc cña loai vËt
liÖu ,c«ng dông ®ã ë kú ch to¸n tríc mµ phßng kinh doanh x¸c ®Þnh
gi¸ h¹ch to¸n cho lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô ®ã trong kú h¹ch to¸n nµy.
-Hµng ngµy to¸n ghi nhËp,xuÊt ,tån kho vËt liÖu ,c«ng cô dông
cô theo gi¸ h¹ch to¸n:
Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu
=
Sè lîng vËt liÖu
*
§¬n gi¸
C«ng cô dông cô C«ng cô dông cô nhËp kho H¹ch to¸n
-§Õn cuèi h¹ch to¸n , to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gi¸ h¹ch to¸n
thµnh gi¸ thùc tÕ theo c¸c bíc sau:
+X¸c ®Þnh hÖ sè gi¸ cña tõng lo¹i vËt liÖu ,c«ng cô dông cô
HÖ sè gi¸ =
Gi¸ thùc tÕ VL + Gi¸ thùc tÕ VL
CCDC tån ®Çu kú CCDC nhËp trong kú
Gi¸ h¹ch to¸nVL + Gi¸ h¹ch to¸n VL
CCDC tån ®Çu kú CCDC nhËp trong kú
+ X¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ VL ,CCDC xuÊt trong kú:
Gi¸ thùc tÕ VL
=
Gi¸ h¹ch to¸n VL
* HÖ sè gi¸
CCDC xuÊt trong kú CCDC xuÊt trong kú
14
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty may 19/5 Bộ Công An - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty may 19/5 Bộ Công An - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán KT tại cty may 19/5 Bộ Công An 9 10 225